Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB prowadzi procesy dopuszczenia wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy.

Przedmiotowa działalność prowadzona jest w ramach posiadanej przez CNBOP-PIB akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 063

Dopuszczenie może być wydane na podstawie:

  1. Pozytywnej oceny właściwości użytkowych należycie zidentyfikowanego wyrobu, potwierdzonych, w zależności od potrzeb: badaniami, opiniami ekspertów lub innymi dokumentami, jeżeli wynika to z warunków stosowania wyrobu,

  2. Pozytywnej oceny warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) producenta wyrobu.

Oceny właściwości użytkowych należycie zidentyfikowanego wyrobu dokonuje się w oparciu o techniczne dokumenty odniesienia określone w przepisie (3), znowelizowanym przepisie (4).

Oceny warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) producenta wyrobu dokonuje się w oparciu o normy dotyczące systemów zarządzania jakością.

Sposób dopuszczenia Elementy działalności dopuszczeniowej Rodzaj wydawanego dokumentu / znakowanie wyrobu
Rozporządzenie MSWiA (2)
§3 i 4
  1. Wstępna formalna ocena wniosku o wydanie dopuszczenia, dokonanie identyfikacji producenta wyrobu oraz rejestracja wniosku,

  2. Pobranie i przeprowadzenie badań próbki wyrobu przez jednostkę dopuszczającą,

  3. Analiza wyników badań dostarczonych przez Wnioskodawcę,

  4. Ocena warunków techniczno-organizacyjnych producenta (WTO),

  5. Analiza dokumentacji wyrobu,

  6. Wydanie dopuszczenia,

  7. Kontrola dopuszczenia.

Świadectwo dopuszczenia/

znak jednostki dopuszczającej,
nr świadectwa dopuszczenia

 

Przykład oznakowania:

xxxx/yyyy

(gdzie: xxxx – kolejny numer dopuszczenia,
yyyy – rok, w którym wydano dopuszczenie)