dr inż. Michał Chmiel

 • Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz III stopnia w Akademii Sztuki Wojennej
 • Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie
 • Wykładowca na szkoleniach  dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów z zakresu, zasilania urządzeń przeciwpożarowych, wentylacji pożarowej i przeciwpożarowych wyłączników prądu, stałych urządzeń gaśniczych wodnych i pianowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Autor/współautor kilkudziesięciu  publikacji z obszaru oceny zgodności, sprzętu pożarniczego, pojazdów oraz technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Prelegent na licznych konferencjach naukowych i warsztatach w zakresie tematyki dopuszczania do użytkowania  i stosowania wyrobów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Auditor inspekcji zakładowej kontroli Produkcji (ZKP) oraz ocen warunków techniczno – organizacyjnych (WTO)
dr inż. Marcin Cisek Marcin Cisek jest wspólnikiem w firmie Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Spółka Jawna oraz posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Posiada stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskany w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.
Prowadzi działalność naukową, popularyzatorską oraz edukacyjną, jako wykładowca między innymi w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, analizy ryzyka oraz komputerowych symulacji pożaru i ewakuacji.

inż. Jan Czardybon

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej. W czasie swej 40-letniej pracy zawodowej w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej specjalizował się w opracowywaniu Polskich Norm, dotyczących wyposażenia technicznego straży pożarnej oraz stałych urządzeń gaśniczych. Był autorem lub współautorem polskich wersji norm europejskich oraz wytycznych VdS Schadenverhütung, dotyczących projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych. Opracował ponad 200 Aprobat Technicznych i Krajowych Ocen Technicznych, dotyczących systemów gaśniczych i ich podzespołów. Współorganizował kilkanaście konferencji  międzynarodowych poświęconych stałym  urządzeniom gaśniczym.

mgr inż. Anna Dziechciarz W 2012 r. uzyskała dyplom inż. technologii chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, a w 2013 dyplom mgr inż. inżynierii chemicznej tejże uczelni. Od 2013 roku pracuje w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Na co dzień zajmuje się badaniami reakcji na ogień wyrobów budowlanych oraz  przewodów i kabli. Auditor ZKP.

mgr inż. Paweł Gancarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W latach 1994-2000 asystent w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP. W latach 1999-2014 kierownik ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Netia SA, gdzie odpowiadał miedzy innymi za bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej, infrastrukturę krytyczną operatora, w tym wdrożenie i nadzór technicznych systemów zabezpieczeń. Obecnie pełni funkcję Kierownika w Jednostce Certyfikującej Usługi CNBOP-PIB w Józefowie.
mgr inż. Urszula Garlińska Absolwentka Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorka pracy dyplomowej: „Optymalizacja wybranych warunków akustycznych pomieszczenia w kontekście zastosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych” wyróżnionej przez Komendanta-Rektora SGSP i nagrodzona III miejscem w konkursie prac dyplomowych SITP. Jako pracownik Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP-PIB przez wiele lat zajmowała się badaniami kwalifikacyjnymi elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

inż. Łukasz Jedliński

Inżynier Bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Ukończył także Studia Podyplomowe - Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Inspektor RODO i Przygotowanie pedagogiczne.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm w zakresie ochrony ppoż. na terenie całej Polski. Od 2014 r. pełni funkcje kierownicze w Służbach BHP i Ppoż. w dużych zakładach produkcyjnych i koncernach międzynarodowych.
Szkoleniowiec z rzetelną wiedzą i doświadczeniem.
Od lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony ppoż. w firmie BIATECH, a od 2015 roku jest wykładowcą w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie drzwi i innych zamknięć ppoż.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Absolwent pierwszego rocznika Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (1975 r. - specjalizacja profilaktyczna) oraz Politechniki Szczecińskiej (1988 r. - mechanika okrętowa). Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych posiada od 1978 r. Zajmował różne stanowiska w pionie kontrolno – rozpoznawczym, w tym od 2000 roku, do zakończenia służby, w Wydziale Zabezpieczeń Technicznych Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. W 2003 r. został powołany do Komisji do Spraw Rzeczoznawców Komendy Głównej PSP, działając w jej składzie do 2015 r. Współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady d/s Aprobat Technicznych w Instytucie Techniki Budowlanej. Wchodził też w skład Stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w konferencjach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Wykładowca na różnego rodzaju szkoleniach, w tym od wielu lat w Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej.

mgr inż. Piotr Kaczmarzyk Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2015 r. specjalista w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Wykonawca badań ogniowych, autor publikacji, analiz numerycznych i opracowań technicznych związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa

W 2004 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2006 r. uzyskał dyplom inż. chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Obecnie pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości. Oficer PSP.

mgr inż. Krzysztof Kunecki

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego, studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Obecnie dyrektor ds. technicznych w firmie Schrack Seconet Polska Sp. z o.o., która jest producentem i dystrybutorem systemów bezpieczeństwa pożarowego 
 • Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i wdrażania  instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz integracji urządzeń przeciwpożarowych
 • Autor/współautor licznych publikacji branżowych z obszaru technicznych systemów bezpieczeństwa pożarowego
 • Prelegent na licznych konferencjach naukowych i warsztatach w zakresie technicznych systemów bezpieczeństwa pożarowego
 • Członek KT nr 264 PKN Systemy Sygnalizacji Pożarowej
 • Współautor i opiniujący wytyczne projektowania wydane przez SITP w zakresie instalacji sygnalizacji pożarowej
bryg. dr inż. Grzegorz Maliszewski

Absolwent studiów:

 • magisterskich w SGSP w Warszawie,
 • podypl. "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" na Politechnice Łódzkiej,
 • podypl. "Energetyka Jądrowa" na Politechnice Warszawskiej.
 • III stopnia na Uniwersytecie Gdańskim.

Uczestnik "Programu polskiej energetyki jądrowej" wizytujący instalacje jądrowe w Ukrainie.

Współautor koncepcji RCB dot. szacowania ryzyka dla obiektów infrastruktury krytycznej.

Oficer PSP i rzeczoznawca ds. zabezp. ppoż.

Autor artykułów w "Przeglądzie Pożarniczym".

mgr inż. Marcin Ochenkowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od niemal 5 lat związany z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, jako Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Zajmuje się badaniami opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, znakami bezpieczeństwa oraz urządzeniami zasilającymi. Auditor techniczny dokonuje ocen zakładowej kontroli produkcji oraz warunków techniczno-organizacyjnych badanych wyrobów. Dzięki przynależności do komitetów technicznych przy PKN - KT4 ds. Techniki Świetlnej oraz KT243 ds. Symboli i Znaków Graficznych uczestniczy w opiniowaniu standardów oraz w pracach normalizacyjnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Michał Ołdak

Absolwent wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracownik CNBOP-PIB od 2012 roku na stanowisku młodszego specjalisty w Jednostce Certyfikującej.

mgr inż. Jan Pacuk

 • Absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydziału Elektrycznego.
 • Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i uruchamiania instalacji i systemów DSO. Konstruktor systemów elektroakustycznych, specjalizacja dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
 • Współautor artykułów naukowych i branżowych w tym m.in. wytycznych projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (2021) wydanych przy współpracy z SITP WP oraz CNBOP-PIB.
 • Obecnie dyrektor działu rozwoju w spółce pAudio Technologies Sp. z o.o. projektującej i produkującej urządzenia ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Michał Pietrzak

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Specjalista inżynieryjno-techniczny w Jednostce Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) w Komitecie ds. Urządzeń Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Współautor licznych standardów CNBOP-PIB oraz artykułów specjalistycznych w zakresie urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

bryg. mgr inż. Radosław Podgórski

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a następnie studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej oraz z zakresu Badania Przyczyn Pożarów również na tej uczelni.

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy  ukończył studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Specjalista ds. przeciwpożarowych w urzędzie  administracji  rządowej. Wieloletni wykładowca z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego i wojskowej ochrony przeciwpożarowej. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole średniej.

Obecnie pełni służbę jako Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

dr inż. Tomasz Popielarczyk

 • pracownik Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej w CNBOP-PIB w Józefowie,
 • wykładowca na szkoleniach dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów z zakresu dźwiękowych systemów ostrzegawczych, zasilania urządzeń przeciwpożarowych, wentylacji pożarowej i przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • autor/współautor kilku monografii naukowych oraz kilkunastu artykułów naukowych oraz branżowych z obszaru technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • obszar prowadzonych badań naukowych to bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych, projektowanie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ich wykorzystanie podczas działań ratowniczych.

mgr inż. Małgorzata Sawczuk

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie „Bezpieczeństwo Budowli”. Prowadzi działalność naukową jako wykładowca:

 • Politechniki Warszawskiej na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,  studia podyplomowe: Systemy Oddymiania Budynków,;
 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – studia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • CNBOP-PIB – szkolenia dla rzeczoznawców z zakresu stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych;
 • na seminariach szkoleniowych oraz konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz magazyn branżowy „Rynek Instalacyjny”.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) od 2006r., koło przy Komendzie Wojewódzkiej PSP, oraz członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP) od czerwca 2014r. Jest uznanym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w zakresie urządzeń gaśniczych, nr upr. 64/2010.

Autorka kilkunastu artykułów o tematyce związanej z instalacją tryskaczową wydanych na łamach pism „Ochrona Przeciwpożarowa” oraz „Rynek Instalacyjny”. Współautorka pierwszego polskiego programu wspomagającego projektowanie instalacji tryskaczowych LIFEcad.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Od ponad 25 lat jest czynnym projektantem w zakresie instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (hydranty zewnętrzne i wewnętrzne) oraz stałych i półstałych instalacji przeciwpożarowych, t.j.: instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe, instalacje mgły wodnej, instalacje pianowe.

mgr inż. Ewa Sobór

Absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 2005 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Aktualnie Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej. Współautorka kilkunastu publikacji (książki, monografie, artykuły branżowe) z zakresu oceny zgodności, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.

bryg. w st. spocz. mgr inż. Edward Skiepko

 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • Absolwent studiów podyplomowych Techniczna Ochrona Osób i Mienia w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Wieloletni pracownik nauko-dydaktyczny w Zakładzie Elektroenergetyki SGSP,
 • Pracownik pionu operacyjnego SGSP,
 • Wieloletni pracownik dydaktyczny Wydziału Elektroniki WAT,
 • Doświadczenie zdobywał pracując też w firmach projektowych, zarządzających nieruchomościami, służby zdrowia, budowlano-wykonawczych,
 • Wykładowca na kursach i szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych organizowanych przez CNBOP PIB,
 • Autor kilkudziesięciu referatów na konferencjach naukowych i technicznych organizowanych przez SGSP, SITP, SIBP, NOT, SEP oraz inne organizacje branżowe,
 • Opublikował wiele artykułów z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń, projektowania oraz zasilania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych,
 • Autor lub współautor książek poświęconych ochronie przeciwpożarowej,
 • Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń,
 • Od 2007r Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Wieloletni Dyrektor Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
 • Współautor i opiniujący wytyczne projektowania wydane przez SITP dotyczących DSO, SSP oświetlenia awaryjnego oraz w przygotowaniu „Bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych,
 • Ekspert z zakresu projektowania, zasilania i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • Członek KT nr 264 PKN Systemy Sygnalizacji Pożarowej,
 • Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych, min. tuneli, budynków wysokich i wysokościowych a także obiektów przemysłowych, magazynowych i biurowych, farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii,
 • Konsultant techniczny w zakresie konstrukcji i wykonania urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • Autor licznych ekspertyz i analiz technicznych oraz audytów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Ekspert w zakresie zasilania i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • Prowadzi też własną działalność z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, szkoleń i nadzoru nad szeroko pojętym bezpieczeństwem budynków.

mgr inż. Paweł Stępień

Od 2006 roku pracownik Centrum Naukowo-Badawczzego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie. Od 2009 roku na stanowisku kierownika Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Członek komitetów technicznych przy PKN - KT264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej oraz KT 306  ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Specjalizacja w zakresie badania EMC i zasilaczy pożarowych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

inż. Franciszek Średziński

Absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Wiele lat pracował w KM PSP w Białymstoku, w JRG w Łapach, gdzie pełnił funkcje: Kierownika służb technicznych, Dowódcy zmiany oraz Zastępcy Dowódcy JRG w Łapach.
Zasiada w Zarządzie kilku spółek, które świadczą kompleksowe usługi w zakresie ochrony PPOŻ i wyposażenia konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego.
Wieloletni praktyk i szkoleniowiec, ze znakomitą znajomością branży ochrony ppoż. Szkoli konserwatorów sprzętu ppoż. nieprzerwanie od prawie 20 lat i w tym czasie przeegzaminował ponad 4000 osób.
Oprócz działalności szkoleniowej w firmie BIATECH od 2010 r. jest także Wykładowcą w CNBOP w zakresie konserwacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

st.bryg. w st. spocz. dr inż. Waldemar Wnęk

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydział Ochrony Przeciwpożarowej – specjalność - profilaktyka pożarowa, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (dr nauk technicznych). Były pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pełnił służbę jako Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń, następnie kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń, systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, DSO, oddymiania. Kierownik kilkunastu projektów naukowo-badawczych z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń. Wielokrotnie brał udział w ekspertyzach pożarowych. Członek Komitetu Technicznego Nr 264 Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Były przewodniczący KT 264. Autor referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, artykułów w czasopismach naukowych i branżowych, książek z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń m.in. Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń na bezpieczeństwo obiektów budowlanych, wyd. SGSP 2018, współautor programów wielu studiów podyplomowych i  szkoleń z zakresu czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, współautor wytycznych dot. monitoringu pożarowego KG PSP, recenzent wytycznych SITP,  wieloletni auditor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji.

st.bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Wojtaszewski Oficer pożarnictwa, ukończył studia dzienne magisterskie w zakresie specjalności technicznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2015 r. był zastępcą dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Był wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku).
mgr inż. Alina Wolańska Od 2014 absolwentka wydziału Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako Specjalista w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Specjalizuje się w badaniach reakcji na ogień materiałów budowlanych.

Jerzy Wójciak

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1998-2003) wydziału Inżynierii Środowiska.

Projektant instalacji sanitarnych - od 2009 roku z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej.

Od ponad 15 lat związany  z branżą wentylacji pożarowej w projektowaniu, wykonywaniu symulacji CFD, uruchamianiu instalacji systemów wentylacji pożarowej.

Autor wielu zrealizowanych opracowań projektowych i CFD dla wentylacji pożarowej  w systemach kontroli dymu i ciepła obiektów wielkokubaturowych, systemy różnicowania ciśnień budynków wysokościowych oraz wentylacji tuneli drogowych i kolejowych.

Współpracował przy tworzeniu i określaniu podstaw teoretycznych dla nowych systemów kontroli dymów i ciepła w systemie kontroli dymu i ciepła – w układach różnicowania ciśnień oraz systemów oddymiania klatek schodowych.

Obecnie poza szkoleniami dla CNBOP prowadzi wykłady z zakresu systemów różnicowania ciśnień na kierunku studiów podyplomowych w SGSP dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Konrad Zaciera

Absolwent Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz programu „Management 2017” realizowanego przez ICAN Institute. Od 2008 r. zatrudniony w CNBOP-PIB jako specjalista ds. certyfikacji urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego i automatyki pożarniczej w Jednostce Certyfikującej. Od października 2014 roku Kierownik Zakładu Ocen Technicznych CNBOP-PIB. Współautor wielu standardów CNBOP-PIB oraz monografii z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które stanowią kompendium wiedzy na temat certyfikacji wyrobów i usług. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami na łamach krajowych czasopismach branżowych, jako autor i współautor artykułów o tematyce związanej z bezpieczeństwem pożarowym, a także z uczestnikami szkoleń i konferencji jako wykładowca.

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń CNBOP-PIB. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2023 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rzeczoznawca Komendanta Głównego PSP ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jego zainteresowania badawcze oraz praca zawodowa obejmują: bezpieczeństwo, ochronę przeciwpożarową, techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ocenę zgodności.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz branżowych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, technicznych systemów zabezpieczeń, badań, testowania i certyfikacji wyrobów, a także wykorzystania w praktyce nowych technologii i tworzenia innowacji. W działalności badawczej i zawodowej uczestniczy w pracach w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych – zarówno w roli wykonawcy, jak i kierownika.