1972

Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpożarowej (OBROP) w Józefowie-Dębince na podstawie zarządzenia Nr 81 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1972 r. (Dz. Urz. MSW Nr 7 poz. 24).

Dyrektor OBROP w okresie 31.08.1972–31.12.1974 mgr inż. Zygmunt STANOWSKI.

Pierwsze Świadectwo Dopuszczenia nr (1/72) wyrobu do produkcji dla agregatu proszkowego AP50 wydane przez OBROP i KG PSP na podstawie zarządzenia nr 25 MPC z dnia 04.02.1965 r. Świadectwa dopuszczenia na tej podstawie były wydawane w latach 1972-1982.

1974

Ustanowienie OBROP jako ośrodka normalizacyjnego w resorcie spraw wewnętrznych na podstawie zarządzenia Nr 66/67 Ministra Spraw Wewnętrznych.

1975

Dyrektor OBROP w okresie 01.03.1975–31.12.1976 płk poż. Włodzimierz STRUŚ.

1977

Dyrektor OBROP w okresie 01.01.1977–31.07.1980 płk poż. mgr inż. Zbigniew GRYNCZEL.

1980

Dyrektor OBROP w okresie 01.08.1980–31.10.1982 prof. dr hab. inż. Wiktor BABUL.

1982

Dyrektor OBROP/CNBOP w okresie 11.11.1982–31.08.1987 płk poż. prof. dr inż. Mirosław ZDANOWSKI.

Zmiana podstaw oceny wyrobów. W latach 1982-1992 dla wyrobów wydawano atesty na podstawie Zarządzenia nr 9/82 Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 30 maja 1982 roku w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać sprzęt i urządzenia pożarnicze oraz chemiczne środki gaśnicze.

1984

Przekształcenie OBROP w Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), na podstawie Zarządzenia Nr 9/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 1984 r. (Dz. ZiR KG SP Nr 1-2, poz.3).

1987

Dyrektor CNBOP w okresie 01.11.1987–14.06.1992 płk poż. dr inż. Henryk JAWORSKI.

1990

Początki upowszechniania wiedzy przez Instytut: uczestnictwo w krajowych i zagranicznych wystawach, konferencjach i sympozjach, wprowadzenie Seminariów CNBOP.

1992

Włączenie CNBOP w poczet jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Dyrektor CNBOP w okresie 15.06.1992–30.09.1996 st. bryg. dr inż. Eugeniusz W. ROGUSKI.

Zmiana podstaw oceny wyrobów. W latach 1992-1998 dla wyrobów wydawano świadectwa dopuszczenia na podstawie delegacji ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991, Nr 81, poz. 351 z późn. zm.) i na podstawie rozporządzenia MSW z dnia 22.04.1992 r.

1995

Ustanowienie nowego logo CNBOP.

1996

Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przez:

Laboratorium Badań Właściwości Pożarowych Materiałów, numer certyfikatu L 60/1/96 (następnie Zakład Laboratorium Badań Właściwości Pożarowych Materiałów, certyfikat akredytacji Nr AB 060 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji),

Laboratorium Pomp i Armatury Wodno-Pianowej, numer certyfikatu L 59/1/96 (następnie Zakład Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej, certyfikat akredytacji Nr AB 059 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji).

Dyrektor CNBOP w latach 01.10.1996–27.02.2005 st. bryg. dr inż. Ryszard SZCZYGIEŁ.

1997

Nadanie CNBOP imienia Józefa Tuliszkowskiego na podstawie Zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 1997 r. (Dz. Urz. MSWiA Nr 2. poz. 22).

1998

Utworzenie w CNBOP Jednostki Certyfikującej w celu prowadzenia oceny zgodności wyrobów wprowadzanych do obrotu i stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.

Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przez Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej, numer certyfikatu L 207/1/98 (obecnie certyfikat akredytacji Nr AB 207 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji).

Zmiana podstaw oceny wyrobów. W latach 1998-2007 prowadzono certyfikację wyrobów na podstawie delegacji znowelizowanego art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenie MSWiA z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. 1998 Nr 55, poz. 362).

1999

Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przez Jednostkę Certyfikującą, numer certyfikatu 63/Cw-69/99 (obecnie certyfikat akredytacji Nr AC 063 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji).

2001

Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przez kolejne 3 laboratoria badawcze:

Zakład-Laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych otrzymuje certyfikat akredytacji Nr L 305/1/2000 (następnie certyfikat akredytacji Nr AB 305 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji),

Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego, Nr certyfikatu L 306/1/2000 (następnie Zakład - Laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, certyfikat akredytacji Nr AB 305 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji),

Laboratorium Pojazdów i Wyposażenia otrzymuje certyfikat akredytacji Nr L 307/1/2000 (następnie Zakład - Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej, certyfikat akredytacji Nr AB 059; AB060 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji).

2002

Rozszerzenie zakresu działania CNBOP o tematykę ochrony ludności na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2003

Przekształcenie CNBOP z państwowej jednostki budżetowej w jednostkę badawczo-rozwojową, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. Wpisanie CNBOP do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzyskanie przez CNBOP autoryzacji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej.

2004

Uzyskanie przez CNBOP autoryzacji Ministra Infrastruktury w zakresie dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

Uzyskanie przez CNBOP notyfikacji Komisji Europejskiej (numer identyfikacji 1438) w zakresie dyrektyw:

89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej, 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

Utworzenie Zakładu Aprobat Technicznych, realizującego zadania CNBOP w zakresie regulacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w prawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Rozpoczęcie przez CNBOP prowadzenia oceny zgodności wyrobów budowlanych – w europejskim systemie oceny zgodności – oznakowanie CE, i w krajowym systemie oceny zgodności – znak budowlany B.

2005

p.o. Dyrektor CNBOP w okresie 28.02.2005 do 31.05.2005 st. bryg. dr inż. Władysław WĘGRZYN.

Z dniem 01 czerwca 2005 r. na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej st. bryg. dra inż. Eugeniusza W. ROGUSKIEGO wyłonionego w drodze konkursu zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 10 września 2001 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1101).

2007

Zmiana podstaw oceny wyrobów. Od 2007 roku świadectwa dopuszczenia wydawane są na podstawie delegacji art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. zmienionego rozporządzeniem MSWiA z dnia 27.04.2010 r.

2009

Wpisanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.), wydawanego od 2006 r. kwartalnika CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” na listę czasopism punktowanych (za artykuły naukowe opublikowane na łamach czasopisma przyznawane były 4 punkty do dorobku naukowego, od 2010 r. przyznawanych jest 6 punktów, a od 2012 r. 7 punktów).

p.o. Dyrektor CNBOP w okresie 01.02.2009-30.04.2009 mł. bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI.

Z dniem 01 maja 2009 r. na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej mł. bryg. dr inż. Dariusza WRÓBLEWSKIEGO wyłonionego w drodze konkursu zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 21 września 2007 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1303).

2010

Nadanie przez Radę Ministrów Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu Państwowego Instytutu Badawczego (Dz. U. Nr 181, poz. 1219), a tym samym wejście CNBOP do prestiżowego grona kilkunastu państwowych instytutów badawczych.

Uzyskanie przez CNBOP-PIB II kategorii w ocenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ocenie parametrycznej (według obecnej klasyfikacji – kategoria B).

2011

Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji przez Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, certyfikat akredytacji Nr AB 1280.

Ustanowienie nowego logo CNBOP-PIB.

Uzyskanie nominacji do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w IV Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych za projekt edukacyjny „Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami”.

2012

Uzyskanie Godła „Teraz Polska” w V edycji Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych za opracowanie innowacyjnego „Środka zwilżającego do gaszenia pożarów lasów i torfowisk”.

2013

Uzyskanie nominacji do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w VI Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych dla kwartalnika CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”.

Utrzymanie kategorii B w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Objęcie 4 pozycji w grupie wspólnej oceny.

W ocenie czasopism MNiSW w swojej grupie, czyli na liście B, kwartalnik CNBOP-PIB „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” uzyskał 9 pkt na 10 możliwych.

2014

Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zakończył kadencję Dyrektor mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski.

Z dniem 5 maja 2014 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych powołał na stanowisko p.o. Dyrektora dr hab. inż. Ewę Rudnik.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zostało wyróżnione Godłem Promocyjnym "Teraz Polska" w VII edycji Konkursu Teraz Polska dla Przedsięwzięć Innowacyjnych za opracowanie innowacyjnego środka odtłuszczającego do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych.

Z dniem 8 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych powołał na stanowisko p.o. Dyrektora  bryg. dr inż. Jacka Zboinę.

22 grudnia 2014 roku Komenda Główna Obrony Cywilnej Ministerstwa Spaw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ang. General Headquarters of Civil Defence, Ministry of Interior UAE) uznała działalność Jednostki Certyfikującej i Laboratorium badawczego BA CNBOP-PIB w zakresie urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej. W związku z tym faktem, CNBOP-PIB może wydawać certyfikaty zgodności, które są uznawane na rynku ZEA.

2015

Z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618 z późn. zm.)  Minister Spraw Wewnętrznych powołał na stanowisko Dyrektora bryg. dr inż. Dariusza WRÓBLEWSKIEGO wyłonionego w drodze konkursu zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 28 października 2010 r. (Dz. U. nr 215, poz. 1412).

2016

W dniu 18 marca 2016 r. CNBOP-PIB otrzymało certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakością w naszej organizacji spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2009.

Zakresem certyfikacji objęto wszystkie obszary działalności CNBOP-PIB tj. „prowadzenie działalności naukowo-badawczej, projektowej, szkoleniowej, wydawniczej oraz aprobacyjnej, certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, w tym badania laboratoryjne, ekspertyzy i opinie techniczne, z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.

CNBOP-PIB decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nr 1/JOT/WB/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku zostało upoważnione do pełnienia funkcji jednostki oceny technicznej (JOT). Powyższa decyzja wskazuje Instytut jako organ kompetentny do wydawania Europejskich Ocen Technicznych, a tym samym w myśl art. 9 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo (…) o systemie oceny zgodności upoważnia również do wydawania Krajowych Ocen Technicznych.

2017

CNBOP-PIB na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego utrzymało kategorię B. Objęło 5 pozycję w grupie wspólnej oceny.

2018

Z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 24 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, art. 86 i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 2, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko Dyrektora CNBOP-PIB st. bryg. dr. inż. Pawła JANIKA.

Z dniem 10 grudnia 2018 r. powołany został nowy Komitet Redakcyjny czasopisma naukowego „Safety & Fire Technology” (do końca 2018 r. „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”). Redaktorem naczelnym periodyku został st. bryg. dr inż. Paweł Janik.

2019

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. Wydawnictwo CNBOP-PIB zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: Poziom I, 80 punktów.

Czasopismo naukowe „Safety & Fire Technology” (do końca 2018 r. „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”) zostało objęte programem MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

W związku z pozytywnym wynikiem auditu w ramach ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10, przeprowadzonego przez CCJ WAT w dniu 21.02.2019 r., CNBOP-PIB uzyskało certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań ww. normy.

2020

Na podstawie pozytywnego wyniku auditu przeprowadzonego przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej potwierdzono kompetencje CNBOP-PIB w ramach przyjętego systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015-10. CNBOP-PIB utrzymało certyfikat nr 1169/S/2019 ważny od 18.03.2019 do 17.03.2022.

2021

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism punktowanych) czasopismu naukowemu „Safety & Fire Technology” (dawniej BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”) przyznano 40 pkt w wykazie czasopism.

2022

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało CNBOP-PIB kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.