"Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem"

Celem projektu jest opracowanie programu do oceny ryzyka w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. Cel zostanie osiągnięty przy wykorzystaniu metod analizy ryzyka, przebiegów scenariuszy awaryjnych oraz ocen potencjalnych skutków awarii przemysłowych. Do poważnych awarii zalicza się nie tylko awarie w ZDR oraz ZZR, ale także zdarzenia w innych zakładach w trakcie magazynowania, transportu, zdarzenia z uwolnieniem substancji niebezpiecznej. Realizacja tematu przyczyni się do skutecznej identyfikacji zagrożeń wynikających z użytkowania substancji niebezpiecznych w obiektach przemysłowych, wczesnej identyfikacji i oceny zagrożeń "in situ" oraz pogłębienia współpracy pracodawców z władzami lokalnymi i podległymi im służbami. Opracowanie narzędzia informatycznego umożliwi obliczanie zasięgów skutków awarii przemysłowych, w tym pozwoli wyznaczyć "bezpieczną odległość" oraz wypracowanie rekomendacji prawnych dotyczących planowania zagospodarowania przestrzennego.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu st. kpt mgr inż. Wojciech Wisniewski
Z-ca kierownika projektu po stronie CNBOP-PIB

dr inż. Jarosław Tępiński

mgr Bartłomiej Połeć

Zespół autorski
  1. mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
  2. mgr Katarzyna Radwan
  3. Wincenty Trzaskowski
  4. mgr inż. Zuzanna Ślosorz
  5. Bartłomiej Ślęczkowski
  6. mł. bryg. inż. Piotr Lesiak
Lata realizacji 2015 - 2018
Jednostka wiodąca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
  1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku
  2. Politechnika Warszawska
  3. BERA Systems Sp. z o.o.