"Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne"

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu organizacji dochodzeń popożarowych  w Polsce oraz opracowanie narzędzi technicznych i informatycznych podnoszących ich efektywność.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Analiza ekonomiczno-funkcjonalna dochodzeń popożarowych w Polsce.
 2. Rozpoznanie głównych problemów występujących w obszarze dochodzeń popożarowych w Polsce.
 3. Rozpoznanie rozwiązań w zakresie dochodzeń popożarowych funkcjonujących w wybranych państwach UE (Niemcy, Czechy, Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Włochy).
 4. Opracowanie czerwonej księgi pożarów.
 5. Opracowanie innowacyjnych narzędzi podnoszących efektywność dochodzeń pożarowych.
 6. Opracowanie koncepcji poligonu i innowacyjnych stanowisk do szkolenia osób zaangażowanych w proces ustalania przyczyn pożarów wraz z wykonaniem wybranych stanowisk.
 7. Opracowanie poradnika w zakresie dochodzeń pożarowych.
 8. Opracowanie koncepcji rozwiązania systemowego opartego na partnerskim podejściu w procesie ustalania przyczyn pożarów oraz ujawniania ich sprawców.

Planuje się, że w ramach tematu powstaną narzędzia podnosząc efektywność dochodzeń pożarowych obejmujące przede wszystkim:

 1. propozycję systemu szkolenia funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz biegłych/ekspertów uczestniczących w procesie ustalania przyczyn pożarów oraz przygotowujących opinie na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 2. opracowanie koncepcji poligonu i innowacyjnych stanowisk do szkolenia osób zaangażowanych w proces ustalania przyczyn pożarów,
 3. wykonanie wybranych stanowisk poligonu wraz z opracowaniem scenariuszy ćwiczeń na tych stanowiskach,
 4. opracowanie kodu numerycznego w technologii CFD (Computational Fluid Dynamics) do symulacji rozwoju pożaru w pomieszczeniach dedykowanego do ustalania przyczyn powstania pożaru,  
 5. stworzenie oprogramowania i panelu wspomagającego pracę osób dokonujących oględzin popożarowych umożliwiającego wstępną weryfikację miejsca powstania pożaru i kierunków jego rozwoju,
 6. opracowanie poradnika w zakresie dochodzeń pożarowych

Propozycja rozwiązania systemowego będzie opracowana z uwzględnieniem:

 1. wyników analizy funkcjonowania obecnego systemu dochodzeń popożarowych,
 2. rozpoznania oceny oraz potrzeb oraz oczekiwań obecnych podmiotów uczestniczących bezpośrednio lub też pośrednio w procesie ustalania przyczyn pożarów,
 3. rozpoznania organizacji dochodzeń popożarowych w wybranych państwach UE.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB dr inż. Piotr Guzewski
Zespół autorski
 1. mł. bryg. mgr inż Daniel Małozięć
 2. st. kpt. mgr inż. Wojciech Klapsa
 3. mł. bryg dr inż. Rafał Porowski
 4. dr inż. Adam Majka
 5. mł. bryg. inż. Piotr Lesiak
 6. mgr Martyna Strzyżewska
 7. Sylwester Suchecki
 8. mgr inż. Anna Dziechciarz
Lata realizacji 2013 - 2016
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 3. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 4. CYBID sp. jawna

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Czerwona Księga Pożarów

ISBN 978-83-61520-14-6 Piotr Guzewski
Dariusz Wróblewski
Daniel Małozięć
2014