PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH – SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

Kod kwalifikacji w ZRK: 6C581900620


Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. - Monitor Polski z dnia 21 maja 2019 r. poz. 446

Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania projektów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych.

Inwentaryzuje i ocenia przestrzeń, dla której ma być zaprojektowana instalacja SSP. Wykonuje niezbędne obliczenia pozwalające na optymalny dobór elementów projektowanej instalacji, posługując się zasadami dopuszczenia do użytkowania elementów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w ochronie przeciwpożarowej. W trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych posługuje się parametrami i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych, norm oraz wytycznych dotyczących projektowania instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” samodzielnie sporządza niezbędną dokumentację projektową instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i jest przygotowana do nadzorowania procesu projektowania, w tym nadzoruje wprowadzanie zmian w dokumentacji na etapie realizacji projektu.

Osoba posiadająca tę kwalifikację może pracować jako:

  • projektant instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • kierownik zespołu projektowego instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • inspektor nadzoru nad montażem instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • kierownik zespołu montażu instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • kierownik zespołu serwisowego instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.

Osoba posiadająca przedmiotową kwalifikację może zdobywać kwalifikacje z zakresu projektowania innych typów instalacji przeciwpożarowych. Zestaw 1 efektów uczenia się jest wspólny dla wszystkich kwalifikacji z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Regulamin

  Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Schemat walidacji

Zasady przeprowadzania walidacji i kryteria oceny

Partnerzy technologiczni

Opis stanowiska walidacyjnego

Komisja egzaminacyjna

koszty

Wzór certyfikatu i pieczęci

Rejestracja i terminy walidacji