Zlecenie

Umowa

Realizacja

Wyniki

Zlecenie

Przesłanie pisma zlecającego badania wraz z programem badań (wzór dostępny w zakładce Dokumenty) oraz kartą katalogową urządzenia na adres mailowy: pstepien@cnbop.pl i/lub ba@cnbop.pl.

Umowa

 • Przygotowanie umowy i przesłanie pocztą elektroniczną skanu umowy do podpisu przez klienta.
 • Wydrukowanie w 2 egzemplarzach umowy (w niezmienionej formie) i podpisanie przez klienta oraz przesłanie 2 egzemplarzy umowy do CNBOP-PIB pocztą tradycyjną lub kurierem. Dodatkowo w celu przyspieszenia procesu możliwe jest również przesłanie podpisanego skanu umowy pocztą elektroniczną (niezależnie od przesłania oryginalnych egzemplarzy umowy pocztą tradycyjną).
 • Opłacenie zaliczki na wykonanie badań (zaliczka stanowi 40% całej wartości umowy).
 • Dostarczenie próbek do badań wraz z kompletną dokumentacją (dokumentacja powinna być podpisana oraz zawierać datę).

 

Realizacja

 • Po otrzymaniu podpisanej umowy, zaliczki, próbek oraz dokumentacji Laboratorium rozpocznie realizację badań w terminie określonym w umowie. Czas trwania badania uzależniony jest od rodzaju urządzenia oraz zakresu programu badań. Uzgodnione w umowie terminy mogą być spełnione tylko pod warunkiem dostarczenia odpowiednich próbek do badań oraz kompletnej wymaganej dokumentacji. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 2 do umowy z laboratorium. Ponadto należy pamiętać, że czas trwania badania liczy się od momentu podpisania umowy z laboratorium i wpłaty zaliczki, a nie od przesłania pisma zlecającego z programem badań.
 • W momencie otrzymania informacji o negatywnym wyniku badań, klient informuje laboratorium jakie dalsze działania należy podjąć:
  • zakończyć badania na aktualnym etapie,
  • kontynuować badań pomimo negatywnego wyniku,
  • okresowo wstrzymać badania w celu wykonanie modyfikacji przez klienta.

Wyniki

 • W momencie pozytywnego zakończenia badań zostaje przygotowane sprawozdanie z badań w 3 lub 4 egzemplarzach.
 • Klient zostaje poinformowany o zakończeniu badań i zostaje wysłana faktura końcowa.
 • Klient dokonuje opłaty faktury końcowej.
 • Sprawozdanie z badań zostaje przesłane do klienta pocztą lub może zostać odebrane osobiście. Na życzenie klienta jeden egzemplarz sprawozdania zostaje przekazany bezpośrednio do Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB i/lub Zakładu Ocen Technicznych CNBOP-PIB.
 • Działania w ramach umowy uznaje się za zakończone.