"Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej"

Celem projektu jest dokonanie wszechstronnej analizy destabilizacji materiałowej i konstrukcyjnej w oparciu o dotychczasowe sytuacje krytyczne występujące podczas katastrof budowlanych i awarii. Szczególne znaczenie będą miały wnioski z opisów i analizy doświadczeń z działań grup poszukiwawczo-ratowniczych oraz uznane osiągnięcia ekspertów z zakresu ochrony ludności. W oparciu o przyjęta systematykę (publikacje o wymiarze monograficznym) i doświadczenia ratownicze wypracowane zostaną koncepcje rozwiązań o charakterze nowatorskim. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na uwarunkowania krajowych zagrożeń utraty stateczności obiektów i opracowanie w odniesieniu do takich zagrożeń metod i rozwiązań systemów materiałowych i sprzętowych.


Informacje o projekcie

Zastępca kierownika projektu po stronie CNBOP-PIB mgr inż. Łukasz Pastuszka
Zespół autorski
  1. mgr inż. Paweł Faliszewski
  2. mgr inż. Maciej Gloger
  3. mgr inż. Łukasz Rowicki
Lata realizacji 2014 - 2017
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
  1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  2. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
  3. CMGI Sp. z o.o.