Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło ze sobą możliwość korzystania ze środków unijnych, dając tym samym szansę na rozwój dziedzin i kierunków gospodarczych istotnych z punktu widzenia rozwoju państwa. Określenie kierunków strategicznych dla rozwoju państwa, pozwoliło także na wyabrastachowanie wewnętrznych - krajowych funduszy, dzięki którym działalność naukowo-badawcza polskich jednostek naukowych mogła zaktywizować swoje działania w kluczowych dla bezpieczństwa publicznego dziedzinach.

Współuczestnikami procesu budowania gospodarki opartej na wiedzy są zarówno przedsiębiorcy, badacze, jak i rząd jako twórca polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa polskiego. Postępująca globalizacja oraz konkurencja międzynarodowa postawiły przed polską gospodarką i nauką ogromne wyzwanie, tym trudniejsze, że polska gospodarka wolnorynkowa jest stosunkowo młoda. Jednym ze zdiagnozowanych przez rząd RP kierunków szczególnego zainteresowania stała się kwestia transferu wiedzy naukowej oraz wyników prac badawczych dla sektora przedsiębiorców. Podnoszona przez ostatnie lata kwestia innowacji w polskiej gospodarce oraz jej ogromna rola w budowaniu pozycji na rynku międzynarodowym znalazły oddźwięk w strukturze funduszy unijnych i okresu programowania na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Wprowadzenie zmian systemowych, prawnych i organizacyjnych, które pomagają w kształtowaniu polityki naukowej oraz naukowo-technicznej, nie rozwiązuje wprawdzie wszystkich problemów gospodarczych, mimo to przyczynia się do wzrostu efektywności sektora B+R. Połączenie usprawnień administracyjnych z finansowaniem sektora B+R ze źródeł unijnych, a w perspektywie ze źródeł pozabudżetowych spowoduje, że wyniki badań naukowych znajdą zastosowanie w gospodarce, zwiększając jej innowacyjność i konkurencyjność.

Konieczność budowania silnych więzi pomiędzy sektorem nauki a gospodarką wymaga ukierunkowania strumienia finansowania na określone kierunki, co sprawia, że problematyka badań i prac naukowych we współczesnym państwie nie może być poddana tradycyjnym zasadom wolnego rynku, ani też pozostawać w rękach samych naukowców – powinna być przemyślanym programem strategicznych dla gospodarki dwukierunkowych działań i silnej współpracy świata nauki, świata polityki i świata biznesu.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy od wielu lat realizuje projekty naukowo-badawcze współpracując zarówno z instytucjami naukowymi, jak i z przedsiębiorcami.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami prowadzonych przez CNBOP-PIB projektów.


Projekty CNBOP-PIB

Projekt nr R00-00046/3 "Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju prowadzone w latach 2007-2010"
Projekt nr POIG.01.01.02-00-014/08 "Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS"
Projekt nr 0048/R/T00/2010/12 "Technologia zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych"
Projekt nr O ROB 000401/ID4/3 "Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej"
Projekt nr 0013/R/ID2/2011/01 "Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi - rękawy przeciwpowodziowe"
Projekt nr 0014/R/ID1/2011/01 "Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych"
Projekt nr 0002/R/ID1/2011/01 "Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP"
Projekt nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03 "Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo"
Projekt nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03 "Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne"
Projekt nr DOBR/0077/R/ID3/2013/03 "Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP"
Projekt nr DOBR/0010/R/ID1/2013/03 "Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych"
Projekt nr DOBR/0011/R/ID1/2013/03 "Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych"
Projekt nr DOBR-BIO4/050/13009/2013 "Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne"
Projekt nr DOBR-BIO4/051/1308/2013 "Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania"
Projekt nr DOBR-BIO4/047/13419/2013 "System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych"
Projekt nr DOBR-BIO4/052/13073/2013 "Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych"
Projekt nr DOB-BIO6/02/50/2014 "Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych"
Projekt nr DOB-BIO6/05/54/2014 "Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych"
Projekt nr DOB-BIO6/03/48/2014 "Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej"
Projekt nr DOB-BIO6/06/113/2014

"Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy"

Projekt nr 2014-1UK01-KA202-001637 "FireMind: Development of an interactive computer-based software tool for assessing and training FireGround Situation Awareness and decision-making"

Projekt nr 608352

"EmerGent: Emergency Management in Social Media Generation”
"Zarządzanie kryzysowe w dobie mediów społecznościowych"
Projekt nr DOB-BIO7/08/01/2015 "Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"
Projekt nr DOB-BIO7/09/03/2015 "Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem"

Projekt nr 079/BS/CNBOP-PIB/NCBiR/2018-2022

"Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych"

Projekt nr 080/BW/CNBOP-PIB/NCBiR/2018-2022 "Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG"

Projekt nr 085/DG/CNBOP-PIB/IS/2020-2022

"ChYResilience – The role of children and youth in building a resilient society"
Projekt nr 072/DIT/CNBOP-PIB/H2020/2017-2023 "eNotice - European Network of CBRN Training Centres"
Projekt nr 071/CD/CNBOP-PIB/H2020/2017-2022 "Fire and Rescue Innovation Network realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej"

Projekt nr 084/CD/CNBOP-PIB/H2020/2019-2022

"Adapted situation awareness tools and tailored training scenarios for increasing capabilities and enhancing the protection of first responders (ASSISTANCE)"