Podstawy prawne, dokumenty normatywne

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88/5 z 4.4.2011);

  2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;

  3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;

  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. U. L 218/30 z 13.8.2008).

System
OiW SWU

Elementy systemu oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
(zadania notyfikowanej jednostki)

Rodzaj wydawanego dokumentu /znakowanie wyrobu

1
  1. Ocena właściwości użytkowych obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu,

  2. Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (ZKP),

  3. Stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych / oznakowanie CE

 

Przykład oznakowania:

1438

(gdzie 1438 – nr identyfikacyjny CNBOP-PIB jako notyfikowanej jednostki biorącej udział w procesach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych)

 

NOTYFIKACJA CNBOP-PIB

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy posiada status notyfikowanej jednostki certyfikującej wyroby w zakresie zadań wg systemu 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 305/2011 (CPR).

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zawierają odpowiednie normy zharmonizowane (zwane w skrócie hEN). Normy zharmonizowane odnoszą się do zamierzonego zastosowania wyrobów budowlanych, które obejmują oraz określają metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk.

FAQ EC

Logotyp Eurpean CommissionNa stronie Komisji Europejskiej DG Enterprise and Industry ukazały się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ze strony producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych w zakresie interpretacji Rozporządzenia 305/2011 (CPR), po 1 lipca 2013 r.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_en