Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych (BU) od 8 lutego 2016 roku posiada akredytację PCA. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 060 potwierdza, że prowadzona działalność opiera się o zasady zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Laboratorium posiada akredytację w zakresie badań:

 • sorbentów,
 • proszków gaśniczych,
 • farb i lakierów,
 • pianotwórczych środków gaśniczych,
 • gaśnic przenośnych,
 • gaśnic przewoźnych,
 • koców gaśniczych,
 • wyrobów zawierających elementy metalowe,
 • urządzeń gaśniczych,
 • stojaków hydrantowych,
 • hydrantów podziemnych i nadziemnych,
 • hydrantów nadziemnych,
 • hydrantów wewnętrznych,
 • zaworów hydrantowych,
 • tryskaczy,
 • zraszaczy,
 • garnków pianowych,
 • generatorów piany lekkiej,
 • prądownic i wytwornic pianowych,
 • działek wodno-pianowych,
 • zraszaczy pianowych,
 • dozowników środka pianotwórczego.

Certyfikaty

Certyfikat akredytacji AB 060

Badania wyrobów objęte zakresem akredytacji