Poszukujesz specjalisty w obszarze projektowania, instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Sam potrzebujesz zdobyć unikalne kwalifikacje i kompetencje lub uzupełnić już posiadane?

Zapoznaj się z kompleksową ofertą CNBOP-PIB!


Oferta szkoleniowa CNBOP-PIB

Szkolenia specjalistyczne CNBOP-PIB to praktyczny kontakt z aktualną wiedzą (teoretyczną i praktyczną), podstawami prawnymi, dokumentami normatywnymi, standardami i własnymi wytycznymi,  rozwiązaniami i  produktami prezentowanymi przez specjalistów CNBOP-PIB, firm partnerskich oraz niezależnych ekspertów. CNBOP-PIB prowadzi szkolenia obligatoryjne na zasadach opisanych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, jak również szkolenia specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w tym technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych pozwalające uzyskać tzw. kwalifikacje rynkowe, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej.

Nasza oferta to szkolenia specjalistyczne w szerokim zakresie, praktyczne warsztaty i seminaria, a także konferencje i przedsięwzięcia łączące dorobek nauki i praktyki. W otwartej ofercie szkoleniowej przedstawiony jest aktualny kalendarz szkoleń CNBOP-PIB.

Absolwenci szkoleń

Absolwenci szkoleń CNBOP-PIB otrzymują odpowiednio certyfikaty kwalifikacji CNBOP-PIB lub zaświadczenia, które są uznawanym na rynku dokumentem. Wykaz absolwentów publikowany jest w dostępie otwartym na stronie internetowej CNBOP-PIB. W wykazie znajdują się absolwenci posiadający najbardziej aktualną wiedzę w konkretnych, wymienionych zakresach szkolenia (szkolenia w latach 2016-2012 i szkolenia realizowane przed rokiem 2012).

Kwalifikacje absolwentów

Kwalifikacje nabyte w ramach szkoleń specjalistycznych CNBOP-PIB sprawdzane są egzaminem przeprowadzanym w formie ustnej lub pisemnej. Osoby, które nie przystępują do egzaminu lub uzyskują negatywny wynik, otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Istnieje możliwość ponownego podejścia do egzaminu. Certyfikat stanowi potwierdzenie opanowania wykładanego podczas szkolenia materiału, dotyczącego konkretnego obszaru. Ponadto zwiększa szanse na rynku pracy, wzmacnia zaufanie potencjalnych zleceniodawców. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że dodatkowe wymagania dotyczące kwalifikacji i kompetencji mogą być wymagane w innych przepisach, postanowieniach np. kontraktowych niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową, dokumentach takich jak: gwarancje, umowy cywilno-prawne z ubezpieczycielem.

Aktualność kwalifikacji

Rozwój wiedzy, techniki i technologii skutkuje ciągłą potrzebą doskonalenia. Potrzeba ciągłej, permanentnej aktualizacji wiedzy i umiejętności prowadzi do konieczności zmian, również w systemie szkoleń specjalistycznych i doskonalenia zawodowego specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z powodu zachodzących zmian, zakres szkoleń i materiały podlegają ciągłej aktualizacji. Dlatego też CNBOP-PIB rekomenduje aktualizowanie wiedzy w przeciągu co najmniej  5 lat od ukończenia ostatniego szkolenia, a także zawsze, gdy następują istotne zmiany przepisów prawa, dokumentów normatywnych, ze względu na wdrażanie nowych rozwiązań, technologii.

Kwalifikacje i kompetencje – nowe wyzwania – nowa oferta CNBOP-PIB

Absolwentom naszych szkoleń oferujemy możliwość uzyskania formalnego Certyfikatu Kompetencji Personelu w zakresie projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Proces certyfikacji prowadzony jest przez Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB na zgodność z programem certyfikacji kompetencji w ochronie przeciwpożarowej, normą EN 16763:2017 i docelowo w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Certyfikacja kompetencji personelu w zakresie projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmuje:

  • Ocenę kompetencji w zakresie projektowania (udokumentowane kwalifikacje w zakresie projektowania instalacji ppoż. – ukończony kurs projektowania w CNBOP-PIB, autoryzacja producenta / głównego dystrybutora w oparciu o urządzenia / wyroby, którego projektowane są instalacje ppoż.),
  • Weryfikację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w obszarze realizowanych usług,
  • Certyfikat jest wydawany na okres 36 miesięcy.

Celem certyfikacji kompetencji personelu jest zapewnienie zaufania wszystkim stronom zainteresowanym, że dostarczona usługa w ochronie przeciwpożarowej spełnia wyspecyfikowane wymagania i zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa.

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej usługi certyfikacji kompetencji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego na adres dcu@cnbop.pl

CERTYFIKACJA PODMIOTÓW

CERTYFIKACJA PERSONELU