Wymagania stawiane w procesie pełnej certyfikacji usług w ochronie przeciwpożarowej obejmują następujące zagadnienia:

  • ocenę warunków techniczno-organizacyjnych realizacji usług;
  • ocenę kompetencji głównego specjalisty;
  • ocenę realizowanych instalacji.

Wymagania te w praktyce dotyczą potwierdzenia między innymi: stanu formalno-prawnego usługodawcy, wymagań organizacyjnych, stosowania systemu zarządzania jakością, wyposażenia, ustanowienia i udokumentowania prowadzonej działalności, kwalifikacji zatrudnionego personelu, zapewnienia serwisu i obsługi konserwacyjnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w obszarze realizowanych usług oraz inspekcji realizowanych instalacji. Certyfikat pełny dla realizowanej usługi w ochronie przeciwpożarowej jest wydawany na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 36 miesięcy.

Szczegółowy algorytm certyfikacji:

Wykaz usług i instalacji wraz z mającymi zastosowanie specyfikacjami technicznymi, dla których CNBOP-PIB oferuje przeprowadzenie dobrowolnej certyfikacji.