Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) jest obecnie najmłodszym zespołem laboratoriów w CNBOP-PIB. Został utworzony w 2011 roku jako odpowiedź na powstałe zapotrzebowanie w dziedzinie badań pożarowych i wybuchowości.

Zespół Laboratoriów BW wykonuje badania właściwości pożarowych materiałów budowlanych i  parametrów wybuchowości wybranych substancji palnych, a także analizy termodynamiczne procesów spalania i wybuchowości oraz oceny numeryczne zjawiska rozprzestrzeniania się pożaru w pomieszczeniach i obiektach.

Laboratorium prowadzi indywidualne prace eksperymentalne (w tym projekty rozwojowe i celowe) dotyczące procesów spalania i wybuchowości oraz przygotowuje dokumentację odnosząca się do przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (SEVESO).

Istotnym aspektem pracy Laboratorium są ekspertyzy i opinie w zakresie zagrożenia wybuchem (np. ATEX) oraz oceny i ekspertyzy dotyczące zagrożenia pożarem w budynkach i obiektach oraz określanie zaleceń w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Zespół BW wykonuje oceny ryzyka dla obiektów przemysłowych z wykorzystaniem odpowiednich programów kalkulacyjnych, w tym ALOHA i RIZEX.

Współpraca

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) w zakresie opracowywania i opiniowania dokumentów normalizacyjnych, badań porównawczych bądź współuczestnictwa w pracach i projektach badawczych i rozwojowych, współpracuje m.in. z:

  • Politechniką Warszawską,

  • Jednostką Certyfikującą CNBOP-PIB,

  • Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,

  • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,

  • Polskim Komitetem Normalizacyjnym.