Zespół Laboratoriów BW wykonuje badania właściwości pożarowych materiałów budowlanych i wystroju wnętrz oraz  parametrów wybuchowości pyłów, par cieczy i gazów, a także oceny numeryczne zjawiska rozprzestrzeniania się pożaru w pomieszczeniach i obiektach.

Laboratorium prowadzi indywidualne prace eksperymentalne (w tym projekty badawczo-rozwojowe i celowe) dotyczące procesów spalania i wybuchowości oraz przygotowuje dokumentację odnoszącą się do przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (SEVESO).

Istotnym aspektem pracy Laboratorium są ekspertyzy i oceny w zakresie zagrożenia wybuchem (np. ATEX) oraz zagrożenia pożarem w budynkach i obiektach budowlanych wraz z określaniem zaleceń w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Współpraca

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) w zakresie opracowywania i opiniowania dokumentów normalizacyjnych, badań porównawczych bądź współuczestnictwa w pracach i projektach badawczych i rozwojowych, współpracuje m.in. z:

  • Jednostką Certyfikującą CNBOP-PIB,

  • Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,

  • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,

  • Polskim Komitetem Normalizacyjnym,

  • Różnymi uczelniami wyższymi w Polsce.