Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynków, obiektów budowlanych i terenów to ustawowa odpowiedzialność ich właścicieli, zarządców oraz użytkowników. Obowiązki te są wypełniane m.in. poprzez zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej wyrobów służących ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska, które pozytywnie przechodzą proces ich dopuszczenia do eksploatacji. Jednak sama instalacja i regularne serwisowanie certyfikowanych wyrobów nie stanowi gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191). To właściwe zaprojektowanie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych ma kluczowe znaczenie dla uzyskania oczekiwanego poziomu ochrony przeciwpożarowej w budynkach i obiektach budowlanych. Dlatego też obowiązkiem inwestorów w pierwszej kolejności jest skorzystanie z usług projektantów, posiadających potwierdzone kwalifikacje w zakresie działalności, której się podejmują.

Oferowana przez CNBOP-PIB certyfikacja kompetencji personelu świadczącego usługi w ochronie przeciwpożarowej ma charakter dobrowolny i stawia sobie za cel promowanie projektantów zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy świadczą takie usługi na najwyższym poziomie. Certyfikacja skierowana jest zarówno do personelu podmiotów świadczących usługi z zakresu projektowania technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w tym zakresie.

Wnioskodawca może uzyskać certyfikat dla działalności:

  • projektant zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie: typ instalacji

Schemat procesu certyfikacji kompetencji personelu

Schemat procesu certyfikacji kompetencji personelu

 

 

 

Wymagania stawiane w procesie certyfikacji kompetencji personelu (osób) usług w ochronie przeciwpożarowej weryfikowane są na podstawie:

  • oceny kompetencji w zakresie projektowania i wymaganych dokumentów formalnych

Wymagania te w praktyce dotyczą potwierdzenia między innymi: udokumentowanych kwalifikacji w zakresie projektowania instalacji ppoż., ustanowienia i udokumentowania prowadzonej działalności, w tym autoryzacji producenta/głównego dystrybutora w oparciu o urządzenia/wyroby, którego prowadzona jest działalność projektowa oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w obszarze realizowanych usług.

Certyfikat kompetencji w ochronie przeciwpożarowej jest wydawany na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 36 miesięcy.

 

 


Schemat postępowania w procesie certyfikacji kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej