Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) dąży do jak najwyższego poziomu świadczonych usług w zakresie prowadzonych badań, certyfikacji, dopuszczeń, ocen technicznych, a także działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej, wydawniczej i innej w zakresie ochrony przeciwpożarowej a także działań na rzecz ochrony ludności.

Dbamy o zapewnianie wiarygodności tej działalności oraz podnoszenie stopnia zaufania do jej wyników a także zadowolenia naszych klientów. W prowadzonej działalności opieramy się przede wszystkim o wymagania mających zastosowanie przepisów prawa oraz norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007, PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Dążymy do osiągania powyższych celów poprzez:

  • stosowanie dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zachowywanie rzetelności i poufności prowadzonych badań, certyfikacji, dopuszczeń, ocen technicznych,
  • stosowanie i doskonalenie procedur, zasad a także podnoszenie skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania w CNBOP-PIB,
  • zapewnienie niezależności i bezstronności działań CNBOP-PIB,
  • utrzymanie, rozszerzanie zakresów akredytacji w laboratoriach badawczych i jednostce certyfikującej, a także rozszerzanie autoryzacji i notyfikacji,
  • zapewnienie i rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników,
  • zapewnienie rzetelności i jakości wszystkich działań CNBOP-PIB.

Pracownicy CNBOP-PIB znają i stosują politykę, procedury, Księgi Jakości oraz związane z nimi dokumenty. Kierownictwo CNBOP-PIB deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki, aby powyższa polityka jakości była zakomunikowana, zrozumiała i w pełni realizowana.

Niniejsza polityka jakości jest przeglądana pod względem jej aktualności i zapewnienia ciągłej przydatności. Mierzalne cele operacyjne ustalane są co roku podczas przeglądu zarządzania.

Józefów, dn. 15 stycznia 2018 roku

Dyrektor CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski