Elementy systemu 1+ systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych [1]:

System OiW SWU

Elementy systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (zadania notyfikowanej jednostki)

Rodzaj wydawanego dokumentu /znakowanie wyrobu

1+
  • ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu,
  • wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
  • kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji
  • badania sondażowe próbek pobranych z zakładu produkcyjnego lub obiektów magazynowych producenta

Certyfikat stałości właściwości użytkowych / oznakowanie CE

Przykład oznakowania:

Przykład oznakowania wyrobu

1438

(gdzie 1438 – nr identyfikacyjny CNBOP-PIB jako notyfikowanej jednostki biorącej udział w procesach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych)