Doskonalenie wyposażenia technicznego straży pożarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy strażaków

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Metody badawcze pojazdów pożarniczych oraz narzędzi i sprzętu pożarniczego

MNiSW
n-b

Badania doświadczalne bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych

MNiSW
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badanie parametrów wybuchowości substancji palnych.

MNiSW
n-b

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, wyposażenia wnętrz i kabli

MNiSW
n-b

Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem

NCBiR
b-r

Badania elementów składowych systemów oddymiających i zapobiegających zadymieniu

MNiSW
n-b

Badania wpływu parametrów systemów oświetlenia awaryjnego na bezpieczeństwo użytkowników podczas ewakuacji

MNiSW
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych oraz instalacji hydrantowych.

MNiSW
b-r

Badanie składu chemicznego środków gaśniczych

MNiSW
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania i prace rozwojowe w zakresie doskonalenia PSP i systemu ochrony przeciwpożarowej

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

NCBiR
b-r

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”

NCBiR
b-r

Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli

NCBiR
b-r

Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych

NCBiR
b-r

Fire and Rescue Innovation Network

H2020 UE
b-r

Badania wpływu parametrów elektroakustycznych elementów dźwiękowego systemu ostrzegawczego na właściwości systemu.

MNiSW
b-r

Badania wpływu warunków środowiskowych na elementy systemów sygnalizacji pożarowej służących wykrywaniu zjawiska pożaru w pomieszczeniach zamkniętych.

MNiSW
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

European Network of CBRN Training Centres

H2020 UE
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Prowadzenie prac rozwojowych

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Enhancing Assessment In Search & Rescue

UMOL UE
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową