Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada obowiązki na władających budynkiem, obiektem budowlanym w zakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. W związku z powyższym właściciel, zarządca lub użytkownik ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Do podstawowych zobowiązań władającego danym obiektem budowlanym w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, należą m.in:

  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • przygotowanie budynku, obiektu budowlanego do prowadzenia akcji ratowniczej.

CNBOP-PIB prowadząc od lat certyfikację wyrobów i dopuszczając te wyroby do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, kieruje swoją ofertę certyfikacji instalacji (systemów) przeciwpożarowych do właścicieli, zarządców oraz innych uprawnionych użytkowników budynków lub obiektów budowlanych.

Certyfikacja instalacji (systemów) przeciwpożarowych w obiektach budowlanych stanowi potwierdzenie skuteczności i niezawodności zastosowanego zabezpieczenia przeciwpożarowego, z uwagi na potrzebę zapewnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Głównym celem certyfikacji, a zarazem korzyścią jest zapewnienie zaufania wszystkim zainteresowanym stronom (właściciel, ubezpieczyciel, Państwowa Straż Pożarna), że dostarczony system technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego spełnia wyspecyfikowane wymagania, a certyfikowane przez nas wyroby zostały poprawnie i z najwyższą starannością zaprojektowane, zainstalowane i są utrzymywane (serwisowane i konserwowane).

Proces certyfikacji instalacji przeciwpożarowej w obiekcie budowlanym obejmuje następujące etapy:
I.    Weryfikację i ocenę dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej
II.    Weryfikację i ocenę wykonania oraz prawidłowego działania instalacji przeciwpożarowej w obiekcie
III.    Weryfikację i ocenę eksploatacji instalacji przeciwpożarowej w obiekcie

Certyfikat instalacji wydawany jest bezterminowo. Warunkiem utrzymania bezterminowości certyfikatu jest prowadzenie prawidłowej konserwacji (działania prewencyjne i naprawcze) oraz obsługi systemu poprzez przeszkolony personel.

Schemat procesu certyfikacji instalacji