Wynik testowania

Po przeprowadzeniu testowania wyrobu z wynikiem pozytywnym producent otrzymuje:

  • Rekomendację do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - dotyczy wyrobów nie podlegających obowiązkowi dopuszczenia. Rekomendacja jest udzielana na czas nieokreślony,

albo

  • Opinię przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - dotyczy wyrobów podlegających obowiązkowi dopuszczenia. Opinia jest udzielana na czas określony 3 lat i zawiera zastrzeżenie, że wyrób podlega obowiązkowi dopuszczenia do użytkowania*.

Pierwszy krok

Aby zgłosić wyrób do testowania należy złożyć do CNBOP-PIB wniosek o przeprowadzenie testowania wyrobu w PSP wraz z opisem technicznym wyrobu oraz jego przeznaczenia i innowacyjności.

Opłaty

Procedura testowania jest nieodpłatna, producent nie ponosi kosztów jej przejścia. Ewentualne koszty mogą być związane z wykonaniem niezbędnych badań laboratoryjnych wyrobu.

Zleceniodawca testowania zobowiązany jest do zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia testów (np. paliwo, materiały palne itp. w zależności od potrzeb).

* Zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1340 z poz. zm.).

** Rozporządzenie MSWiA z dn. 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pozn. zm.).