Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej nadzorowana przez MSWiA, podjęło starania dotyczące zintegrowania rozproszonego systemu użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie ludności, zarządzaniu kryzysowym oraz geoinformacji, tworząc − Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych.

 

Misją CNBOP–PIB jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

W ramach Centrum Dronów proponujemy takie usługi jak:

Wykonywanie ekspertyz

Badania jakości powietrza przy użyciu BSP

Przeprowadzenie Oceny Ryzyka

Badania precertyfikacyjne

  Certyfikacja Dobrowolna

  Testowanie Wyrobu Innowacyjnego

Specjalistyczne usługi przy użyciu BSP

Pomoc w doborze i kupnie drona


Śledz nas na: