CNBOP-PIB 0027:2015

Ochrona Przeciwpożarowa - Badanie szczelności ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi
Numer standardu
CNBOP-PIB 0027:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona Przeciwpożarowa - Badanie szczelności ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi
Zakres

Intencją niniejszej publikacji jest przybliżenie funkcjonariuszom metody samodzielnego sprawdzenia szczelności ubrania gazoszczelnego. Publikacja jest odpowiedzią na coraz częstsze zapytania ze strony strażaków o zasady i metody przeprowadzenia tego rodzaju badania, które mogliby wykonywać bez udziału kosztownego serwisu producenta. Jednocześnie zaproponowana instrukcja badania szczelności oparta jest na wymaganiach normatywnych.

CNBOP-PIB 0026:2015

Ochrona Przeciwpożarowa - Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0026:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona Przeciwpożarowa - Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych
Zakres

Niniejszy standard przedstawia zasady podziału, oznaczenia i klasyfikacji pojazdów pożarniczych wraz z podaniem przykładów oznaczeń pojazdów wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Materiał został uzupełniony o zarys procesu wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych oraz wzór aktualnie obowiązujących dokumentów w tym zakresie. Przedstawione zostały również zasady wyposażania pojazdów zgodnie z wytycznymi standaryzacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) jako narzędzia ujednolicenia wyposażenia jednostek PSP.

CNBOP-PIB 0025:2015

Zakładowa Kontroli Produkcji (ZKP) − wymagania
Numer standardu
CNBOP-PIB 0025:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Zakładowa Kontroli Produkcji (ZKP) − wymagania
Zakres

Standard przybliża producentom wyrobów budowlanych ubiegającym się o krajową lub europejską certyfikację w CNBOP-PIB, wymagania zakładowej kontroli produkcji, które mają zastosowanie w ocenianym systemie zgodności w trakcie wstępnej inspekcji ZKP (pierwsza inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przez udzieleniem certyfikacji) i w ramach prowadzonego nadzoru nad wydanym certyfikatem (coroczne inspekcje w nadzorze nad udzieloną certyfikacją).

CNBOP-PIB 0024:2015

Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów - Środki ochrony indywidualnej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0024:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów - Środki ochrony indywidualnej
Zakres

Standard został opracowany w celu przedstawienia w syntetyczny sposób wymagań odnoszących się do instrukcji użytkowania dedykowanych środkom ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie obowiązujących wymagań prawnych w tym zakresie. Standard przybliża osobom zajmującym się odbiorami środków ochrony indywidualnej problem związany z zapisami w instrukcjach użytkowania dostarczanych przez producentów. Pierwszy rozdział zawiera najważniejsze definicje dotyczące ŚOI. W rozdziale 2 standardu przybliżono podstawy prawne traktujące o obowiązkach odnośnie instrukcji użytkowania. W rozdziale 3 wymieniono elementy, które powinny znaleźć się w instrukcjach użytkowania. Rozdział 4 to przytoczenie zapisów wybranych norm odnoszących się do środków ochrony indywidualnej mających zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej.

CNBOP-PIB 0023:2014

Centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0023:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
Zakres

Pierwsze wydanie standardu dot. central dźwiękowych systemów ostrzegawczych (CDSO) – wyrobów, od których niezawodnego działania może zależeć sprawne przeprowadzenie ewakuacji obiektów budowlanych, czy to w przypadku zaistnienia pożaru, czy innego miejscowego zagrożenia, dla którego przewidziano rozgłaszanie informacji głosowych za pomocą zainstalowanego w obiekcie systemu.

CNBOP-PIB 0022:2014

Ochrona przeciwpożarowa - hydranty zewnętrzne w ochronie przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0022:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - hydranty zewnętrzne w ochronie przeciwpożarowej
Zakres

Standard przedstawia budowę i zasady działania hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych podziemnych i nadziemnych, w aspekcie procesu wprowadzania hydrantów do obrotu oraz dopuszczenia ich do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Niniejszy standard przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu badawczego hydrantów, ponadto materiał został wzbogacony o wzory aktualnie wydawanych dokumentów, w świetle obowiązujących przepisów certyfikatów stałości właściwości użytkowych (CPR) oraz świadectw dopuszczenia.

CNBOP-PIB 0021:2015

Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0021:2015
Wydanie: 2
Tytuł
Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Zakres

Standard zawiera aktualne informacje z zakresu stanu prawnego i normalizacyjnego oceny zgodności głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).

CNBOP-PIB 0020:2013

Ochrona przeciwpożarowa - sygnalizatory akustyczne
Numer standardu
CNBOP-PIB 0020:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - sygnalizatory akustyczne
Zakres

Standard precyzuje wymagania dla sygnalizatorów akustycznych.

CNBOP-PIB 0018:2013

Zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego na potrzeby dopuszczenia do użytkownika
Numer standardu
CNBOP-PIB 0018:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego na potrzeby dopuszczenia do użytkownika
Zakres

Nieniejszy standard przedstawia zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego w typoszeregi w zakresie klasyfikacji w ramach procesu dopuszczenia.

CNBOP-PIB 0017:2012

Ocena zgodności w procesie dopuszczenia. Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka – ubrania specjalne
Numer standardu
CNBOP-PIB 0017:2012
Wydanie: 1
Tytuł
Ocena zgodności w procesie dopuszczenia. Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka – ubrania specjalne
Zakres

Niniejszy standard określa wymagania dla ubrań specjalnych oraz jakie wymagania powinny spełniać dopuszczone ubrania specjalne.