Projekt "Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych" akronim INTEX
Nr projektu: DOBR-BIO4/052/13073/2013

W procesach przemysłowych, w których wykorzystuje się materiały (ciecze, gazy, ciała stałe) tworzące mieszaniny palne z utleniaczem może wystąpić zjawisko gwałtownego spalania w formie deflagracji lub detonacji. Różnorodność rozwiązań i prowadzonych procesów technologicznych oraz towarzyszących im zagrożeń wymusza stosowanie w coraz większym zakresie systemów zabezpieczeń chroniących przed wybuchem lub minimalizujących jego skutki.

Celem projektu INTEX jest stworzenie dwóch innowacyjnych demonstratorów technologii, w tym aktywnego i pasywnego systemu tłumienia wybuchów, przeprowadzenie badań laboratoryjnych na potrzeby stworzenia elektornicznej bazy danych charakterystyk wybuchowości. Ponadto przeprowadzone zostaną testy w skali rzeczywistej, mające na celu potwierdzenie prawidłowości działania zbudowanych demonstratorów oraz opracowany zostanie kod numeryczny w technologii CFD.

Kierownictwo Projektu

Kierownik Projektu:

Z-ca Kierownika Projektu:

Komitet Sterujący

Przewodniczący:

  • dr hab. inż. Jarosław Prońko

Członkowie:

  • dr inż. Marek Woliński – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk – Politechnika Warszawska
  • mgr inż. Andrzej Kołaczkowski – ANKO TRADING
  • mgr inż. Piotr Lesiak - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka, Poland, tel.: +48 22 76 93 21/218, fax +48 22 76 96 231