Działalność Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) została zapoczątkowana w końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas, Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, bo tak brzmiała pierwsza nazwa laboratorium, zajmował się zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków oraz urządzeń technologicznych. W ciągu blisko czterdziestoletniej historii istnienia laboratorium rozszerzyło swoje kompetencje stając się 7 października 1998 roku laboratorium akredytowanym (Numer akredytacji AB 207).

Zespół od wielu lat prowadzi swoją działalność w oparciu o zasady ujęte w opracowanej Księdze Jakości. Struktura organizacyjna, podział odpowiedzialności, procedury systemowe i badawcze, procesy i zasoby są podporządkowane wdrożonemu systemowi jakości, którego poziom weryfikowany jest każdego roku przez Polskie Centrum Akredytacji.

Usługi Badawcze świadczone są przez wysoce wyspecjalizowany personel, a dużym atutem jest nieustannie modernizowana i doposażana w sprzęt infrastruktura badawcza.

Sprostanie wymogom technicznym ciągle rozwijającego się rynku, zarówno na poziomie technologicznym, jak również metodologicznym, wymaga stałej aktualizacji bądź modyfikacji już istniejących metod badań, zgodnie z najnowszymi wersjami norm. Ważnym elementem tych działań jest ciągły rozwój techniczny, którego istotą jest wdrażanie zaawansowanych technologicznie urządzeń kontrolno-pomiarowych, a tym samym nieustanne doskonalenie przeprowadzanych testów laboratoryjnych.

Zakres prac

Niezwykle istotną częścią działalności laboratorium, bez której nie byłoby możliwe utrzymanie kompetencji badawczych są prace nad:

 • opracowaniem i wdrożeniem metodyk badań elementów systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,

 • projektowaniem i budową nowych stanowisk badawczych do prowadzenia badań w wielu przypadkach pionierskich i unikalnych zarówno w kraju, jak i za granicą,

 • współudziałem w prowadzeniu kursów dla projektantów i instalatorów systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz wentylacji pożarowej,

 • współudziałem w tworzeniu projektów aktów normatywnych oraz aktywnym uczestnictwem w pracach komisjach normalizacyjnych,

 • sprawowaniem funkcji doradczych i opiniotwórczych w obszarze technicznych systemów zabezpieczeń,

 • wkładem w udoskonalanie konstrukcji urządzeń.

Współpraca

Zespół Laboratoriów BA współpracuje z:

 • Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,

 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,

 • Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie,

 • Polskim Komitetem Normalizacyjnym w Warszawie,

 • Politechniką Warszawską.