CNBOP-PIB 0026:2015

Ochrona Przeciwpożarowa - Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0026:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona Przeciwpożarowa - Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych
Zakres

Niniejszy standard przedstawia zasady podziału, oznaczenia i klasyfikacji pojazdów pożarniczych wraz z podaniem przykładów oznaczeń pojazdów wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Materiał został uzupełniony o zarys procesu wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych oraz wzór aktualnie obowiązujących dokumentów w tym zakresie. Przedstawione zostały również zasady wyposażania pojazdów zgodnie z wytycznymi standaryzacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) jako narzędzia ujednolicenia wyposażenia jednostek PSP.

CNBOP-PIB 0025:2015

Zakładowa Kontroli Produkcji (ZKP) − wymagania
Numer standardu
CNBOP-PIB 0025:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Zakładowa Kontroli Produkcji (ZKP) − wymagania
Zakres

Standard przybliża producentom wyrobów budowlanych ubiegającym się o krajową lub europejską certyfikację w CNBOP-PIB, wymagania zakładowej kontroli produkcji, które mają zastosowanie w ocenianym systemie zgodności w trakcie wstępnej inspekcji ZKP (pierwsza inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przez udzieleniem certyfikacji) i w ramach prowadzonego nadzoru nad wydanym certyfikatem (coroczne inspekcje w nadzorze nad udzieloną certyfikacją).

CNBOP-PIB 0024:2015

Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów - Środki ochrony indywidualnej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0024:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów - Środki ochrony indywidualnej
Zakres

Standard został opracowany w celu przedstawienia w syntetyczny sposób wymagań odnoszących się do instrukcji użytkowania dedykowanych środkom ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie obowiązujących wymagań prawnych w tym zakresie. Standard przybliża osobom zajmującym się odbiorami środków ochrony indywidualnej problem związany z zapisami w instrukcjach użytkowania dostarczanych przez producentów. Pierwszy rozdział zawiera najważniejsze definicje dotyczące ŚOI. W rozdziale 2 standardu przybliżono podstawy prawne traktujące o obowiązkach odnośnie instrukcji użytkowania. W rozdziale 3 wymieniono elementy, które powinny znaleźć się w instrukcjach użytkowania. Rozdział 4 to przytoczenie zapisów wybranych norm odnoszących się do środków ochrony indywidualnej mających zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej.

CNBOP-PIB 0023:2014

Centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0023:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
Zakres

Pierwsze wydanie standardu dot. central dźwiękowych systemów ostrzegawczych (CDSO) – wyrobów, od których niezawodnego działania może zależeć sprawne przeprowadzenie ewakuacji obiektów budowlanych, czy to w przypadku zaistnienia pożaru, czy innego miejscowego zagrożenia, dla którego przewidziano rozgłaszanie informacji głosowych za pomocą zainstalowanego w obiekcie systemu.

CNBOP-PIB 0022:2014

Ochrona przeciwpożarowa - hydranty zewnętrzne w ochronie przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0022:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - hydranty zewnętrzne w ochronie przeciwpożarowej
Zakres

Standard przedstawia budowę i zasady działania hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych podziemnych i nadziemnych, w aspekcie procesu wprowadzania hydrantów do obrotu oraz dopuszczenia ich do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Niniejszy standard przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu badawczego hydrantów, ponadto materiał został wzbogacony o wzory aktualnie wydawanych dokumentów, w świetle obowiązujących przepisów certyfikatów stałości właściwości użytkowych (CPR) oraz świadectw dopuszczenia.

CNBOP-PIB 0021:2015

Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0021:2015
Wydanie: 2
Tytuł
Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Zakres

Standard zawiera aktualne informacje z zakresu stanu prawnego i normalizacyjnego oceny zgodności głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).

CNBOP-PIB 0020:2013

Ochrona przeciwpożarowa - sygnalizatory akustyczne
Numer standardu
CNBOP-PIB 0020:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - sygnalizatory akustyczne
Zakres

Standard precyzuje wymagania dla sygnalizatorów akustycznych.

CNBOP-PIB 0019:2013

Ochrona przeciwpożarowa - sygnalizatory optyczne
Numer standardu
CNBOP-PIB 0019:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - sygnalizatory optyczne
Zakres

Standard precyzuje wymagania dla sygnalizatorów optycznych.

CNBOP-PIB 0018:2013

Zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego na potrzeby dopuszczenia do użytkownika
Numer standardu
CNBOP-PIB 0018:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego na potrzeby dopuszczenia do użytkownika
Zakres

Nieniejszy standard przedstawia zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego w typoszeregi w zakresie klasyfikacji w ramach procesu dopuszczenia.

CNBOP-PIB 0017:2012

Ocena zgodności w procesie dopuszczenia. Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka – ubrania specjalne
Numer standardu
CNBOP-PIB 0017:2012
Wydanie: 1
Tytuł
Ocena zgodności w procesie dopuszczenia. Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka – ubrania specjalne
Zakres

Niniejszy standard określa wymagania dla ubrań specjalnych oraz jakie wymagania powinny spełniać dopuszczone ubrania specjalne.