Zespół Laboratoriów BU realizuje badania sprzętu podręcznego, który ma decydujące znaczenie dla efektywności jego stosowania podczas działań gaśniczych, określa zakres stosowania i przydatność nowoczesnych preparatów chemicznych używanych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także prowadzi prace nad strukturą i właściwościami środków gaśniczych oraz sorbentów. W zakresie badań Laboratorium BU są również stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, gazowe oraz na mgłę wodną, hydranty wewnętrzne, w tym zawory i prądownice hydrantowe, hydranty zewnętrzne, w tym nadziemne i podziemne, stojaki hydrantowe, prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji w zakresie prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych, poprawności działania i skuteczności SUG-ów.

Laboratorium sporządza opinie i ekspertyzy dotyczące wykorzystania środków gaśniczych, sprzętu gaśniczego i komponentów stałych urządzeń gaśniczych.

Zespół BU prowadzi badanie jakości partii środków gaśniczych dostarczanych do użytkowników oraz ocenia jakość i możliwość dalszego stosowania środków gaśniczych, których termin przydatności upłynął. Badania te dotyczą środków z instalacji gaśniczych, środków użytkowanych na statkach oraz stanowiących zabezpieczenie baz paliw. Wykonywane są zgodnie z akredytowanymi metodami wymienionymi w zakresie akredytacji (hiperłącze). Przedmiotem opinii Laboratorium są również tryskacze po 10. lub 25. letniej eksploatacji w instalacjach Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Zespół Laboratoriów BU wykonuje badania w zakresie:

 • sorbentów PN-ISO 2591-1, PN-C-04532 metoda B,
 • proszków gaśniczych PN-EN 615,
 • pianotwórczych środków gaśniczych PN-EN ISO 3675, PN-EN 1262, PN-EN 14370,PN-EN 1568-1, PN-EN 1568-2, PN-EN 1568-3, PN-EN 1568-4, PN-EN ISO 12058-1, PN-EN ISO 3219, PN-78/C-83603/07, PN-78/C-83603/09, PN-78/C-83603/05, IMO MSC. 1/Circ. 1312,  PN-EN ISO 2811-1
 • farb i lakierów PN-EN ISO 2811-1
 • gaśnic przenośnych PN-EN 3-7+A1,
 • gaśnic przewoźnych PN-EN 1866-1,
 • koców gaśniczych PN-EN 1869,
 • wyrobów zawierających elementy metalowe - odporność na działanie obojętnej mgły solnej PN-EN ISO 9227,
 • stojaków hydrantowych PN-73/M-51154, PN-M-51154,
 • hydrantów podziemnych i nadziemnych PN-EN 14339, PN-EN 14384, PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2 , PN-EN 1074-6,
 • hydrantów wewnętrznych PN-EN 671-1, PN-EN 671-2,
 • zaworów hydrantowych PN-EN 671-1: , PN-EN 671-2,
 • tryskaczy PN-EN 12259-1:+A3,
 • zraszaczy PN-EN 12259-1 +A3,
 • garnków pianowych PN-EN 13565-1+A1,
 • generatorów piany lekkiej PN-EN 13565-1+A1,
 • prądownic i wytwornic pianowych PN-EN 13565-1+A1,
 • działek wodno-pianowych PN-EN 13565-1+A1,
 • zraszaczy pianowych PN-EN 13565-1+A1, PN-EN 12259-1+A3,
 • dozowników środka pianotwórczego PN-EN 13565-1+A1.

Laboratorium BU posiada w swojej ofercie:

 • Badania odporności na działanie środowiska zewnętrznego

Badaniu poddaje się materiały, które ulegają niszczeniu (mechanicznemu lub środowiskowemu) np. zbiorniki, urządzenia lub instalacje narażone na działanie agresywnych cieczy m.in środków gaśniczych, płynów eksploatacyjnych. Materiały poddane badaniu oceniane są na podstawie wyglądu po badaniu korozyjnym oraz ubytku masy próbki.