Zapytanie

Oferta

Umowa

Realizacja

Wyniki

Zapytanie

Złożenie zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres: bu@cnbop.pl

W zapytaniu należy zamieścić takie informacje jak:

 • nazwa i adres Firmy,
 • dane osoby do kontaktu,
 • dane dotyczące badanego wyrobu: nazwa, rodzaj, stosowanie,  przeznaczenie,
 • jakie właściwości mają zostać oznaczone i według jakiej metody,
 • przeznaczenie wyników badań, np. na przedłużenie stosowania, do celów własnych, na potrzeby uzyskania świadectwa dopuszczenia CNBOP,
 • język (polski lub angielski) w jakim ma zostać sporządzone sprawozdanie z badań  lub opinia techniczna. Przy wyborze języka polskiego otrzymają Państwo 2 egzemplarze sprawozdania z badań/opinii technicznej. Natomiast przy wyborze języka angielskiego otrzymają Państwo 1 egzemplarz sprawozdania/opinii technicznej w języku angielskim i 2 egzemplarze w języku polskim.

 

Oferta

Po złożeniu zapytania ofertowego specjaliści z Laboratorium odeślą do Państwa ofertę na realizację badań, w której zostaną wskazane:

 • metody, zgodnie z którymi zostaną wykonane badania,
 • ilość próbek niezbędnych do wykonania badania,
 • koszt badań,
 • proponowany  termin wykonania badań.,
 • czas ważności oferty.

Po otrzymaniu oferty, celem zlecenia realizacji badań zgodnie z otrzymaną ofertą, należy przesłać pisemną akceptację na adres mailowy osoby prowadzącej, adres bu@cnbop.pl lub na wskazany nr fax.

Umowa

Po otrzymaniu zlecenia na wykonanie badań  zostanie przygotowana i przesłana do Państwa umowa na wykonanie badań.

 • dwa egzemplarze umowy należy podpisać i odesłać do CNBOP-PIB. Po podpisaniu przez Dyrektora CNBOP-PIB jeden z egzemplarzy zostanie odesłany do zleceniodawcy.
 • w umowie zostanie określona kwota zaliczki (zaliczka stanowi 40% całej wartości umowy), termin realizacji zlecenia, przesłania stosownej dokumentacji dotyczącej wyrobu oraz dostarczenia próbek do badań we wskazanej ilości,
 • w przypadku problemów z dostarczeniem próbek do badań w odpowiednim terminie należy wystąpić z wnioskiem o aneksowanie umowy w zakresie terminu wykonania badań.

Realizacja

Badania mogą zostać rozpoczęte dopiero po otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy, wpłacie zaliczki określonej w umowie oraz dostarczeniu wymaganej ilości próbek do badań wraz z kompletną, potwierdzoną dokumentacją, która powinna zawierać datę wydania (czas trwania badania uzależniony jest od zakresu programu badań).

 • terminowość wykonania badań może być zachowana, tylko i wyłącznie kiedy zleceniodawca spełni wymagania załącznika nr 2 do umowy (precyzuje on ilość, rodzaj próbek, zakres dokumentacji i termin dostarczenia),
 • w przypadku gdy wyniki badań są negatywne, Laboratorium na prośbę zleceniodawcy może przerwać badania. Po zakończeniu badań Laboratorium zamyka zlecenie na wykonanie badań i przygotowuje sprawozdanie z badań, wysyła fakturę końcową za badania,
 • istnieje możliwość przerwania badań na życzenie zleceniodawcy w przypadku, gdy wyniki pierwszej próby nie dają rokowań na otrzymanie pożądanej klasy dla wyrobu. Warunkiem jest poinformowanie na etapie zapytania ofertowego, jakie Państwo stawiają oczekiwania dla swojego wyrobu oraz chęci przerwania badań przy niekorzystnym wyniku. W takim przypadku pobierana jest wtedy opłata tylko za przeprowadzone do tej pory badania. Laboratorium zamyka zlecenie na wykonanie badań, przygotowuje sprawozdanie z badań i wysyła do zleceniodawcy fakturę końcową za badania,
 • po uregulowaniu pozostałej należności Laboratorium przekazuje sprawozdanie/a z badań w sposób uzgodniony w umowie. Jeden egzemplarz sprawozdania może zostać przekazany bezpośrednio do Jednostki Certyfikującej CNBOP-PI.

Po zakończeniu badań zostaje zabezpieczona próbka archiwalna, która następnie jest przechowywana przez okres 1 roku.

Wyniki

Wyniki badań są udostępniane dopiero po opłaceniu faktury końcowej, która zostanie do Państwa przesłana po zakończeniu badań.

Po uregulowaniu należności zostaną do Państwa wysłane:

 • 2 egzemplarze sprawozdania z badań/opinii technicznej w sposób uzgodniony w umowie,
 • ankieta stopnia zadowolenia klienta.