System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

Elementy systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

(zadania akredytowanej jednostki)

Rodzaj wydawanego dokumentu

/znakowanie wyrobu

1+
 1. pobranie próbki
 2. ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu
 3. wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
 4. wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych
 5. kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji
 6. badania kontrolne próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym lub obiektach magazynowych Producenta

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych/znak budowlany „B”

Przykład oznakowania:

063-UWB-xxxx

(gdzie: 063 – numer akredytacji Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB,
UWB –  wspólny akronim: skrót od ustawy [1]
xxxx – numer certyfikatu)

 

1
 1. pobranie próbki (dotyczy gdy mającą zastosowanie specyfikacją techniczną jest Polska Norma)

 2. ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu
 3. wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
 4. wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych
 5. kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji
2+
 1. Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
 2. Wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli,
 3. Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji/znak budowlany „B”

Przykład oznakowania:

063-UWB-xxxx

(gdzie: 063 – numer akredytacji Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB,
UWB –  wspólny akronim: skrót od ustawy [1]
xxxx – numer certyfikatu)

* zgodnie z rozporządzeniem [2]

** jw.