Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (BS) wykonuje badania w zakresie pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, ewakuacyjnego i ochrony osobistej strażaka, pomp pożarniczych, pożarniczych węży ssawnych i tłocznych, elementów armatury pożarniczej.

Zespół Laboratoriów BS opracowuje opinie oraz ekspertyzy techniczne, prowadzi także doradztwo techniczne oraz udziela konsultacji w zakresie prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych, poprawności działania i skuteczności sprzętu pożarniczego (z wyłączeniem obszaru i podmiotów dla których CNBOP-PIB, jako Jednostka Notyfikowana pod numerem 1438, prowadzi procesy oceny zgodności).

Laboratorium BS prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz naukowe w zakresie wyposażenia straży pożarnej oraz opiniuje projekty Polskich Norm.

Istotnym celem Laboratorium BS jest wprowadzanie nowych, zgodnych ze standardami europejskimi, metod badawczych w wyżej wymienionym zakresie.