Doskonalenie wyposażenia technicznego straży pożarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy strażaków

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Metody badawcze pojazdów pożarniczych oraz narzędzi i sprzętu pożarniczego

 

MEiN
n-b

Badania narzędzi hydraulicznych

MEiN
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych mgłowych

MEiN
n-b

Badanie wpływu parametrów siłowników na niezawodność systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

MEiN
n-b

Badanie parametrów wybuchowości substancji palnych

MEiN
n-b

Badania wpływu parametrów systemów oświetlenia awaryjnego na bezpieczeństwo użytkowników podczas ewakuacji

MEiN
b-r

Badania elementów składowych systemów oddymiających i zapobiegających zadymieniu

MEiN
n-b

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, wyposażenia wnętrz i kabli

MEiN
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania gaszenia baterii

MEiN
b-r

Badanie składu chemicznego środków gaśniczych oraz emisji uwalniania substancji niebezpiecznych do powietrza wnętrz

MEiN
n-b

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych, instalacji hydrantowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego

MEiN
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania i prace rozwojowe w zakresie doskonalenia PSP i systemu ochrony przeciwpożarowej

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Nowoczesne technologie wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne w zastosowaniu w ochronie przeciwpożarowej

MEiN
b-r

Adapted Situation Awareness Tools And Tailored Training Scenarios For Increasing Capabilities And Enhancing The Protection Of First Responders – Dostosowane narzędzia oraz programy treningowe do rozpoznawania sytuacji w celu zwiększenia możliwości poprawy ochrony osób udzielających pierwszej pomocy

H2020 UE
b-r

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”

NCBiR
b-r

Fire and Rescue Innovation Network – Sieć innowacji w obszarze służb ratowniczo-gaśniczych

H2020 UE
b-r

Badania wpływu warunków środowiskowych na elementy systemów sygnalizacji pożarowej służących wykrywaniu zjawiska pożaru w pomieszczeniach zamkniętych

MEiN
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

European Network of CBRN Training Centres –  Europejska Sieć Centrów Szkoleniowych CBRN

H2020 UE
b-r

The role of children and youth in building a resilient society – Rola dzieci i młodzieży w budowaniu odpornego społeczeństwa

Instytut Szwedzki
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową