"EmerGent: Emergency Management in Social Media Generation”

"Zarządzanie kryzysowe w dobie mediów społecznościowych"

Celem głównym projektu jest zrozumienie zarówno pozytywnego, jak i negatywnego wpływu mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli przed, w trakcie i po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. W chwili obecnej służby ratownicze oraz komórki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w Polsce nie używają mediów społecznościowych w procesie komunikacji ze społeczeństwem w sytuacjach zagrożeń. Próby ich wykorzystania stanowią pojedyncze inicjatywy. Doświadczenia innych państw wskazują jednak na możliwość zastosowania tych narzędzi w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego.

Prowadzone badania pozwolą na wskazanie potencjału wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych dla służb ratowniczych oraz komórek zajmujących się zarządzaniem kryzysowym. Mogą więc przyczynić się do pogłębienia ich wiedzy oraz wzrostu poziomu świadomości na temat roli oraz wpływu mediów społecznościowych w przedmiotowym zakresie. Tym samym posłużą do refleksji nad możliwością ich wykorzystania na rzecz realizacji statutowych zadań.

Planowane efekty:

 • Opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej komunikację służb ratowniczych i mieszkańców w sytuacjach kryzysowych
 • Ocena wpływu mediów społecznościowych na system zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Ocena potencjału wykorzystania mediów społecznościowych przez służby ratownicze i służby zarządzania kryzysowego
 • Wytyczne dla służb ratowniczych i obywateli dotyczące użycia mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych

Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB mgr Grzegorz Wenarski
Zespół autorski
 1. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

 2. mgr Sylwia Krawczyńska

Lata realizacji 2014 - 2017
Jednostka wiodąca University of Paderborn
Jednostka współpracująca
 1. IES Solutions
 2. Oxford Computer Consultants Ltd.
 3. University of Siegen
 4. Tavistock Institute of Human Relations LBG
 5. Western Norway Research Institute
 6. Federation of European Union Fire Officer Associations
 7. European Emergency Number Association ASBL
 8. Fire Department of Dortmund
 9. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Rola mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniem pożarowym w lasach

ISSN 2081-1438

„Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”

Grzegorz Wenarski 2017