"Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP"

Celem projektu było opracowanie metodyki oceny ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej, dostosowanej do wymagań dokumentów planistycznych i programowych opracowanych na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.

W ramach wykonanych zadań przez CNBOP-PIB, zespół projektowy opracował zadania:

 1. Badania sposobu identyfikacji zagrożeń oraz procesu analizy ryzyka dokonywanego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, którego efektem jest opis wyników analizy dokumentów z zakresu oceny ryzyka w tym,
  1. metod identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń
  2. źródeł zagrożeń, ich wpływ na dane obszary, kryteria hierarchizacji i parametryzacji zagrożeń
  3. norm zagranicznych
  4. aktualnych norm krajowych i zagranicznych
  5. standardów krajowych i zagranicznych z obszaru zarządzania ryzykiem
  6. przepisów prawa krajowego w kontekście zarządzania ryzykiem
 2. Opracowanie wytycznych dot. identyfikacji zagrożeń oraz procesu analizy ryzyka dokonywanego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Wynikiem tego badania jest dokument opisujący wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej dotyczące identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka - opracowanie teoretyczne oraz katalog zagrożeń stanowiący podstawę (sugestię) dla podmiotów rozpoczynających analizę ryzyka na swoich obszarach - opracowanie teoretyczne.
 3. Przeprowadzenie warsztatów "Analiza ryzyka w ramach planowania kryzysowego na szczeblu lokalnym"  W wyniku realizacji tego zadania przygotowane zostały materiały warsztatowe dla prowadzącego i słuchaczy na podstawie, których została przeszkolona 1 grupa słuchaczy z zakresu wypełnienia danych na potrzeby analizy ryzyka. W ramach zadania została wynajęta platforma e-learnigowa, umożliwiająca prowadzenie szkolenia przez okres 1 roku.

Wyniki badań prowadzonych przez zespół CNBOP-PIB przedstawiono w wydanym podręczniku Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB mgr Inga Abgarowicz
Zespół autorski
 1. mgr Monika Wachnik
 2. inż. Dawid Bodalski
 3. mgr Martyna Strzyżewska
 4. mgr inż. Maciej Napiórkowski
 5. mgr Bartłomiej Połeć
 6. mgr Plasota Tomasz
Lata realizacji 2013 - 2015
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Politechnika Warszawska
 3. Akademia Obrony Narodowej
 4. Medcore Sp. z o.o.

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP

  Inga Abgarowicz
Adrian Bralewski
Krzysztof Gąsiorek
Anna Kosieradzka
Marian Kuliczkowski
Paweł Kępka
Dariusz Majchrzak
Mieczysław Malec
Maciej Marszałek
Maciej Napiórkowski
Paweł Piekarczyk
Tomasz Plasota
Rafał Porowski
Bartłomiej Połeć
Katarzyna Rostek
Piotr Sienkiewicz
Monika Sikora
Anna Skolimowska
Witold Skomra
Justyna Smagowicz
Marcin Smolarkiewicz
Jarosław Smoła
Grzegorz Sobolewski
Paweł Stobiecki
Edyta Szczepaniuk
Anna Uklańska
Monika Wachnik
Michał Wiśniewski
Jerzy Wolanin
Rafał Wróbel
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Halina Świeboda
2015
Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego ISBN: 978-83-61520-30-6

Grzegorz Abgarowicz
Inga Abgarowicz
Krzysztof Cebul
Maciej Napiórkowski
Tomasz Plasota
Bartłomiej Połeć
Monika Wachnik

2015

Ocena ryzyka na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego w województwie i jednostkach samorządu terytorialnego - stan obecny rozwiązań wraz z określeniem potrzeb organów zarządzania kryzysowego w tym zakresie

ISBN: 978-83-7523-365-0

[w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym: organizacja, procedury, organy i instytucje

Inga Abgarowicz
Tomasz Plasota
Monika Wachnik

2014