Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) Jednostka Notyfikowana nr 1438 zapewnia zachowanie bezstronności, obiektywności oraz poufności w prowadzonych procesach oceny zgodności i pozostałej działalności.

CNBOP-PIB, jego Najwyższe Kierownictwo i personel deklarują i zobowiązują się, że:

 1. działają bezstronnie i niezależnie jako strona trzecia stosując takie same procedury wobec wszystkich klientów, 
 2. nie ulegają jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym bądź innym mającym wpływ na bezstronność,
 3. identyfikują wszelkie zagrożenia bezstronności oraz konflikty interesów i podejmują odpowiednie działania w celu eliminacji lub minimalizacji zagrożeń,
 4. podejmują niezwłocznie działania w reakcji na występujące zagrożenia bezstronności,
 5. żadna część tej samej osoby prawnej, ścisłe kierownictwo oraz pracownicy nie są: projektantami, producentami/wytwórcami, dostawcami/dystrybutorami, instalatorami, nabywcami, właścicielami,  użytkownikami ani konserwatorami lub utrzymującymi wyroby będące w zakresach akredytacji działów CNBOP-PIB, ani upoważnionymi przedstawicielami żadnej z tych stron. Nie wyklucza to wykorzystania ocenianych wyrobów, które są potrzebne CNBOP-PIB do realizacji swoich zadań ani wykorzystania tych wyrobów do celów osobistych,
 6. CNBOP-PIB, jego ścisłe kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań strony trzeciej w procesach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów nie uczestniczą bezpośrednio w projektowaniu, produkcji lub budowie, wprowadzaniu do obrotu, instalowaniu, stosowaniu lub konserwacji tych, ani też nie reprezentują stron zaangażowanych w te działania. Nie angażują się w żadną działalność, która mogłaby uchybiać niezależności ich opinii
  i uczciwości w odniesieniu do realizowanych zadań. Dotyczy to w szczególności usług doradczych,
 7. zapewniają, że działalność Instytutu lub powiązanych odrębnych osób prawnych nie zagraża bezstronności prowadzonej oceny zgodności i pozostałej działalności,
 8. nie oferują ani nie świadczą swoim klientom konsultacji oraz nie przedstawiają swojej oferty w powiązaniu z podmiotami świadczącymi usługi konsultacyjne, a ponadto nie sugerują, że ocena zgodności byłaby prostsza, łatwiejsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług podmiotów świadczących te usługi,
 9. wyłączają z procesów oceny zgodności personel, który w ciągu ostatnich dwóch lat w jakikolwiek sposób zaangażowany był w działalność podmiotu, który zgłasza wyrób do oceny zgodności,
 10. nie podejmują się oceny zgodności w przypadku zagrożenia dla bezstronności,
 11. podejmują decyzje, na podstawie dowodów uzyskanych podczas obiektywnej oceny niezależne od jakichkolwiek grup nacisku lub zainteresowanych stron,
 12. nie podzlecają innych procesów oceny zgodności, z wyjątkiem badań laboratoryjnych, które nie mogą być wykonane w CNBOP-PIB,
 13. gwarantują, że działalność podwykonawców nie wpływa na poufność, obiektywizm i bezstronność działalności Instytutu,
 14. zachowują poufność odnośnie uzyskanych informacji w trakcie realizacji działalności z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.

Józefów, dn. 1 czerwca 2022 r.

 

Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego

Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowego Instytutu Badawczego

st. bryg. dr inż. Paweł Janik