Doskonalenie wyposażenia technicznego straży pożarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy strażaków

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *
Metody badawcze pojazdów pożarniczych oraz narzędzi i sprzętu pożarniczego

 

MEiN
n-b

Nowatorski zintegrowany system wzmacniający możliwości techniczne i logistyczne w celu zapewnienia lepszej reakcji na sytuacje kryzysowe poprzez synergiczne eliminowanie luk w zdolnościach ratowników

A novel integrated SYstem of Systems streNgthening tEchnical and logistical capacities to ensure better Response to emerGencies by synergIStically addrEssing FRs capability gaps

HE 2021-2027
n-b

Badanie systemu poduszek podnoszących niskociśnieniowych i wysokociśnieniowych przeznaczonych do stosowania przez straż pożarną i służby pożarnicze

MEiN
n-b
Badania narzędzi hydraulicznych
MEiN
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania i ocena zagrożeń w trakcie cyklu użytkowania układów magazynowania energii elektrycznej wielokrotnego ładowania (RESS)

MEiN
n-b

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych mgłowych

MEiN
n-b

Badanie wpływu parametrów siłowników na niezawodność systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

MEiN
n-b

Badanie parametrów wybuchowości substancji palnych

MEiN
n-b

Badania wpływu parametrów systemów oświetlenia awaryjnego na bezpieczeństwo użytkowników podczas ewakuacji

MEiN
b-r

Badania elementów składowych systemów oddymiających i zapobiegających zadymieniu

MEiN
n-b

Badanie zagrożeń pożarowych od kabli elektrycznych i światłowodowych w transporcie i budownictwie

MEiN
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania gaszenia baterii

MEiN
b-r

Badanie składu chemicznego środków gaśniczych oraz emisji uwalniania substancji niebezpiecznych do powietrza wnętrz

MEiN
n-b

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych, instalacji hydrantowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego

MEiN
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania i prace rozwojowe w zakresie doskonalenia PSP i systemu ochrony przeciwpożarowej

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Opracowanie technologii wytwarzania roztworu biodegradowalnego preparatu i techniki jego aplikacji do wód skażonych substancjami ropopochodnymi i fenolami

MEiN
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

NCBiR
b-r

Wsparcie prewencji społecznej w Mołdawii poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa przy wykorzystaniu sal edukacyjnych oraz kampanii społecznych

MSZ/MSWiA
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową