"Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych"

Celem projektu jest opracowanie technologii nowoczesnych ochron osobistych służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych oraz zweryfikowanie ich funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz ergonomii.

W trakcie projektu równolegle pracowano nad rozwiązaniami konstrukcyjnymi ubrań oraz nad konstrukcją systemu monitorowania funkcji życiowych. Postawione przez gestora wymagania dotyczące ubrań przedstawione we wstępnej części opracowania zostały zrealizowane. Szczególną rolę pełniły w nich wypracowane przez zespół w drodze opiniowania i sondaży wymagania funkcjonalne. Dotychczasowa pragmatyka kreowania rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie funkcji oparta była na doświadczeniach i pracach wewnętrznych producentów. W tym projekcie odniesiono się zarówno do opinii środowiska ratowniczego przed rozpoczęciem projektu, jak i w trakcie znacząco rozszerzając spektrum opiniowania.

W fazie badań wstępnych i później w polu operacyjnym i demonstracji systematycznie korygowano występujące zdaniem respondentów dysfunkcje. Realizowana tą drogą i drogą badań użytkowych (badań eksploatacyjnych w polu operacyjnym) przez jednostkę certyfikująca optymalizacja doprowadziła do finału opracowania produktu. Dodatkowym efektem istotnym w kontekście rozwojowym jest wprowadzona w projekcie tzw. ”toku postępowania przy testowaniu wyrobów”, który pozwala CNBOP-PIB na wydanie opinii technicznej. Istotną właściwością tego rozwiązania jest możliwość dopuszczenia wyrobu w trakcie projektu do badań eksploatacyjnych w polu operacyjnym jakim są jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W obu modelach ubrań specjalnych zastosowano szereg rozwiązań niewystępujących w obecnie użytkowanych ochronach. Duży nacisk położony na ergonomiczne walory wpłynął na znaczące rozszerzenie konstrukcji ogólnej ubrań. Pojawiło się w niej szereg nowych uznanych przez respondentów i środowisko ekspertów rozwiązań. Dotyczą one sfery materiałowej i strukturalnej konstrukcyjnie. W sferze materiałowej duży nacisk położono na trwałość, odporność na jak najszerszą gamę czynników oddziaływania destrukcyjnego środowiska operacyjnego działań ratowniczo-gaśniczych przy minimalnej masie powierzchniowej. Masę powierzchniową uznano trakcie projektu za bardziej reprezentatywny parametr od masy całkowitej ze względu na specyfikę i różnorodność dodatkowego wyposażenia(charakterystycznego dla poszczególnych jednostek KSRG) sprzężonego z ubraniem specjalnym iż jego masa wypacza wymiar masy całkowitej ubrania.

W projekcie realizowano zadania opracowania System ubrania ćwiczebnego (z systemem monitorowania pracy ratownika) w celu stworzenie narzędzia umożliwiającego weryfikację w warunkach rzeczywistych ergonomiczności odzieży strażackiej oraz badań psychomotorycznych ratowników (słuchaczy szkoleń KSRG). System ubrania ćwiczebnego (z systemem monitorowania pracy ratownika) oparty był na elektronicznym systemie złożonym z jednostki centralnej, przekaźników radiowych oraz tzw. ubrania „inteligentnego” (typu „smart”), wyposażonego w odpowiednio zaprojektowane urządzenia elektroniczne umożliwiające zdalne pomiary parametrów środowiskowych oraz fizjologicznych.

System monitorowania funkcji życiowych ratownika ćwiczebny zintegrowany konstruowano w celu realizacji funkcji automatycznej: oceny poziomu zmęczenia strażaka (wykrywanie stanu zagrożenia dla zdrowia), analizy wydolności organizmu (test wysiłkowy), lokalizacji strażaka na poligonie i komorze testowej, analizy parametrów odzieży, oceny komfortu odzieży ochronnej. Założono, iż pomiary przesyłane będą za pomocą łącza radiowego od ubrania inteligentnego, przez przekaźniki do jednostki centralnej. Jednostka centralna będzie automatycznie generować powiadomienia opisujące stopień zmęczenia strażaka jak również będzie prowadzić rejestracje przebiegu oraz historii ćwiczeń.

System ćwiczebny monitorowania funkcji życiowych ratownika niezależny opracowano z analogicznymi funkcjami monitorowania parametrów ratowników jak system zintegrowany.

Wynikami końcowymi realizacji projektu są w szczególności:    

 • demonstrator technologii w postaci prototypowego systemu monitorowania uczestnika akcji ćwiczebnej. Prototyp systemu ubrania ćwiczebnego (z systemem monitorowania pracy ratownika) tzn. bezprzewodowego systemu monitorowania będzie składał się z następujących modułów: kurtka inteligentna, inteligentny podkoszulek, moduł osobisty współpracujący z podkoszulkiem, przekaźniki lokalizujące, moduł centralny. Przeprowadzona zostanie demonstracja działania systemu.
 • partia prototypowa innowacyjnego ubrania specjalnego nowej generacji (o maksymalnie ograniczonej masie)
 • partia prototypowa innowacyjnego „ubrania do działań ratowniczo-gaśniczych na przestrzeniach otwartych”
 • partia prototypowa innowacyjnych hełmów strażackich kompatybilnych z projektowanymi ochronami tułowia (ubrania specjalne).

Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB mgr inż. Łukasz Pastuszka
Lata realizacji 2011 - 2014
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
 3. Politechnika Łódzka
 4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 5. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 6. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
 7. ARLEN S.A.
 8. TEXA s.c. Jakub i Kazimierz Targalski
 9. Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.