CNBOP-PIB 0015:2014

Ochrona przeciwpożarowa - system dopuszczeń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0015:2014
Wydanie: 2
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - system dopuszczeń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Zakres

Niniejsze opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje informacje dotyczące wymagań dla wyrobów, a także zakresu dokumentacji oraz oznakowania potwierdzającego spełnienie określonych wymagań. Zapoznanie się z tą publikacją umożliwi w perspektywie świadome i kontrolowane wybory wyrobów, które spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz są funkcjonalne.

CNBOP-PIB 0012:2011

Ocena zgodności stałych urządzeń gaśniczych gazowych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0012:2011
Wydanie: 1
Tytuł
Ocena zgodności stałych urządzeń gaśniczych gazowych
Zakres

Standard precyzuje wymagane dokumenty dla stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

CNBOP-PIB 0011:2013

Ochrona przeciwpożarowa - ręczne ostrzegacze pożarowe
Numer standardu
CNBOP-PIB 0011:2013
Wydanie: 4
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - ręczne ostrzegacze pożarowe
Zakres

Niniejsza publikacja określa wymagania w zakresie niezbędnej dokumentacji, a także precyzuje funkcjonalnści jakie powinny posiadać oraz jakie posiadają certyfikowane i dopuszczane ręczne ostrzegacze pożarowe.

CNBOP-PIB 0007:2016

Ochrona przeciwpożarowa - zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0007:2016
Wydanie: 3
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych
Zakres

Niniejsza publikacja określa wymagania w zakresie niezbędnej dokumentacji, a także precyzuje funkcjonalnści jakie powinny posiadać oraz jakie posiadają certyfikowane i dopuszczane zasilacze.

CNBOP-PIB 0004:2015

Kontrola dopuszczeń
Numer standardu
CNBOP-PIB 0004:2015
Wydanie: 2
Tytuł
Kontrola dopuszczeń
Zakres

Standard opisuje istotę kontroli dopuszczeń, podstawy prawne oraz sposoby i zasady prowadzenia kontroli. Standard CNBOP-PIB-0004:2015 zastępuje standard CNBOP-PIB-0004:2010

CNBOP-PIB 0002:2012

Ocena zgodności wyrobów wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0002:2012
Wydanie: 3
Tytuł
Ocena zgodności wyrobów wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Zakres

Standard odpowiada na pytania jakie dokumenty (certyfikaty, dopuszczenia) są wymagane dla wyrobów używanych w ochronie przeciwpożarowej oraz jak oznakowanie tych wyrobów gwarantuje spełnienie określonych wymagań.

CNBOP-PIB BW06P:2017

Badanie kwasowości kabli elektrycznych
Numer standardu
CNBOP-PIB BW06P:2017
Wydanie: 1
Tytuł
Badanie kwasowości kabli elektrycznych
Zakres

Standard prezentuje metody wyznaczania kwasowości i konduktywności kabli zgodnie z wymogami normy PN-EN 60754-2:2014-11. Określa także wymagania dla próbek i sposób przeprowadzenia badań, obliczeń i interpretacji wyników.

CNBOP-PIB BW05P:2016

Badania ogniowe ekranów przeciwhałasowych
Numer standardu
CNBOP-PIB BW05P:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Badania ogniowe ekranów przeciwhałasowych
Zakres

Założeniem niniejszego standardu jest przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym ekranów przeciwhałasowych oraz ich klasyfikacji zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami. Publikacja odpowiada na wiele pytań ze strony producentów ekranów dotyczących interpretacji różnego rodzaju przepisów oraz przedstawia procedury badawcze stosowane do wszystkich typów ekranów.

CNBOP-PIB BW04P:2016

Badanie zagrożenia pożarowego płomieniem probierczym o mocy 50W - wytyczne
Numer standardu
CNBOP-PIB BW04P:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Badanie zagrożenia pożarowego płomieniem probierczym o mocy 50W - wytyczne
Zakres

W niniejszym standardzie opisane zostały metody oparte na oddziaływaniu na wyrób płomieniem probierczym o mocy 50W zgodnie z normą PN-EN 60695-11-10:2014-02. Metoda ta pozwala na określenie klas zagrożenia ogniowego wyrobu. Badanie płomieniami probierczymi wykonuje się w celu określenia zagrożenia ogniowego wyrobów przeznaczonych do stosowania w obudowach i oprawach urządzeń elektrycznych.

CNBOP-PIB BW03P:2016

Metody badania temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo - wytyczne
Numer standardu
CNBOP-PIB BW03P:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Metody badania temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo - wytyczne
Zakres

Standard przedstawia dostępne metody badania  temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo oraz regulacje w tym zakresie. Informacje zawarte w standardzie ułatwiają dobór właściwej metody badawczej w zależności od rodzaju badanej cieczy oraz określonych warunków badania.