Doskonalenie wyposażenia technicznego straży pożarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy strażaków

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *
Metody badawcze pojazdów pożarniczych oraz narzędzi i sprzętu pożarniczego

 

MEiN
n-b
Badania narzędzi hydraulicznych
MEiN
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *
Badania i ocena zagrożeń w trakcie cyklu użytkowania układów magazynowania energii elektrycznej wielokrotnego ładowania (RESS)
MEiN
n-b

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych mgłowych

MEiN
n-b

Badanie wpływu parametrów siłowników na niezawodność systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

MEiN
n-b

Badanie parametrów wybuchowości substancji palnych

MEiN
n-b

Badania wpływu parametrów systemów oświetlenia awaryjnego na bezpieczeństwo użytkowników podczas ewakuacji

MEiN
b-r

Badania elementów składowych systemów oddymiających i zapobiegających zadymieniu

MEiN
n-b
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, wyposażenia wnętrz i kabli
MEiN
n-b
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *

Badania gaszenia baterii

MEiN
b-r
Badanie składu chemicznego środków gaśniczych oraz emisji uwalniania substancji niebezpiecznych do powietrza wnętrz
MEiN
n-b

Badania podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych, instalacji hydrantowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego

MEiN
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Badania i prace rozwojowe w zakresie doskonalenia PSP i systemu ochrony przeciwpożarowej

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *
Zastosowanie symulatora wirtualnej rzeczywistości (VR) w procesach uczenia się i walidacji projektantów, instalatorów i konserwatorów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych
MEiN
b-r

Opracowanie technologii wytwarzania roztworu biodegradowalnego preparatu i techniki jego aplikacji do wód skażonych substancjami ropopochodnymi i felolami

MEiN
n-b

Nowoczesne technologie wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne w zastosowaniu w ochronie przeciwpożarowej

MEiN
b-r

Badania wpływu warunków środowiskowych na elementy systemów sygnalizacji pożarowej służących wykrywaniu zjawiska pożaru w pomieszczeniach zamkniętych

MEiN
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Nazwa tematu
Źródło finansowania
Charakter pracy *
European Network of CBRN Training Centres
H2020 UE
b-r
 • n-b: naukowo - badawczy
 • b-r: badawczo - rozwojowy
 • wd b-r: wspierający działalność badawczo - rozwojową