Opinia techniczna CNBOP-PIB jest dokumentem dobrowolnym, potwierdzającym przydatność wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, w którym możliwe jest zawarcie informacji o właściwościach technicznych i użytkowych wyrobu niepodlegającego obowiązkowej ocenie lub o właściwościach przewyższających poziom wymagań zasadniczych.

Opinia Techniczna CNBOP-PIB jest wydawana na okres 3 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata.

Opinia Techniczna CNBOP-PIB jest ważnym uzupełnieniem wydanych Europejskich lub Krajowych Ocen Technicznych, Certyfikatów Zgodności oraz Świadectw Dopuszczenia dla wyrobów budowlanych stosowanych do ochrony przeciwpożarowej oraz innych wyrobów wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej.

Uzyskanie Opinii technicznej CNBOP-PIB upoważnia wnioskodawcę do znakowania wyrobu i związanej z nim dokumentacji znakiem OPINIA TECHNICZNA CNBOP-PIB.

 

Opinie techniczne CNBOP-PIB są wydawane dla wyrobów i zestawów wyrobów:

  • Systemów Sygnalizacji Pożarowej, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła, Przewodów i kabli do instalacji przeciwpożarowych, Zespołów kablowych, Stałych Urządzeń Gaśniczych - w zakresie deklarowanych dodatkowych właściwości i funkcjonalności (niebędących w zakresie norm, aprobat technicznych, ocen technicznych lub przewyższających poziom wymagań określonych w tych specyfikacjach technicznych);

  • sprzętu pożarniczego i ratowniczego – dla wyrobów niepodlegających obowiązkowej ocenie wg przepisów krajowych i europejskich (certyfikacji, dopuszczeniu).

UWAGA: Informacje w zakresie Opinii Technicznych dla używanych pojazdów pożarniczych sprowadzonych z zagranicy znajdziesz TUTAJ.