Zespół Laboratoriów BA wykonuje badania w zakresie badań mechanicznych, elektrycznych, akustycznych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz właściwości fizycznych elementów systemów sygnalizacji pożarowej, elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych, elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego.

Badania prowadzone są w oparciu o wymagania zawarte w normach (seria EN 54, EN 12101, EN 60598-2-22), Aprobatach Technicznych oraz w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002; Dz. U. z 2010 r., nr 85, poz. 553) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Zespół Laboratoriów BA realizuje projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pracownicy Zespołu Laboratoriów BA uczestniczą w pracach komitetów normalizacyjnych, biorąc udział w opracowaniu i tłumaczeniu norm.

Badania urządzeń

Zespół Laboratoriów BA wykonuje badania następujących urządzeń:

 • Centrale sygnalizacji pożarowej wg PN-EN 54-2 i Rozporządzenia MSWiA*
 • Sygnalizatory akustyczne wg PN-EN 54-3, Rozporządzenia MSWiA*
 • Zasilacze wg PN-EN 54-4, PN-EN 12101-10, Rozporządzenia MSWiA*
 • Czujki ciepła punktowe wg PN-EN 54-5
 • Czujki dymu punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji wg PN-EN 54-7
 • Czujki płomienia punktowe wg PN-EN 54-10
 • Ręczne ostrzegacze pożarowe wg PN-EN 54-11, Rozporządzenia MSWiA*
 • Czujki dymu liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego wg PN-EN 54-12
 • Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych wg PN-EN 54-16, Rozporządzenia MSWiA*
 • Izolatory zwarć wg PN-EN 54-17
 • Urządzenia wejścia/wyjścia wg PN-EN 54-18
 • Czujki dymu zasysające wg PN-EN 54-20
 • Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych wg PN-EN 54-21, Rozporządzenia MSWiA*
 • Sygnalizatory optyczne wg PN-EN 54-23, Rozporządzenia MSWiA*
 • Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych wg PN-EN 54-24, Rozporządzenia MSWiA*
 • Autonomiczne czujki dymu wg PN-EN 14604
 • Centrale sterujące gaszeniem wg PN-EN 12094-1, Rozporządzenia MSWiA*
 • Centrale sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi wg PB/BA/48**, PB/BA/49**, Rozporządzenia MSWiA*
 • Centrale kontroli dostępu wg PN-EN 50133-1, Rozporządzenia MSWiA*
 • Elektromechaniczne urządzenia wykonawcze (siłowniki liniowe, obrotowe) wg PB/BA/26**,  Rozporządzenia MSWiA*
 • Ręczne przyciski inicjujące/wstrzymujące wg PN-EN 12094-3
 • Ręczne przyciski oddymiania wg PB/BA/47**, Rozporządzenia MSWiA*
 • Zwalniaki elektromagnetyczne wg PB/BA/52**
 • Osłony przeciwwietrzne wg PN-EN 54-7, PB/BA/36**
 • Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego wg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, Rozporządzenia MSWiA*
 • Sieciowa praca central (np. central sygnalizacji pożarowej) wg PB/BA/41**

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553).
** Brak normy zharmonizowanej, badania wykonywane są w oparciu o procedurę badawczą Zespołu Laboratoriów BA CNBOP-PIB.

Ekspertyzy i opinie

Zespół Laboratoriów BA wykonuje ekspertyzy oraz pełni rolę opiniotwórczą w zakresie:

 • prawidłowości wykonania projektów technicznych i instalacji w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,

 • wykonywania analiz i kontroli obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a zwłaszcza elektronicznych systemów bezpieczeństwa,

 • komputerowych symulacji właściwości akustycznych pomieszczeń,

 • pomiarów zrozumiałości mowy, czasu pogłosu, poziomów dźwięku, prawidłowości doboru i rozmieszczenia czujek pożarowych w obiekcie na podstawie przeprowadzanych testów w miejscu zainstalowania,

 • opiniowania standardów oraz współudziału w pracach normalizacyjnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.