Zespół Laboratoriów BU realizuje badania sprzętu podręcznego mające decydujące znaczenie dla efektywności stosowania podczas działań gaśniczych, określa zakres stosowania i przydatność nowoczesnych preparatów chemicznych używanych w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz prowadzi prace nad strukturą i właściwościami środków gaśniczych oraz sorbentów. W zakresie badań Laboratorium BU są również stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, gazowe oraz na mgłę wodną, hydranty wewnętrzne, w tym zawory i prądownice hydrantowe, hydranty zewnętrzne, w tym nadziemne i podziemne, stojaki hydrantowe, prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji w zakresie prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych, poprawności działania i skuteczności SUG-ów.

Laboratorium sporządza opinie i ekspertyzy dotyczące wykorzystania środków, sprzętu gaśniczego i komponentów stałych urządzeń gaśniczych.

Zespół BU prowadzi badanie jakości partii środków gaśniczych dostarczanych do użytkowników oraz ocenia jakość i możliwość dalszego stosowania środków gaśniczych, których termin przydatności upłynął. Badania te dotyczą środków z instalacji gaśniczych lub środków użytkowanych na statkach oraz stanowiących zabezpieczenie baz paliw i wykonywane są zgodnie z akredytowanymi metodami: PB/BC/1, PN-EN 1568-3 i PN-EN 1568-4 (tożsame z przepisami IMO MSC1.Circ.1312). Przedmiotem opinii Laboratorium są również tryskacze po 10-cio lub 25-cio letniej eksploatacji w instalacjach Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Zespół Laboratoriów BU wykonuje badania w zakresie:

 • sorbentów PN-ISO 2591-1, PN-C-04532 metoda B,
 • proszków gaśniczych PN-EN 615,
 • pianotwórczych środków gaśniczych PN-EN ISO 3675:2004, PN-EN 1262:2004, PN-EN 14370:2005,PN-EN 1568-1, PN-EN 1568-2, PN-EN 1568-3, PN-EN 1568-4, PN-EN ISO 12058-1, PN-EN ISO 3219, PB/BC/1, PN-78/C-83603/07, PN-78/C-83603/09, PN-78/C-83603/05,
 • gaśnic przenośnych PN-EN 3-7+A1,
 • gaśnic przewoźnych PN-EN 1866-1,
 • koców gaśniczych PN-EN 1869,
 • wyrobów zawierających elementy metalowe - odporność na działanie obojętnej mgły solnej PN-EN ISO 9227,
 • stojaków hydrantowych PN-73/M-51154, PN-M-51154,
 • hydrantów podziemnych i nadziemnych PN-EN 14339:2009, PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 10 74-6:2009,
 • hydrantów wewnętrznych PN-EN 671-1:2012, PN-EN 671-2:2012,
 • zaworów hydrantowychy PN-EN 671-1:2012, PN-EN 671-2:2012,
 • tryskaczy PN-EN 12259-1:2005+A3:2010,
 • zraszaczy PN-EN 12259-1:2005+A3:2010,
 • garnków pianowych PN-EN 13565-1+A1:2010,
 • generatorów piany lekkiej PN-EN 13565-1+A1:2010,
 • prądownic i wytwornic pianowych PN-EN 13565-1+A1:2010,
 • działek wodno-pianowych PN-EN 13565-1+A1:2010,
 • zraszaczy pianowych PN-EN 13565-1+A1:2010,
 • dozowników środka pianotwórczego PN-EN 13565-1+A1:2010.

Laboratorium BU posiada w swojej ofercie:

 • Badania odporności na działanie środowiska zewnętrznego

Badaniu poddaje się materiały, które ulegają niszczeniu (mechanicznemu lub środowiskowemu) np. zbiorniki, urządzenia lub instalacje narażone na działanie agresywnych cieczy m.in środków gaśniczych, płynów eksploatacyjnych. Materiały poddane badaniu oceniane są na podstawie wyglądu po badaniu korozyjnym oraz ubytku masy próbki.


Opis procesu realizacji badań

Procedura realizacji badań w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych (BU) CNBOP-PIB przebiega następująco:

 • Przesłanie pisma zlecającego lub wniosku o badania (wzór dostępny w zakładce „Dokumenty”).
 • Przygotowanie umowy oraz protokołu pobrania próbek wyrobu i przesłanie do Klienta.
 • Podpisanie umowy przez Klienta i przesłanie jednego egzemplarza do CNBOP-PIB, drugi egzemplarz Klient zatrzymuje dla siebie.
 • Opłacenie zaliczki na wykonanie badań (zaliczka stanowi 40% całej wartości umowy).
 • Dostarczenie próbek do badań wraz z kompletną, potwierdzoną dokumentacją, dokumentacja powinna zawierać datę wydania.
 • Laboratorium rozpoczyna badania po otrzymaniu podpisanej umowy, zaliczki, wymaganej ilości próbek oraz pełnej dokumentacji (czas trwania badania uzależniony jest od zakresu programu badań).
 • Terminowość wykonania badań może być zachowana tylko i wyłącznie kiedy Klient spełni wymagania załącznika nr 2 do umowy (precyzuje on ilość, rodzaj próbek, zakres dokumentacji i termin dostarczenia).
 • W przypadku gdy wyniki badań są negatywne, Laboratorium na prośbę Klienta może przerwać badania. Po zakończeniu badań Laboratorium zamyka zlecenie na wykonanie badań i przygotowuje sprawozdanie z badań, wysyła do Klienta fakturę końcową za badania.
 • Po uregulowaniu pozostałej należności, Laboratorium przekazuje sprawozdanie/a z badań w sposób uzgodniony w umowie. Jeden egzemplarz sprawozdania może zostać przekazany bezpośrednio do Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB.