"Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem"

Celem projektu jest opracowanie programu do oceny ryzyka w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. Cel zostanie osiągnięty przy wykorzystaniu metod analizy ryzyka, przebiegów scenariuszy awaryjnych oraz ocen potencjalnych skutków awarii przemysłowych. Do poważnych awarii zalicza się nie tylko awarie w ZDR oraz ZZR, ale także zdarzenia w innych zakładach w trakcie magazynowania, transportu, zdarzenia z uwolnieniem substancji niebezpiecznej. Realizacja tematu przyczyni się do skutecznej identyfikacji zagrożeń wynikających z użytkowania substancji niebezpiecznych w obiektach przemysłowych, wczesnej identyfikacji i oceny zagrożeń "in situ" oraz pogłębienia współpracy pracodawców z władzami lokalnymi i podległymi im służbami. Opracowanie narzędzia informatycznego umożliwi obliczanie zasięgów skutków awarii przemysłowych, w tym pozwoli wyznaczyć "bezpieczną odległość" oraz wypracowanie rekomendacji prawnych dotyczących planowania zagospodarowania przestrzennego.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu st. kpt mgr inż. Wojciech Wisniewski
Z-ca kierownika projektu po stronie CNBOP-PIB

dr inż. Jarosław Tępiński

mgr Bartłomiej Połeć

Zespół autorski
 1. mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
 2. mgr Katarzyna Radwan
 3. Wincenty Trzaskowski
 4. mgr inż. Zuzanna Ślosorz
 5. Bartłomiej Ślęczkowski
 6. mł. bryg. inż. Piotr Lesiak
Lata realizacji 2015 - 2018
Jednostka wiodąca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
 1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku
 2. Politechnika Warszawska
 3. BERA Systems Sp. z o.o.


Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Radioaktywność materiałów budowlanych w Polsce

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

B. Piotrowska
M. Fujak
K. Isajenko
S. Krawczyńska

2016

Analiza dynamiki skażenia gleby naturalnymi i sztucznymi radionuklidami w województwie opolskim po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

K. Isajenko
B. Piotrowska
O. Stawarz
A. Łukaszek-Chmielewska
S. Krawczyńska

2017

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym – studium przypadku na przykładzie województwa mazowieckiego

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

W. Wiśniewski
G. Sobieszek
B. Połeć

2018

Metodologia identyfikacji zakładów (przedsiębiorstw/ obiektów przemysłowych), które w ramach prowadzonej działalności stwarzają ryzyko wystąpienia skutków awarii poza swoim terenem

ISSN 0033-2496

"Przemysł Chemiczny"

W. Klapsa
W. Wiśniewski
J. Tępiński

2020

Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w zakładach przemysłowych

CNBOP-PIB, Józefów

B. Połeć
J. Tępiński

2019

Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem

CNBOP-PIB, Józefów

J. Tępiński
B. Połeć

2020

Wyróżnienia

 1. Złoty medal za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem RAT-if”. Międzynarodowy konkurs „iCAN 2017” International Invention Innovation Competition In Canada, Kanada, wrzesień 2017
 2. Brązowy medal za rozwiązanie „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem RAT-if”. International Warsaw Invention Show - IWIS 2017, Warszawa, październik 2017;
 3. Srebrny medal podczas 10 edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”. X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”, Katowice, czerwiec 2017;
 4. Złoty medal za projekt EVARIS. Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018, Poznań, kwiecień 2018 r.;
 5. Grand Prix 2018 za projekt EVARIS przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii: działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe

Udzielono na mocy Decyzji Urzędu Patentowego RP z dn. 12.01.2018 r. prawa ochronnego na znaki towarowe: znak słowo-graficzny EVARIS (zgłoszony w dniu 16.08.2017 r. pod nr. Z.475356) i znak słowno-graficzny RATif (zgłoszony w dniu 16.08.2017 r. pod nr. Z.475359).


Konferencje

 1. Konferencja „Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych”, CNBOP-PIB, Józefów, 20 marca 2017 r.
 2. Konferencja „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”, CNBOP-PIB, Józefów, 10 marca 2020 r.