ZESTAWY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I POSZCZEGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ ORAZ KRYTERIA WERYFIKACJI ICH OSIĄGNIĘCIA

ZESTAW 1. PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTOWANIA TECHNICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 1. Charakteryzuje aktualny stan prawny projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • wskazuje aktualne przepisy prawa, normy krajowe i międzynarodowe oraz inne dokumenty dotyczące technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • omawia zasady klasyfikacji obiektów pod względem budowlanym i pożarowym;
  • omawia elementy dokumentacji projektowej;
  • omawia aktualne przepisy dotyczące trybu dopuszczania urządzeń do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.
 2. Omawia zagadnienia związane  z projektowaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia pojęcia i definicje związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów budowlanych;
  • omawia charakterystyki pożarowe obiektów budowlanych, w tym kwalifikację pożarową: podział na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej budynku, warunki ewakuacji i wystrój wnętrz, drogi pożarowe;
  • ocenia lokalizację obiektów budowlanych w terenie pod kątem zagrożeń pożarowych;
  • identyfikuje zagrożenia pożarowe w obiektach budowlanych i ocenia ryzyko ich wystąpienia;
  • omawia rodzaje urządzeń przeciwpożarowych;
  • omawia zjawiska pożarowe związane z pożarem w obiektach budowlanych;
  • omawia zasady doboru kabli i zespołów kablowych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej;
  • omawia zasady ewakuacji oraz tworzenia scenariusza pożarowego;
  • omawia zasady w zachowaniu bezpieczeństwa systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, uwzględniając cyberbezpieczeństwo.

ZESTAW 2. PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI SSP I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

 1. Charakteryzuje działanie instalacji SSP:
  • omawia aktualne przepisy prawa, normy krajowe i międzynarodowe oraz inne dokumenty będące podstawą projektowania instalacji SSP;
  • wyjaśnia pojęcia z zakresu koncepcji ochrony przez instalacje SSP, w tym: zakres ochrony, podział na strefy dozorowe i alarmowe, rodzaj systemu, sposób i organizacja alarmowania, współdziałanie instalacji SSP z innymi technicznymi środkami zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • omawia rodzaje i elementy urządzeń SSP oraz ich parametry;
  • omawia rolę dokumentacji techniczno-ruchowej SSP;
  • omawia kryteria doboru czujek pożarowych;
  • omawia zasady rozplanowania i rozmieszczania podzespołów wchodzących w skład instalacji SSP np.: rozmieszczania czujek dymu, czujek ciepła, czujek płomienia, czujek multidetektorowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optycznych i akustycznych;
  • omawia zasady doboru i rozmieszczania zasysających czujek dymu;
  • omawia zagrożenia dla instalacji SSP związane z umiejscowieniem innych instalacji budowlano-technicznych w obiekcie budowlanym;
  • omawia zasady dotyczące lokalizacji central SSP w obiektach budowlanych;
  • omawia sposoby ograniczenia fałszywych alarmów i minimalizacji ich skutków;
  • omawia zasady zasilania elektroenergetycznego instalacji SSP;
  • omawia zasady doboru i prowadzenia instalacji SSP w strefach zagrożenia wybuchowego;
  • omawia zasady podłączania instalacji SSP do monitoringu pożarowego straży pożarnej.
 2. Charakteryzuje zasady działania instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi:
  • omawia aktualne przepisy prawa, normy krajowe i międzynarodowe oraz inne dokumenty będące podstawą projektowania instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia funkcje realizowane przez instalacje sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia rodzaje i elementy instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz ich parametry;
  • omawia rolę dokumentacji techniczno-ruchowej instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady doboru i rozmieszczania podzespołów wchodzących w skład instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady dotyczące lokalizacji central sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych;
  • omawia zasady zasilania elektroenergetycznego instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady integracji urządzeń przeciwpożarowych;
  • omawia zasady integracji instalacji przeciwpożarowych z innymi instalacjami (systemami) funkcjonującymi w obiekcie budowlanym;
  • omawia elementy scenariusza pożarowego;
  • omawia zasady przygotowania tablicy/matrycy sterowań;
  • omawia zasady doboru okablowania i prowadzenia linii zasilających, dozorowych i sygnałowych.
 3. Inwentaryzuje przestrzeń objętą działaniem instalacji SSP  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi:
  • omawia zakres analizy warunków ochrony przeciwpożarowej i jej wykorzystanie w procesie projektowania instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • uzasadnia rolę wizji lokalnej w procesie inwentaryzacji przestrzeni objętej działaniem instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • charakteryzuje budynek pod kątem warunków ochrony przeciwpożarowej na podstawie dokumentacji budowlanej;
  • ustala wymiary chronionych pomieszczeń i ich przeznaczenie na podstawie projektu technicznego obiektu budowlanego lub wizji lokalnej;
  • omawia zasadność wykonywania dokumentacji zdjęciowej lub filmowej.
 4. Charakteryzuje zasady sporządzania dokumentacji projektowej instalacji SSP  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi:
  • omawia składniki dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, w tym: projekt techniczny, dokumentację techniczno-ruchową oraz eksploatacyjną;
  • omawia etapy procesu sporządzania projektów;
  • wymienia rodzaje dokumentów przekazywanych zamawiającemu, w tym: instrukcje obsługi urządzeń, książkę pracy instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • opisuje dokumenty potwierdzające dopuszczenia urządzeń, elementów, materiałów montażowych do stosowania w instalacjach SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  • omawia elementy rysunku technicznego istotne z punktu widzenia instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, w tym oznaczenia graficzne;
  • omawia zasady podziału pracy w zespole projektowym.

ZESTAW 3. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJI SSP I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

 1. Sporządza projekt instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi:
  • przygotowuje koncepcję ochrony niezbędną do zaprojektowania instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • dokonuje podziału budynku na strefy dozorowe i/lub strefy alarmowe;
  • dokonuje wyboru instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • dokonuje wyboru rodzaju czujek pożarowych i/lub zasysających czujek dymu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) i sygnalizatorów alarmowych oraz ich rozmieszczenia dla różnych części budynku;
  • ustala typ linii dozorowej;
  • dokonuje wyboru rodzaju okablowania linii zasilającej, dozorowej i sygnałowej;
  • dokonuje wyboru rodzaju zasilania podstawowego i rezerwowego;
  • projektuje poprowadzenie tras kablowych zgodnie ze specyfikacją techniczną obowiązującą w Unii Europejskiej;
  • dokonuje doboru sterowania i kontroli innych urządzeń i systemów przeciwpożarowych oraz użytkowych;
  • uwzględnia zasady alarmowania i współpracy ze strażą pożarną w ramach monitoringu pożarowego;
  • wykonuje schemat ideowy instalacji;
  • wykonuje obliczenia instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • wykonuje obliczenia bilansu energetycznego instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • nanosi elementy instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi na projekt techniczny;
  • znakuje elementy instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • przygotowuje specyfikację ilościową urządzeń, elementów i materiałów instalacyjnych SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • przygotowuje wytyczne do montażu elementów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi z uwzględnieniem wytycznych producenta;
  • opracowuje wytyczne dla innych specjalności budowlanych;
  • opracowuje dobór elementów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi do poszczególnych przestrzeni;
  • opracowuje matrycę sterowań dla instalacji;
  • opracowuje instrukcje montażu instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • opracowuje instrukcje obsługi instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi dla operatora;
  • opracowuje instrukcję konserwacji instalacji i obsługi technicznej.
 2. Charakteryzuje zasady uzgadniania dokumentacji  z inwestorem, przedstawicielami innych branż budowlanych  i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia rolę konsultowania dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia wpływ oddziaływania innych instalacji budowlano-technicznych na działanie instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady współdziałania z inwestorem i przedstawicielami innych branż budowlanych w zakresie specyfikacji zamówieniowej;
  • omawia uzgadnianie dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • wymienia elementy dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 3. Wprowadza zmiany  w dokumentacji po konsultacjach z wykonawcą  na etapie realizacji projektu:
  • omawia formy konsultacji i uzgodnień z wykonawcą instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz tryb zmiany zapisów w dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • wprowadza zmiany w dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi wynikające z konsultacji i uzgodnień z wykonawcą instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia elementy składające się na dokumentację powykonawczą.