Polski Komitet Normalizacyjny PKN

W CNBOP-PIB umiejscowiony jest sekretariat Komitetu Technicznego nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych. KT 244 został powołany 27 października 1994 r. W skład komitetu wchodzi obecnie 16 członków reprezentowanych przez 20 przedstawicieli z różnych środowisk użytkowników.

Zakres tematyczny prowadzonych prac normalizacyjnych przez KT 244 obejmuje:

 • podręczny sprzęt gaśniczy,

 • środki gaśnicze,

 • sprzęt straży pożarnej,

 • stałe urządzenia gaśnicze.

Zakres prowadzonej współpracy międzynarodowej i regionalnej obejmuje następujące komitety techniczne:

 • ISO/TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting (Wyposażenie dla ochrony przeciwpożarowej i zwalcznia pożaru),

 • CEN/TC 70 Manual means of fire fighting equipment (Podręczny sprzęt gaśniczy),

 • CEN/TC 191 Fixed firefighting systems (Stałe urządzenia gaśnicze),

 • CEN/TC 192 Fire service equipment (Sprzęt straży pożarnej).

Pracownicy CNBOP-PIB uczestniczą w pracach wielu komitetów technicznych:

 • KT 4 ds. Techniki Świetlnej,

 • KT 6 ds. Systemów Zarządzania,

 • KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników,

 • KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych,

 • KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu,

 • KT 53 ds. Kabli i Przewodów,

 • KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych,

 • KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego,

 • KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej,

 • KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów,

 • KT 143 ds. Elektryczności Statycznej,

 • KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych,

 • KT 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia,

 • KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów,

 • KT 180/PK 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła,

 • KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych,

 • KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej,

 • KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego,

 • KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,

 • KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności,

 • KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji,

 • KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia,

 • KT 336 ds. Innowacji,

 • KT 338 ds. Sztucznej Inteligencj.

CNBOP-PIB uczestniczy w pracach KT PKN poprzez swoich reprezentantów. W każdym Komitecie Technicznym spośród reprezentantów wyznaczono jedną osobę, która jest odpowiedzialna za zgłaszanie stanowiska Instytutu do właściwego Komitetu Technicznego.

Wybrane zadania CNBOP-PIB jako członka KT:

 • Czynne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach KT,

 • Uczestnictwo w pracach podkomitetów (PK) i grup roboczych (GR) powoływanych przez przewodniczącego,

 • Opiniowanie projektów Polskich Norm, Norm Europejskich i Międzynarodowych,

 • Uczestnictwo w elektronicznym głosowaniu uchwał KT,

 • Uczestnictwo w pracach komitetów technicznych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych,

 • Wyrażanie opinii członka KT w pracach KT poprzez reprezentanta członka KT,

Dodatkowe informacje na temat udziału w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zadań i odpowiedzialności Sekretarza KT oraz reprezentantów dostępne są na stronie internetowej PKN