Deklaracja dostępności Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego  - Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB).

CNBOP-PIB zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CNBOP-PIB https://www.cnbop.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część materiałów wideo nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych materiałów. Deklarację sporządzono 2021-03-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez powołany Decyzją 4/DO/2021 Dyrektora CNBOP-PIB zespół mający za zadanie przygotowanie i koordynację wdrażania w CNBOP-PIB planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 18.1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej CNBOP-PIB prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Florek pflorek@cnbop.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22 769 3216. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania lub w przypadku ich niespełnienia w ciągu 7 dni od dnia złożenia skarg dotyczące zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link poniżej.

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych. CNBOP-PIB zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności strony www CNBOP-PIB

Serwis Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0  w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)
 • Section 508

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu i oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Ułatwienia dostępu – Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z Wejście i wjazd na teren CNBOP-PIB odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika Działu Logistyki CNBOP-PIB, który odbiera gości z Recepcji i kieruję do wyznaczonego miejsca spotkania odpowiednio mogą to być budynki K, F, C (sala konferencyjna) lub wskazane miejsce na przyległym do wymienionych budynków terenie pod warunkiem, że osoba wizytująca uzyskała uprzednio zgodę przebywania w tym miejscu od pracownika recepcji. niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren CNBOP-PIB z siedzibą ul. Nadwiślańska 213 w Józefowie k. Otwocka

Wizyta gości w CNBOP-PIB

Budynki CNBOP-PIB znajdują się na terenie zamkniętym, dozorowanym 24h / 7 przez Dział Logistyki, wobec czego, każda wizyta musi zostać poprzedzona kontaktem bezpośrednim lub telefonicznie z Recepcją CNBOP-PIB w budynku K-  znajdującym się tuż przy szlabanie za bramą główną przy ul. Nadwiślańska 213.

Wejście i wjazd na teren CNBOP-PIB przy ul. Nadwiślańska 213

 

Budynki przewidywane do organizacji zadań w tym spotkań z udziałem osób trzecich, tj.  w szczególności osób niepełnosprawnych to przede wszystkim budynki nr K, F, C które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Winda

Budynek F jest wyposażony w mechaniczny dźwig wspomagający osoby posiadające dysfunkcje ruchu , umożliwiający im pokonanie klatki schodowej. W pozostałych budynkach albo uzupełniono infrastrukturę schodów w podjazdy, albo wejścia do tych budynków nie posiadają schodów oraz stopni mogących stanowić barierę dostępności architektonicznej. Na terenie infrastruktury obiektów K, F i C (sala konferencyjna) CNBOP-PIB w których przewidziano przestrzeń dla pobytu osób niepełnosprawnych zlokalizowano na parterze.  Dodatkowo przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek L – hala badawcza. Przez wzgląd na poufność realizowanych w budynku L badań, obecność na tym obiekcie osób trzecich w tym osób niepełnosprawnych jest ściśle reglamentowana. 

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynkach K,F,C (sala szkoleniowa) oraz L (hala badawcza) dostępne są wyodrębnione toalety, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nadzór nad zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełnią:

 • koordynator ds. dostępności architektonicznej – Krzysztof Kurdej – Główny Specjalista w Dziale Logistyki CNBOP-PIB, e-mail: kkurdej@cnbop.pl lub tel. 22 769 33 33;
 • koordynator ds. dostępności cyfrowej - Adam Wieczorek – Główny Specjalista w Dziale IT CNBOP-PIB, e-mail: awieczorek@cnbop.pl lub tel. 22 769 33 95;
 • koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej – Specjalista w Dziele Wsparcia i Audytów CNBOP-PIB Paweł Florek, e-mail: pflorek@cnbop.pl lub tel. 22 769 32 16
 • uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: bwolinski@cnbop.pl Bartosz Woliński Kierownik Działu Wsparcia i Audytów CNBOP-PIB – Przewodniczący Zespołu mającego za zadanie przygotowanie i koordynację wdrażania w CNBOP-PIB planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, lub tel. 22 769 33 69
 • link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 • inne dane kontaktowe do CNBOP-PIB znajdują się na stronie internetowej www.cnbop.pl

CNBOP-PIB
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Materiały

 • CNBOP-PIB - Tekst łatwy do czytania (ETR)
 • CNBOP PIB - Tekst odczytywany maszynowo
 • CNBOP-PIB - Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami