"Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej"

Związki  ropopochodne powstałe podczas produkcji, dystrybucji lub eksploatacji paliw stanowią istotne zagrożenie dla infrastruktury i środowiska naturalnego. Informacje o podatności na biodegradację i toksycznym oddziaływaniu na organizmy chemikaliów oraz ich zdolności do bioakumulacji w środowisku, z jednej strony pozwalają oszacować ewentualny negatywny wpływ na środowisko substancji ropopochodnych, z drugiej strony stają się promotorem wdrażania rozwiązań technologicznych, ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Opracowanie środków likwidacji skażeń chemicznych, dzięki doborowi odpowiednich związków powierzchniowo czynnych nowej generacji przyczynia się do zmniejszenia ilości stosowanych preparatów niezbędnych do uzyskania wymaganych rezultatów.

Zadaniem środków do oczyszczania powierzchni komunikacyjnych jest przywrócenie parametrów nawierzchni na której powstały plamy oleju. Plamy te powodują obniżenie szorstkości nawierzchni stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników. Ponadto likwidacja substancji ropopochodnych zapobiega destrukcji nawierzchni związanej z wymywaniem ziaren, deformacjami (koleinowanie) i obniżeniem wytrzymałości.

Efektem realizacji projektu jest opracowanie receptury i technologii wytwarzania środka proekologicznego do usuwania skutków kolizji transportowych. Badania wykazały, że opracowana kompozycja ulega biodegradacji w 94%. W badaniach toksykologicznych nie stwierdzono oddziaływania drażniącego. Zgłoszono do opatentowania cztery wynalazki: P.406223, P.406224, P.407290,p.407293.

Stosowanie opracowanego  środka jest proste w użyciu i ekonomiczne. Zalecenie stężenie użytkowania wynosi 2%. Zastosowanie środka odtłuszczającego nie wymaga dodatkowych nakładów na utylizację np. zaolejonego sorbentu oraz dodatkowo zwiększa biodostępność i rozkład zanieczyszczenia. Opracowanie i wdrożenie technologii przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w transporcie m.in. na drogach oraz portach lotniczych i morskich a także ograniczenia wpływu chemikaliów na środowisko.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB dr inż. Joanna Rakowska
Zespół autorski
  1. mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
  2. mgr Katarzyna Radwan
  3. mgr Michał Łudzik
  4. Ewa Pietraszek
  5. David Levai
Lata realizacji 2011 - 2013
Jednostka wiodąca Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
Jednostka współpracująca
  1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  2. P.P.H. ,,CHEMKONFEKT"

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Wpływ anionowych związków powierzchniowo czynnych na właściwości preparatów przeznaczonych do usuwania ropopochodnych

ISSN 0033-2496

"Przemysł Chemiczny"

Anna Jaszkiewicz
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Izabela Semeniuk
Bożena Twardochleb
2012
Wpływ rodzaju surfaktantów na właściwości emulgujące kompozycji myjącej w zależności od sposobu otrzymywania emulsji

ISSN 0033-2496

"Przemysł Chemiczny"

Joanna Fleszer
Joanna Rakowska
Bożena Twardochleb

2013
Wpływ surfaktantu na zdolność wymywania ropopochodnych z różnych typów podłoży

ISSN 0033-2496

"Przemysł Chemiczny"

Joanna Fleszer
Anna Jaszkiewicz
Izabela Semeniuk
Bożena Twardochleb

2013
Badania stabilności emulsji opracowanych kompozycji

ISBN  9788361520153

Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej

Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Zuzanna Ślosorz
2013

Fizykochemiczne właściwości mieszanin mających zastosowanie jako środki służące do czyszczenia infrastruktury drogowej

ISBN  9788362081158

Młodzi dla techniki: wybrane problemy naukowo-techniczne chemii i technologii chemicznej
Dobrochna Matkowska
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Zuzanna Ślosorz
2013
Ocena właściwości użytkowych surfaktantów stosowanych w preparatach do usuwania substancji ropopochodnych

ISSN 0009-2886

"CHEMIK Nauka, Technika, Rynek"
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Zuzanna Ślosorz
2013
Odporność produktu na warunki przechowywania i transportu

ISBN  9788361520153

Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej

Bożenna Porycka
Wincenty Trzaskowski
Zuzanna Ślosorz

2013
Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej

ISBN 9788361520153

Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej
Joanna Rakowska 2013
Statystyka zdarzeń niebezpiecznych z udziałem substancji ropopochodnych

ISBN 9788361520153

Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Zuzanna Ślosorz
2013
Substancje naftowe w środowisku

ISBN 9788361520153

Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
2013
Usuwanie hydrofobowych zanieczyszczeń ropopochodnych z materiałów mineralnych roztworami surfaktantów

ISBN 9788362081158

Młodzi dla techniki: wybrane problemy naukowo-techniczne chemii i technologii chemicznej
Dobrochna Matkowska
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Zuzanna Ślosorz
2013
Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni komunikacyjnych w portach lotniczych i morskich

ISBN 9788360908396

Bezpieczeństwo w lotnictwie w wybranych aspektach funkcjonowania portu lotniczego

Bożenna Porycka
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Zuzanna Ślosorz

2013
Właściwości emulgujące surfaktantów stosowanych w środkach odtłuszczających

ISBN 9788362081158

Młodzi dla techniki: wybrane problemy naukowo-techniczne chemii i technologii chemicznej
Dobrochna Matkowska
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Zuzanna Ślosorz
2013
Właściwości użytkowe preparatów stosowanych do oczyszczania powierzchni po awariach przemysłowych

ISSN 0033-2496

"Przemysł Chemiczny"
Bożenna Porycka
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Zuzanna Ślosorz
2014


Konferencje

  1. XXX Międzynarodowa Konferencja naukowa pn. "Inżynieria procesowa w Ochronie Środowiska”, Zakopane 2012
  2. Konferencja pn. "Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej", Józefów 2013
  3. International Soft Matter Conference, Rzym 2013