CNBOP-PIB 0031:2021

Ochrona przeciwpożarowa - wyroby stosowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej a wyroby budowlane
Numer standardu
CNBOP-PIB 0031:2021
Wydanie: 3
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - wyroby stosowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej a wyroby budowlane
Zakres

Standard przybliża wymagania, jakie stawiane są wybranym wyrobom wprowadzanym do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Publikacja została opracowana na przykładzie wymagań dla następujących wyrobów:

  • dozowniki środka pianotwórczego,
  • prądownice pianowe,
  • generatory piany lekkiej,
  • działka wodno-pianowe, wodne i pianowe.

CNBOP-PIB 0035:2021

Krajowe Oceny Techniczne
Numer standardu
CNBOP-PIB 0035:2021
Wydanie: 3
Tytuł
Krajowe Oceny Techniczne
Zakres

Standard przedstawia istotne informacje dotyczące krajowych ocen technicznych oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy w tym zakresie, na podstawie których zastąpiono wydawane do końca 2016 r. aprobaty techniczne. Intencją niniejszej publikacji jest przybliżenie klientom biznesowym Instytutu sposobu przeprowadzania postępowania mającego na celu udzielenie krajowej oceny technicznej.

CNBOP-PIB-0037:2019

Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7
Numer standardu
CNBOP-PIB-0037:2019
Wydanie: 1
Tytuł
Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7
Zakres

Standard przedstawia plan konserwacji gaśnic przenośnych (zgodnie z normą PN-EN 3-7), która powinna być wykonywana – w zależności od poziomu konserwacji – przez użytkownika lub wykwalifikowany personel. W dokumencie omówiono czynności zalecane  na poszczególnych etapach konserwacji, do których należy: kontrola przez użytkownika, konserwacja podstawowa, konserwacja rozszerzona, ponowne napełnianie i remont.

CNBOP-PIB 0001:2019

Wprowadzenie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0001:2019
Wydanie: 6
Tytuł
Wprowadzenie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
Zakres

Czytelnik – dzięki lekturze niniejszego standardu – może dowiedzieć się, jakie wymagania (dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pożarowego) powinny spełniać wyroby oraz jakie dokumenty i oznakowanie potwierdzają spełnienie stawianych im wymagań, zarówno przez prawo krajowe, jak i europejskie. Informacje te pozwolą wybrać produkty spełniające określone prawem wymagania, a co za tym idzie, bezpieczne, niezawodne oraz funkcjonalne. Zastosowanie w obiektach budowlanych wyrobów spełniających określone wymagania jest niezwykle istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i ratownikom. Niniejszy standard skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego i właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej.

CNBOP-PIB-BS01P:2018

Metodologia szacowania oraz wyrażania niepewności pomiaru
Numer standardu
CNBOP-PIB-BS01P:2018
Wydanie: 1
Tytuł
Metodologia szacowania oraz wyrażania niepewności pomiaru
Zakres

Celem niniejszego standardu jest określenie rekomendowanych zasad postępowania oraz  za pewnieniepoprawności sposobu obliczania i wyrażania niepewności pomiarów wykonywanych w CentrumNaukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB), z uwzględnieniem wytycznych dokumentu EA-04/16.

CNBOP-PIB 0016:2018

Wzory aktualnych dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB
Numer standardu
CNBOP-PIB 0016:2018
Wydanie: 5
Tytuł
Wzory aktualnych dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB
Zakres

Standard prezentuje wzory dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB i objaśnia podstawowe informacje związane z wydawanymi dokumentami.

CNBOP-PIB-0036E:2017

National Technical Assessments
Numer standardu
CNBOP-PIB-0036E:2017
Wydanie: 1
Tytuł
National Technical Assessments
Zakres

Standard National Technical Assessments contains important and new information concerning national technical assessments which replaced national technical approvals from 1st January 2017. The intention of this publication is to familiarize CNBOP-PIB business clients with the process of obtaining the national technical assessment.

CNBOP-PIB 0034:2017

Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0034:2017
Wydanie: 1
Tytuł
Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych
Zakres

W niniejszym standardzie opisano budowę, klasyfikację, wymagania oraz metody badań dla motopomp: pływających, do wody zanieczyszczonej, do wody czystej na potrzeby uzyskania świadectwa dopuszczenia. Wymagania stawiane motopompom w procesie dopuszczenia pochodzą bezpośrednio z załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85, poz. 553). Ponadto w standardzie przedstawione i omówione zostały również dane techniczne umieszczane na świadectwie dopuszczenia dla ww. motopomp oraz badania, jakim poddawane są motopompy w procesie dopuszczenia.

CNBOP-PIB 0033:2017

Badania i ocena właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych na podstawie wymagań norm EN 14384 i EN 14339 oraz ich dopuszczenie do użytkowania
Numer standardu
CNBOP-PIB 0033:2017
Wydanie: 1
Tytuł
Badania i ocena właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych na podstawie wymagań norm EN 14384 i EN 14339 oraz ich dopuszczenie do użytkowania
Zakres

Celem standardu jest przedstawienie wymagań oraz procesu badań na potrzeby oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych zgodnie z normami EN 143884 oraz EN 14339. Wskazano również podstawy prawne regulujące obowiązek poddania hydrantów zewnętrznych procesowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz procesowi dopuszczenia do użytkowania.

CNBOP-PIB 0028:2015

Ochrona Przeciwpożarowa - Wymagania w zakresie konserwacji narzędzi hydraulicznych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0028:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona Przeciwpożarowa - Wymagania w zakresie konserwacji narzędzi hydraulicznych
Zakres

W niniejszym standardzie został opisany sprzęt hydrauliczny wykorzystywany przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz jego konserwacja. Odpowiednio wykonywane czynności konserwacyjne oraz przestrzeganie czasookresów ich wykonywania bezpośrednio wypływają na wydłużenie czasu eksploatacji narzędzi hydraulicznych. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy jest podstawowym sprzętem stosowanym przy uwalnianiu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Służy on do cięcia, przesuwania oraz rozpierania elementów konstrukcji pojazdów samochodowych. Zauważyć jednak należy, iż konserwacja i serwis narzędzi hydraulicznych powinien być wykonywany przez kompetentne osoby posiadające niezbędne doświadczenie. Konserwacja wykowywana przez osobę, która nie posiada należytej wiedzy oraz doświadczenia może spowodować uszkodzenia narzędzi hydraulicznych, pogorszyć ich parametry użytkowe lub spowodować awarie podczas wykonywania działań ratowniczych.