Wydawnictwu CNBOP-PIB przyznano 80 pkt w wykazie wydawnictw naukowych MEIN. Specjalizuje się ono w publikowaniu

  • książek i monografii naukowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,

  • podręczników (dla PSP, OSP),

  • standardów i wytycznych.

Instytut jest również wydawcą czasopisma naukowego „Safety & Fire Technology” (do 2019 r. pod nazwą „BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”).

Publikacje wydawane przez Instytut przechodzą obiektywny proces recenzyjny. Każda strona procesu wydawniczego (redakcja, autorzy, recenzenci) zobowiązana jest do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej opartych na wytycznych COPE (Committee on Publication Ethics). Ze szczegółowymi zasadami etyki można zapoznać się tutaj.