Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy działa zgodnie z zasadami Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, Polityką Bezstronności oraz Polityką Jakości wyznając zasadę braku tolerancji wobec jakichkolwiek przejawów i prób korupcji.

 1. CNBOP-PIB działa w oparciu o najwyższe standardy etyki zawodowej i przestrzega przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.
 2. Dyrekcja CNBOP-PIB deklaruje stałe zaangażowanie w analizowanie zdarzeń potencjalnie  korupcyjnych oraz nakłada na pracowników i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w CNBOP-PIB obowiązek przestrzegania niniejszej Polityki antykorupcyjnej.
 3. Polityka antykorupcyjna CNBOP-PIB zobowiązuje pracowników i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w CNBOP-PIB do bezwzględnego przestrzegania zasad:
  • nieoferowania i niewręczania żadnym osobom związanym z działalnością CNBOP-PIB nienależnych korzyści majątkowych, osobistych lub innych,
  • nieprzyjmowania żadnych nienależnych korzyści majątkowych, osobistych lub innych,
  • wykonywania obowiązków w sposób gwarantujący transparentność i bezstronność działań wobec wszystkich interesariuszy,
  • zgłaszania przełożonemu każdego działania potencjalnie sprzecznego z niniejszą polityką.
 4. Polityka antykorupcyjna w CNBOP-PIB realizowana jest również poprzez edukację antykorupcyjną, szkolenia, publikacje tematyczne kształtujące świadomość w zakresie szkodliwości zjawiska korupcji.
 5. Polityka antykorupcyjna dotyczy wszystkich pracowników, funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w CNBOP-PIB i współpracowników oraz interesariuszy CNBOP-PIB.  

Józefów, dn. 14 grudnia 2017 roku

Dyrektor CNBOP-PIB