Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) Jednostka Notyfikowana 1438 zapewnia zachowanie bezstronności, obiektywności oraz poufności w prowadzonych procesach oceny zgodności i pozostałej działalności.

Deklarujemy, że CNBOP-PIB:

 1. działa bezstronnie i niezależnie jako strona trzecia, stosując takie same procedury wobec wszystkich klientów,
 2. nie ulega jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym bądź innym mającym wpływ na bezstronność,
 3. identyfikuje wszelkie zagrożenia bezstronności oraz konflikty interesów i podejmuje odpowiednie działania w celu eliminacji lub minimalizacji zagrożeń,
 4. podejmuje niezwłocznie działania w reakcji na występujące zagrożenia bezstronności,
 5. żadna część tej samej osoby prawnej nie jest: projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym wyroby będące w zakresach akredytacji działów CNBOP-PIB,
 6. zapewnia, że działalność Instytutu lub powiązanych odrębnych osób prawnych nie zagraża bezstronności prowadzonej oceny zgodności i pozostałej działalności,
 7. nie przedstawia swojej oferty w powiązaniu z podmiotami świadczącymi usługi konsultacyjne i nie sugeruje, że ocena zgodności byłaby prostsza, łatwiejsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług podmiotów świadczących te usługi,
 8. wyłącza z procesów oceny zgodności personel, który w ciągu ostatnich dwóch lat w jakikolwiek sposób zaangażowany był w działalność podmiotu, który zgłasza wyrób do oceny zgodności,
 9. nie podejmuje się oceny zgodności w przypadku zagrożenia dla bezstronności,
 10. podejmuje decyzje, na podstawie dowodów uzyskanych podczas obiektywnej oceny, niezależne od jakichkolwiek grup nacisku lub zainteresowanych stron,
 11. nie podzleca innych procesów oceny zgodności z wyjątkiem badań laboratoryjnych, które nie mogą być wykonane w CNBOP-PIB,
 12. zachowuje poufność odnośnie uzyskanych informacji w trakcie realizacji działalności, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.

Józefów, dn. 15 marca 2019 r.

 

Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego

Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowego Instytutu Badawczego

st. bryg. dr inż. Paweł Janik