I. ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLENIOWYCH

Organizatorem przedsięwzięć szkoleniowych (szkolenie, warsztat, konferencja, inna forma przyjęta przez Organizatora) jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Organizatorem” lub „CNBOP-PIB”,
z siedzibą w Józefowie przy ulicy Nadwiślańskiej 213, działający na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000149404.

 

II. OFERTA PRZEDSIĘWZIĘCIA SZKOLENIOWEGO

 1. Organizator przeprowadza przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie i terminach określonych
  w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej .

 2. Przedsięwzięcia szkoleniowe odbywają się w formie stacjonarnej, on-line oraz hybrydowej, która polega na połączeniu formy stacjonarnej z formą on-line dla Uczestnika znajdującego się poza siedzibą Organizatora.

 3. Zajęcia organizowane w formie stacjonarnej, jak i w formie hybrydowej, odbywają się w pomieszczeniach szkoleniowych Organizatora wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.

 4. Organizator wyznacza do przeprowadzenia przedsięwzięcia szkoleniowego wykładowców o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.

 5. Po ukończeniu przedsięwzięcia szkoleniowego Uczestnik otrzymuje Certyfikat/Zaświadczenie w formie papierowej / PDF (w zależności od specyfiki szkolenia), który jest przesyłany na adres korespondencyjny / adres e-mail Uczestnika przedsięwzięcia szkoleniowego podany przy zgłoszeniu. W przypadku organizacji przedsięwzięcia szkoleniowego w formie stacjonarnej, pod warunkiem zaksięgowania wpłaty za przedsięwzięcie dokument jest przekazywany bezpośrednio uczestnikowi szkolenia.

 6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług Uczestnicy przedsięwzięcia szkoleniowego zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę tego przedsięwzięcia oraz wykładowców prowadzących.


 

III. CENA PRZEDSIĘWZIĘCIA SZKOLENIOWEGO I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłaty za przedsięwzięcia szkoleniowe jest zgodna z obowiązującym terminarzem
  i cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej i podana jest jako wartość brutto.

 2. Cena przedsięwzięcia szkoleniowego obejmuje w zależności od jego formy: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, dostęp do platformy
  e-learningowej.

 3. W momencie potwierdzenia przez Organizatora terminu przedsięwzięcia szkoleniowego Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w przedsięwzięciu szkoleniowym w wysokości 100 % ceny tego przedsięwzięcia w terminie wskazanym przez Organizatora.

 4. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za przedsięwzięcie szkoleniowe.

 5. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

 6. W przypadku przedsięwzięć szkoleniowych zamkniętych, realizowanych na zamówienie firm
  i instytucji, zapłata za przedsięwzięcie szkoleniowe następuje w terminie wynikającym
  z umowy/porozumienia z Zamawiającym.


 

IV. UCZESTNIK PRZEDSIĘWZIĘCIA SZKOLENIOWEGO

 1. Uczestnikiem przedsięwzięcia szkoleniowego jest każda osoba, której udział w tym przedsięwzięciu został zgłoszony Organizatorowi na podstawie Karty uczestnictwa, dokonanej rezerwacji on-line lub w przypadku przedsięwzięć dedykowanych w inny sposób przyjęty przez Strony (np. odrębną, indywidualnie przygotowaną umową).

 2. Osoba lub osoby zgłaszające udział w przedsięwzięciu szkoleniowym, niezależnie od formy zgłoszenia potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji podmiotu będącego nabywcą i płatnikiem za przedsięwzięcie szkoleniowe u Organizatora.

 

V. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA

 1. Organizator zastrzega sobie ograniczoną liczbę miejsc w przedsięwzięciu szkoleniowym, dlatego też o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Podstawą uczestnictwa w przedsięwzięciu szkoleniowym jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu Przedsięwzięć Szkoleniowych, a następnie przesłanie wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line dostępny na stronie internetowej https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen przy poszczególnych tematach szkoleń lub zakup przez sklep internetowy.

 3. Kartę uczestnictwa w przedsięwzięciu szkoleniowym można także pobrać w formacie PDF, wypełnić i wysłać na adres e-mail koordynatora przedsięwzięcia szkoleniowego nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia tego przedsięwzięcia.

 4. Po upływie terminu wskazanego w pkt 3 można zgłosić swój udział pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem.

 5. Po otrzymaniu Karty uczestnictwa (formularza zgłoszeniowego), Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w przedsięwzięciu szkoleniowym drogą e-mail na podany przez Uczestnika adres.

 6. Zgłoszenie udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za przedsięwzięcie szkoleniowe.

 7. Uczestnictwo w przedsięwzięciu szkoleniowym organizowanym w formie on-line lub w formie hybrydowej, , wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. dostęp do Internetu;

b. urządzenie końcowe (np. komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet, telefon);

c. oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. tekstowych, dźwiękowych, graficznych, multimedialnych, wideo itp. - zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej).

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji uczestnictwa w przedsięwzięciu szkoleniowym.

 

VI. ZASADY ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLENIOWYCH

 1. Każdy zarejestrowany Uczestnik przedsięwzięcia szkoleniowego organizowanego w formie stacjonarnej lub hybrydowej, ma prawo do uczestnictwa w przedsięwzięciu szkoleniowym w siedzibie Organizatora lub w miejscu wskazanym przez CNBOP-PIB w odrębnej umowie.

 2. Każdy zarejestrowany Uczestnik przedsięwzięcia szkoleniowego organizowanego w formie stacjonarnej, on-line lub hybrydowej, ma prawo do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym za pośrednictwem Platformy edukacyjnej CNBOP-PIB oraz w przypadku szkolenia hybrydowego / on-line platformy ClickMeeting. Jak to działa:

 3. Platforma edukacyjna CNBOP-PIB – wymaga zalogowania się lub zarejestrowania się na stronie https://edu.cnbop.pl/;

 4. Uczestnik deklarujący uczestnictwo w przedsięwzięciu szkoleniowym w formie on-line lub w formie hybrydowej, loguje się do platformy ClickMeeting, poprzez wejście w link aktywacyjny otrzymany w e-mailu od Organizatora;

 5. Organizator zachęca do zapoznania się z Polityką Prywatności i Regulaminem platformy na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal.

 6. Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia szkoleniowego w formie stacjonarnej, on-line lub w formie hybrydowej, Uczestnik będzie miał możliwość sprawdzenia działania jego urządzenia końcowego z Platformą. W przypadku problemów technicznych zachęcamy Uczestników do zapoznania się Instrukcją znajdującą się na STRONIE lub prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia szkoleniowego z Działu Szkoleń.

 7. Przedsięwzięcia szkoleniowe będą obejmowały wykład / dyskusję / pokaz / ćwiczenia
  w oparciu o ustalony harmonogram oraz w oparciu o materiały udostępnione uczestnikowi
  w miejscu organizacji przedsięwzięcia / na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcom, osobiście (w przypadku przedsięwzięcia stacjonarnego) w siedzibie Organizatora lub on-line za pośrednictwem czatu dostępnego na Platformie (w przypadku szkolenia on-line), w czasie rzeczywistym, podczas trwania przedsięwzięcia.

 8. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników przedsięwzięcia bez uprzedniej zgody Organizatora, a także utrwalanie przebiegu szkolenia live streamingowanego
  z wykorzystaniem Platformy ClickMeeting .

 9. Organizator zastrzega sobie, że część praktyczna (ćwiczenia, pokazy, itp. realizowane poza salą szkoleniową) dla Uczestników przedsięwzięcia szkoleniowego organizowanego w formie on-line lub w formie hybrydowej, mogą być dostępne w formie filmów lub w innej formie przygotowanej przez prowadzącego zajęcia. Brak jest możliwości oglądania rzeczywistej transmisji ćwiczeń, pokazów.

 10. Organizator przedsięwzięcia szkoleniowego udostępniając Uczestnikom materiały szkoleniowe zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania przez Uczestników praw własności intelektualnej. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania materiałów udostępnionych im przez Organizatora wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego
  z powyższym zastrzeżeniem.

 11. Organizator przedsięwzięcia szkoleniowego nie ponosi odpowiedzialności za:

 12. nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego przez uczestnika;

 13. brak lub przerwy w dostępie do Internetu z przyczyn leżących po stronie uczestnika;

 14. wadliwość sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez uczestnika;

 15. nieprawidłową obsługę Platformy przez uczestnika;

 16. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo
  w przedsięwzięciu szkoleniowym niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

 17. Przedsięwzięcie szkoleniowe kończące się egzaminem, będzie przeprowadzane w formie testu jednokrotnego wyboru, dla Uczestników:

 18. biorących udział stacjonarnie – forma papierowa lub on-line na Platformie Edukacyjnej CNBOP-PIB;

 19. biorących udział on-line lub w formie hybrydowej,– na Platformie Edukacyjnej CNBOP-PIB.

 

 

VII. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘWZIĘCIU SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnik stacjonarny po przybyciu na miejsce organizowanego przedsięwzięcia szkoleniowego zobowiązany jest do potwierdzenia na stanowisku recepcyjnym w CNBOP-PIB swojego osobistego uczestnictwa w szkoleniu.

 2. Każdy Uczestnik przedsięwzięcia szkoleniowego stacjonarnego na czas trwania otrzymuje od Organizatora identyfikator uprawniający Uczestnika do wejścia i poruszania się po terenie CNBOP-PIB, w obszarze wyznaczonym do realizacji przedsięwzięcia szkoleniowego.

 3. Uczestnicy stacjonarni są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest przedsięwzięcie szkoleniowe.

 4. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu przedsięwzięcia szkoleniowego i jego program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu tego przedsięwzięcia.

 5. Organizator jest uprawniony do wyłączenia z udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

 6. zakłócają przebieg przedsięwzięcia szkoleniowego;

 7. podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące
  w uzasadnione interesy osób trzecich;

 8. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania przedsięwzięcia szkoleniowego;

 9. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące
  w jego wizerunek.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione podczas przedsięwzięcia szkoleniowego oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach/torebkach/walizkach pozostawionych w miejscach ogólnodostępnych na terenie CNBOP-PIB.

 11. Organizator jest uprawniony w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego do:

 12. wezwania Uczestnika do stosownego zachowania;

 13. żądania opuszczenia przez Uczestnika terenu CNBOP-PIB;

 14. wezwania właściwych służb w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika kwalifikuje się do takiej interwencji, w tym w szczególności gdy stanowi zagrożenie dla pozostałych Uczestników lub personelu Organizatora.

 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie CNBOP-PIB, Organizator korzysta
  z monitoringu obejmującego cały teren, jak i jego poszczególne fragmenty. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego przez Organizatora dostępne są na recepcji CNBOP-PIB.

 

VIII. ZMIANA TERMINU PRZEDSIĘWZIĘCIA SZKOLENIOWEGO

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy przedsięwzięcia szkoleniowego, przesunięcia terminu bądź odwołania przedsięwzięcia szkoleniowego z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników.

 2. W przypadku, gdy przedsięwzięcie szkoleniowe nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie.

 3. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

 4. W przypadku odwołania przedsięwzięcia szkoleniowego Organizator zwraca uiszczoną zapłatę za szkolenie w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika o odwołaniu szkolenia.

 

IX. ZMIANA WYKŁADOWCY

 1. Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym przedsięwzięciu szkoleniowym z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników.

 2. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia przedsięwzięcia szkoleniowego.

 3. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za przedsięwzięcie szkoleniowe przez Uczestnika.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizator informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, reprezentowane przez Dyrektora CNBOP-PIB.

2. W CNBOP-PIB wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: iod@cnbop.pl lub pod nr telefonu 22 769 33 63

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

a. realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w przedsięwzięciu szkoleniowym tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b RODO. Przedsięwzięcia szkoleniowe organizowane przez CNBOP-PIB będą mieć formę stacjonarną, on-line lub hybrydową, realizowaną również dla Uczestnika znajdującego się poza siedzibą Organizatora, w tym z wykorzystaniem platformy streamingowej;

b. wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowo-rachunkowej np. gdy przekazują nam Państwo dane niezbędne do wystawienia faktury (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora takich jak: udzielanie Państwu odpowiedzi na przesłane do CNBOP-PIB zapytanie lub zgłoszenie (np. w celu przesłania szczegółowych informacji o interesującej Państwa usłudze lub ofercie), ustalenie, dochodzenie lub odpieranie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d. przekazania nam na podstawie dobrowolnej zgody danych wykraczających poza obligatoryjny zakres wymagany w powyższych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO).

e. pasywnego gromadzenia danych z wykorzystaniem plików cookie (tzw. ciasteczka) – gdy korzystają Państwo z naszej witryny, na Państwa urządzeniu mogą być instalowane pliki cookie, czyli tzw. „ciasteczka”. Są to dane informatyczne zapisywane w plikach tekstowych. Cookie stanowią mały fragment tekstu, zapisywany tymczasowo po stronie przeglądarki użytkownika. Nasza witryna korzysta wyłącznie z plików cookie, które są niezbędne do jej prawidłowego działania i jako takie nie wymagają zgody na ich stosowanie. Podstawą do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookie jest prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny i realizacja żądanych przez użytkownika usług, świadczonych za jej pośrednictwem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

4. Państwa Dane Osobowe przetwarzane będą w zakresie: danych podstawowych umożliwiających identyfikację oraz danych kontaktowych umożliwiających kontakt pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub/oraz drogą telefoniczną.

5. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia
i wykonania. Podanie danych przetwarzanych przez CNBOP-PIB na podstawie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne.

6. Dostęp do Państwa Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy CNBOP-PIB odpowiedzialni za Państwa obsługę, a także wspierający nas usługodawcy w sytuacji, gdy ich dostęp do danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji zamówionych przez CNBOP-PIB usług. Takimi usługodawcami są w szczególności firmy świadczące nam usługi informatyczne, z którymi CNBOP-PIB zawarło stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane mogą zostać ujawnione także obsługującym nas operatorom pocztowym, jednak tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia adresowanej do Państwa korespondencji.

7. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres organizacji przedsięwzięcia szkoleniowego oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia tego przedsięwzięcia, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a, natomiast w zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. d – do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych.

10. Uczestnik ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO),

b. żądania sprostowania swoich Danych Osobowych w przypadku gdyby były nieprawidłowe (zgodnie z art. 16 RODO),

c. żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;

d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO (“prawo do bycia zapomnianym”),

e. przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO - prawo to dotyczy tylko danych, które osoba sama nam dostarczyła, przetwarzanych na podstawie jej zgody lub umowy i mających postać elektroniczną,

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez CNBOP-PIB w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),

g. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem (zgodnie z 21 ust. 2 RODO).

h. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W celu skorzystania z wyżej wskazanych uprawnień należy się skontaktować z CNBOP-PIB na wskazane w punkcie 2 dane kontaktowe lub do koordynatora przedsięwzięcia szkoleniowego
z Działu Szkoleń. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez CNBOP-PIB o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

12. Niezależnie od powyższych praw osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez CNBOP-PIB do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

XI. REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnik, który zawarł umowę na udział w przedsięwzięciu szkoleniowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn wysyłając e-mail do Koordynatora szkolenia w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia szkoleniowego.

 2. W takim przypadku Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za przedsięwzięcie szkoleniowe.

 3. Rezygnacja z udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na przedsięwzięciu szkoleniowym nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za przedsięwzięcie szkoleniowe.

 4. W przypadku, gdy przedsięwzięcie szkoleniowe – za zgodą Uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 7 dni od daty zawarcia umowy, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 5. W przypadkach niektórych rodzajów przedsięwzięć szkoleniowych (tzw. „dedykowanych”) Uczestnikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ani w trybie przewidzianym
  w niniejszym Regulaminie, ani na mocy przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.). Informacja, że dane przedsięwzięcie szkoleniowe jest dedykowane, oznaczana jest na formularzu zgłoszeniowym.

 6. Całkowita lub częściowa nieobecność w przedsięwzięciu szkoleniowym Uczestnika, które zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za przedsięwzięcie szkoleniowe wobec Organizatora.

 7. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy - rezygnacją z przedsięwzięcia szkoleniowego.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom na Stronie Organizatora https://www.cnbop.pl/ w sposób umożliwiający jego pobranie i odczytywanie i wchodzi
  w życie z dniem jego zamieszczenia na powyższej Stronie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje poprzez umieszczenie tej informacji na Stronie Internetowej https://www.cnbop.pl/

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.