CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY posiada uprawienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na podstawie Decyzji MEiN Nr 42/209/2022-1 z dnia 17 stycznia 2023 r. przyznającej CNBOP-PIB kategorię B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zgodnie z art. 192 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742) nadawanie stopnia doktora należy do zadań Rady Naukowej CNBOP-PIB. Sposób postępowania w przypadku postępowań nadania stopnia doktora określa Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76 Rady Naukowej z dnia 23 czerwca 2023 r.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY posiada uprawienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na podstawie Decyzji MEiN Nr 42/209/2022-1 z dnia 17 stycznia 2023 r. przyznającej CNBOP-PIB kategorię B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zgodnie z art. 221 ust. 14  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742) nadawanie stopnia doktora habilitowanego należy do zadań Rady Naukowej CNBOP-PIB. Sposób postępowania w przypadku postępowań nadania stopnia doktora określa Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 77 Rady Naukowej z dnia 23 czerwca 2023 r.