TRYB PROCESU

Szczegółowy tryb procesu wydania ww. opinii opisuje §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju:

W celu wydania opinii przeprowadza się następujące czynności:

 1. przyjęcie wniosku o wydanie opinii technicznej;

  a) do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
  • dokumentację potwierdzającą rejestrację za granicą pojazdu spełniającego warunki, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy, w postaci kopii dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu urzędowego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zawierającego informację o dacie pierwszej rejestracji poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej albo kopii dowodu rejestracyjnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wydział komunikacji, w którym pojazd został zarejestrowany, wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
  • dokumentację potwierdzającą posiadanie aktualnego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 3 albo ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517);
  • instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim w zakresie pełnionej przez pojazd funkcji specjalistycznej;
  • wykaz sprzętu i wyposażenia przewożonego w pojeździe, wraz z jego rozmieszczeniem.
 2. wstępną formalną ocenę wniosku, oraz dokonanie identyfikacji wyrobu;
 3. w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wstępnej wniosku ‑ poinformowanie wnioskodawcy o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień i poprawek wniosku;
 4. rejestrację wniosku oraz analizę kompletności złożonej dokumentacji;
 5. ustalenie terminu dostarczenia pojazdu do badań;
 6. przeprowadzenie badań zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r.;
 7. w przypadku stwierdzenia podczas wykonywanych badań niezgodności ‑  przekazanie wnioskodawcy informacji o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień i poprawek oraz wskazanie zakresu ponownych badań;
 8. wystawienie faktury za wydanie opinii technicznej;
 9. sporządzenie opinii;
 10. wydanie wnioskodawcy opinii po zaksięgowaniu opłaty.

OPŁATA

Szczegółowe informacje o opłacie zawarte są w §6 przedmiotowego rozporządzenia:

§6. Opłaty, o których mowa w art. 7a ust. 6 ustawy, ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej, który wydał opinię lub przeprowadził kontrolę.

KONTAKT

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 504 401 117, 22 769 33 14, 22 769 33 86 oraz adresem e-mail bs@cnbop.pl