"Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych"

Celem projektu było wykonanie dokumentacji oraz wykonanie i testowanie stanowisk do badań ochron osobistych strażaków w odniesieniu do symulowanych warunków oddziaływania czynników zewnętrznych, weryfikacja ich parametrów krytycznych oraz ocena bezpieczeństwa użytkowania.

Celem ochron osobistych stosowanych przez strażaka jest zapewnienie skutecznej ochrony przed różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi, na które strażak jest narażony, w tym czynnikami termicznymi, które oddziaływają na cały organizm strażaka (drogi oddechowe, skórę, głowę, ręce, stopy).

W tym celu zaprojektowano i wykonano trzy stanowiska badawcze, którego jednym z elementów składowych jest wykonany układ do symulacji parametrów termodynamicznych panujących wewnątrz ubrania ochronnego, takich jak temperatura i wilgotność. Do sterowania procesem badawczym i zbierania danych, zastosowanie ma system akwizycji danych umożliwiający rejestrację wartości strumienia cieplnego, temperatur oraz czasu oddziaływania źródła ciepła na badane próbki w czasie rzeczywistym. Pomiary parametrów cieplnych, w szczególności temperatury, oraz parametrów mechanicznych w konstrukcjach ochron osobistych stanowią kluczowy dla rozwoju technologii materiałowych „kamień milowy”. Dotychczasowe krajowe rozwiązania metod badawczych w ograniczonym zakresie pozwalają na monitorowanie poziomu skuteczności układów materiałowych stanowiących bariery stosowane w ochronach osobistych (odzież, ochrony głowy, obuwie, rękawice). Obecne technologie stosowanie w konstruowaniu i wytwarzaniu ochron charakteryzują się układem kilku materiałów. Każdy z nich stanowi znaczący element bariery ochronnej. Ocena jej skuteczności w kontekście ograniczenia przepływu ciepła może nastąpić wyłącznie poprzez skuteczny pomiar temperatur i strumieni ciepła, realizowanych w laboratorium. Ważnym parametrem jest również pojemność cieplna ochron. Obciążeniom cieplnym struktur materiałowych towarzyszą obciążenia mechaniczne dynamiczne (udar) oraz statyczne. Możliwość oceny odporności mechanicznej materiałów wchodzących w skład konstrukcji ochron przy jednoczesnym oddziaływaniu strumienia ciepła stanowi innowacyjne podejście do problemu badań skuteczności ochron oraz znalezienia ogólnych zależności fizycznych decydujących o ich jakości.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB mgr inż. Maciej Błogowski
Zespół autorski
  1. mgr inż. Ireneusz Pogorzelski
  2. mgr inż. Robert Czarnecki
  3. mgr inż. Leszek Jurecki
  4. mgr inż. Karolina Stegienko
  5. inż. Daria Kubis
Lata realizacji 2013 - 2016
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
  1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  2. Politechnika Warszawska MEiL
  3. Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
  4. Thermolab sp. cywilna w Warszawie

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Metody badawcze w ocenie odporności ochron osobistych na działanie termicznych czynników zewnętrznych

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Jacek Roguski
Daria Kubis
Maciej Błogowski
2015
Comparison of requirements and directions of development of methods for testing fire protective clothing

ISSN 1230-3666

"Fibres and Textiles in Eastern Europe"

Jacek Roguski
Karolina Stegienko
Daria Kubis
Maciej Błogowski

2016
Badania materiałów ochron osobistych poddanych oddziaływaniu promieniowania cieplnego

ISSN 0239-5223

"Zeszyty Naukowe SGSP"

Karolina Stegienko
Maciej Błogowski

2016