CNBOP-PIB 0015:2014

Ochrona przeciwpożarowa - system dopuszczeń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0015:2014
Wydanie: 2
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - system dopuszczeń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Zakres

Niniejsze opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje informacje dotyczące wymagań dla wyrobów, a także zakresu dokumentacji oraz oznakowania potwierdzającego spełnienie określonych wymagań. Zapoznanie się z tą publikacją umożliwi w perspektywie świadome i kontrolowane wybory wyrobów, które spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz są funkcjonalne.

CNBOP-PIB 0012:2011

Ocena zgodności stałych urządzeń gaśniczych gazowych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0012:2011
Wydanie: 1
Tytuł
Ocena zgodności stałych urządzeń gaśniczych gazowych
Zakres

Standard precyzuje wymagane dokumenty dla stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

CNBOP-PIB 0011:2013

Ochrona przeciwpożarowa - ręczne ostrzegacze pożarowe
Numer standardu
CNBOP-PIB 0011:2013
Wydanie: 4
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - ręczne ostrzegacze pożarowe
Zakres

Niniejsza publikacja określa wymagania w zakresie niezbędnej dokumentacji, a także precyzuje funkcjonalnści jakie powinny posiadać oraz jakie posiadają certyfikowane i dopuszczane ręczne ostrzegacze pożarowe.

CNBOP-PIB 0004:2015

Kontrola dopuszczeń
Numer standardu
CNBOP-PIB 0004:2015
Wydanie: 2
Tytuł
Kontrola dopuszczeń
Zakres

Standard opisuje istotę kontroli dopuszczeń, podstawy prawne oraz sposoby i zasady prowadzenia kontroli. Standard CNBOP-PIB-0004:2015 zastępuje standard CNBOP-PIB-0004:2010

CNBOP-PIB 0007:2016

Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0007:2016
Wydanie: 3
Tytuł
Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych
Zakres

Aktualna  informacja  w  zakresie  stanu  prawnego  i  normalizacyjnego  oceny  zgodności wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej, takich jak zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych   ma   istotne   znaczenie   zarówno   dla   projektantów,   instalatorów i  konserwatorów,  jak  również  funkcjonariuszy  pionów  kontrolno-rozpoznawczych  Państwowej Straży Pożarnej, organów nadzoru budowlanego oraz inwestorów czy deweloperów. Specjalista wzbogacony wiedzą zawartą w niniejszej publikacji będzie świadom tego, jakie wymagania powinien spełniać wyrób oraz jakie dokumenty i oznakowanie na wyrobie potwierdzają spełnienie  określonych wymagań. Zdobyta w ten  sposób wiedza  umożliwi  wybór wyrobu,  który spełnia aktualne wymagania, jest bezpieczny oraz w pełni funkcjonalny. Niniejszy standard skierowany jest do wszystkich osób, dla których zapewnienie możliwie najwyższego  poziomu  bezpieczeństwa  osób  i  mienia  oraz  postępowanie  zgodnie  z  zasadami i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej nie pozostaje bez znaczenia. Standard identyfikuje wymagane dokumenty dla zasilaczy, jak również istotne wymagania czy funkcjonalności, jakie powinny posiadać certyfikowane i dopuszczone zasilacze.

CNBOP-PIB BW06P:2017

Badanie kwasowości kabli elektrycznych
Numer standardu
CNBOP-PIB BW06P:2017
Wydanie: 1
Tytuł
Badanie kwasowości kabli elektrycznych
Zakres

Standard prezentuje metody wyznaczania kwasowości i konduktywności kabli zgodnie z wymogami normy PN-EN 60754-2:2014-11. Określa także wymagania dla próbek i sposób przeprowadzenia badań, obliczeń i interpretacji wyników.

CNBOP-PIB BW05P:2016

Badania ogniowe ekranów przeciwhałasowych
Numer standardu
CNBOP-PIB BW05P:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Badania ogniowe ekranów przeciwhałasowych
Zakres

Założeniem niniejszego standardu jest przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym ekranów przeciwhałasowych oraz ich klasyfikacji zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami. Publikacja odpowiada na wiele pytań ze strony producentów ekranów dotyczących interpretacji różnego rodzaju przepisów oraz przedstawia procedury badawcze stosowane do wszystkich typów ekranów.

CNBOP-PIB BW04P:2016

Badanie zagrożenia pożarowego płomieniem probierczym o mocy 50W - wytyczne
Numer standardu
CNBOP-PIB BW04P:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Badanie zagrożenia pożarowego płomieniem probierczym o mocy 50W - wytyczne
Zakres

W niniejszym standardzie opisane zostały metody oparte na oddziaływaniu na wyrób płomieniem probierczym o mocy 50W zgodnie z normą PN-EN 60695-11-10:2014-02. Metoda ta pozwala na określenie klas zagrożenia ogniowego wyrobu. Badanie płomieniami probierczymi wykonuje się w celu określenia zagrożenia ogniowego wyrobów przeznaczonych do stosowania w obudowach i oprawach urządzeń elektrycznych.

CNBOP-PIB BW03P:2016

Metody badania temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo - wytyczne
Numer standardu
CNBOP-PIB BW03P:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Metody badania temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo - wytyczne
Zakres

Standard przedstawia dostępne metody badania  temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo oraz regulacje w tym zakresie. Informacje zawarte w standardzie ułatwiają dobór właściwej metody badawczej w zależności od rodzaju badanej cieczy oraz określonych warunków badania.

CNBOP-PIB BW02P:2016

Pyły palne - przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych
Numer standardu
CNBOP-PIB BW02P:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Pyły palne - przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych
Zakres

Standard przedstawia podstawowe parametry wybuchowości i zapalności pyłów oraz metody badawcze stosowane w CNBOP-PIB BW służące wyznaczaniu w sposób normatywny ww. parametrów. Niniejsza praca wyjaśnia złożoność zagadnienia wybuchowości pyłów, ich klasyfikację oraz wpływ wybranych właściwości fizycznych na parametry wybuchowości.