Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej nadzorowana przez MSWiA, podjęło starania dotyczące zintegrowania rozproszonego systemu użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie ludności, zarządzaniu kryzysowym oraz geoinformacji, tworząc − Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych.

 

Misją CNBOP–PIB jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Biorąc pod uwagę postęp cywilizacyjny oraz popularyzację stosowania rozwiązań innowacyjnych Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych wychodzi z inicjatywą dostarczenia podmiotom rynkowym takich rozwiązań jak organizacja szkoleń specjalistycznych skutkujących nadaniem uprawnień do poruszania się dronami jak i między innymi nowatorską ścieżkę dobrowolnej certyfikacji dronów, która m.in.:

 • potwierdza zdolności operacyjne w warunkach prowadzenia akcji ratowniczych
 • zapewnia uzyskanie przewagi konkurencyjnej
 • poprawia bezpieczeństwo ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Stosowanie wyrób innowacyjnych znacznie zwiększa zakres kompetencji ratowników, pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego do poziomu akceptowalnego.


Szkolenie na
Operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO VLOS + GIS

Szkolenie „Drony w geoinformacji, zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i infrastruktury” to innowacyjny pod kątem dydaktycznym oraz praktycznym kurs, który umożliwia nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dowodzenia/kierowania zespołami operacyjnymi BSP – analizami GIS, prowadzeniem misji poszukiwawczo-ratowniczych oraz obserwacyjnych. Szkolenie kończy się przystąpieniem do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje UAVO VLOS.

 

KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI:

 • Przygotowanie wykwalifikowanego personelu do prowadzenia szczególnych działań przez służby ratownicze, instytucje publiczne oraz wszystkie organizacje wykorzystujące BSP w swojej działalności
 • Wyszkolenie specjalistów w zakresie operowania dronami, jak i w kontekście analizy informacji zebranych przez BSP
 • Wyszkolenie specjalistów – w zakresie prawa lotniczego oraz technik lotniczych BSP
 • Wymiana doświadczeń z przedstawicielami służb ratowniczych, instytucji publicznych i samorządowych oraz różnych grup zawodowych

Do udziału w kursie zapraszamy nie tylko przyszłych operatorów dronów czy potencjalnych kierowników/dowódców zespołów dronowych, ale także kadrę kierowniczą, dla których szkolenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z taktycznymi możliwościami wykorzystywanego sprzętu.

METODY PRACY SZKOLENIOWEJ:

 • PRAKTYKA − trenerzy są ekspertami z firm dronowych, geoinformacyjnych, uczelni wyższych, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych, wykorzystującymi BSP w codziennej pracy.
 • NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA − w trakcie szkolenia zostaną wykorzystane symulatory z najnowszym oprogramowaniem oraz wykorzystanie wiodących na rynku bezzałogowych statków powietrznych
 • SCENARIUSZE ZDARZEŃ − w trakcie szkolenia kursanci będą skonfrontowani ze scenariuszami różnych zdarzeń oraz uczeni jak reagować w sytuacjach kryzysowych np. awaria kamery, zakłócenia w systemie łączności sterowania
 • WYKORZYSTANIE TEORII W PRAKTYCE − obsługa BSP z najnowszym oprogramowaniem w różnych warunkach atmosferycznych z uwzględnieniem siły i kierunku wiatru, temperatury, ciśnienia atmosferycznego, pory roku

Do udziału w kursie zapraszamy nie tylko przyszłych operatorów dronów czy potencjalnych kierowników/dowódców zespołów dronowych, ale także kadrę kierowniczą, dla których szkolenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z taktycznymi możliwościami wykorzystywanego sprzętu.