"System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych"

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań systemowych wspierających organizację zabezpieczenia logistycznego długotrwałych akcji ratowniczych - osiągnięcie zadowalającego stopnia spójności i sprawności podmiotów realizujących i zarządzających zabezpieczeniem logistycznym tych akcji ratowniczych.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Opracowanie kompleksowego Systemu Zabezpieczenia Logistycznego – narzędzia informatycznego wspierającego:
  1. Logistykę w czasie przygotowania do akcji,
  2. Logistykę w czasie akcji wraz z wizualizacją pozycji wybranych zasobów na mapach cyfrowych,
  3. Proces planowania działań w czasie akcji,
  4. Wspomaganie zarządzania akcją ratowniczą,
  5. Pozyskiwanie informacji o siłach i środkach z zewnętrznych baz.
 2. Stworzenie demonstratora prezentującego możliwości systemu teleinformacyjnego w warunkach operacyjnych.
 3. Analiza systemów logistycznych różnych podmiotów ratowniczych, mechanizmów uruchamiania zabezpieczenia logistycznego oraz wskazanie koniecznych zmian organizacyjnych niezbędnych do optymalnego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych.
 4. Opracowanie zasad i procedur weryfikacji aktualnego i prognozowanego poziomu gotowości operacyjnej podmiotów zaangażowanych w działania ratownicze.
 5. Opracowanie precyzyjnych kryteriów wyznaczania podmiotu wiodącego w zależności od rodzaju, wielkości, prognozy rozwoju i zaniku zagrożeń oraz rzeczywistych możliwości współpracy podczas wielopodmiotowych akcji ratowniczych.
 6. Opracowanie konkretnych wymogów i wytycznych dotyczących narzędzia informatycznego wspierającego zabezpieczenie logistyczne wielopodmiotowych akcji ratowniczych, a w szczególności określające wielkość i rodzaj potrzeb sprzętowych, baz danych, programów, narzędzi, ich pożądane zdolności i możliwości.
 7. Usprawnienie zarządzania zasobami logistycznymi i reagowanie na dynamicznie zmieniające się potrzeby akcji ratowniczych.
 8. Wypracowanie optymalnych mechanizmów wieloaspektowego zabezpieczenia logistycznego dla rejonu działań ratowniczych i strefy objętej działaniami prewencyjnymi.
 9. Wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych usprawniających tworzenie i uruchamianie zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczych.
 10. Przeprowadzenie demonstracji systemu podczas jednej z wybranych wielopodmiotowych akcji na terenie wybranego województwa.

Planowany efekt projektu to system kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB dr inż. Dorota Riegert
Zespół autorski
 1. mgr inż. Zuzanna Ślosorz
 2. mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
 3. mgr Katarzyna Radwan
 4. mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
 5. mgr Michał Łudzik
 6. Wincenty Trzaskowski
Lata realizacji 2013 - 2016
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Akademia Obrony Narodowej
 3. Sonovero Sp. z o.o.

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego ISBN: 978-83-61520-10-8 Grzegorz Abgarowicz
Adam Majka
Zuzanna Ślosorz
2014

Rozdział pt.: Kompetencje organów zarządzanie kryzysowego w zakresie utrzymania ciągłości realizacji zadań ratowniczych

ISBN: 978-83-61520-51-1

Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych

Grzegorz Abgarowicz
Zuzanna Ślosorz

2015
Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych

ISBN: 978-83-61520-51-1

Jacek Roguski

2015
Rozdział pt.: Monitorowanie stanu technicznego wyposażenia jednostek Ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczo-gaśniczych

ISBN: 978-83-61520-51-1

Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych

Dariusz Czerwienko
Leszek Jurecki
Jacek Roguski
2015

Rozdział pt.: Planowanie i weryfikacja poziomu zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych długotrwałych działań ratowniczych

ISBN: 978-83-61520-51-1

Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych

Bogdan Bonczek
Zuzanna Ślosorz
2015
Rozdział pt.: System wspomagania wielopodmiotowych akcji ratowniczych

ISBN: 978-83-61520-51-1

Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych

Dorota Riegert
Zuzanna Ślosorz
2015
Rozdział pt.: Wykorzystanie programu RizEx-2 do analizy zdarzeń wielopodmiotowych

ISBN: 978-83-61520-51-1

Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych

Anna Dziechciarz
Zuzanna Ślosorz

2015

Konferencje

 1. Konferencja naukowa pn. "Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych”, Józefów 2015