20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
Dział Szkoleń - Ilona Masna, Anna Gołąb, Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 04; 769 32 21; 769 33 68
e-mail: imasna@cnbop.pl; agolab@cnbop.pl; mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka. Możliwość uczestnictwa on-line
Liczba miejsc
120 *
Opis

Szczegółowy zakres Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • identyfikacja i ocena zagrożeń powodowanych przez baterie elektryczne;
 • kluczowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania i przechowywania baterii elektrycznych;
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe, fizyczne i chemiczne na poziomie ogniw baterii;
 • systemy zarządzania bateriami (np. BMS, TMS);
 • urządzenia, pojazdy elektryczne i instalacje OZE wyposażone w baterie elektryczne jako potencjalne zagrożenie pożarem;
 • wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych, wyposażonych w instalacje OZE z magazynowaniem energii elektrycznej, przeznaczonych do parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych;
 • bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii;
 • nowe rozwiązania i technologie w ochronie przeciwpożarowej;
 • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem baterii elektrycznych, magazynów energii.
Adresaci szkolenia

Konferencja adresowana jest do producentów, projektantów i instalatorów baterii elektrycznych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Koszt szkolenia
Wariant I
Udział stacjonarny
700,00 zł brutto / osoba (w tym 23% VAT - zapewniamy serwis kawowy, lunch)
Udział on-line
246,00 zł brutto / osoba (w tym 23% VAT - dostęp i możliwość odsłuchu konferencji przez otrzymany link do aplikacji ClicMeeting)

Obejmuje:

Konferencja CNBOP

Program

Godzina

Program II Konferencji Naukowej

8.00–9.00

Rejestracja, zwiedzanie stanowisk wystawowych

9.00–9.10

Otwarcie konferencji

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB

9.10–9.15

Wprowadzenie w tematykę konferencji

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

9.15–9.30

Wystąpienia współorganizatorów, partnerów, gości, wyróżnienia

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB, st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

9.30-11.30

SESJA 1

Nowe rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa – zagrożenia, środki ochrony, eksploatacja 

Moderator: dr inż. Michał Chmiel, Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB

  Wyniki badań, testowania i projektów:

9.30-9.45

mgr inż. Michał Pietrzak, Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB

„Wybrane aspekty badania oprogramowania urządzeń przeciwpożarowych”

9.45-10.00

dh Sławomir Borowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP

 dh Robert Klonowski, Krajowy Koordynator Programu „Czujka dymu pod każdą strzechą”

Prezentacja projektów realizowanych przez ZG OSP RP: „Pierwszy Ratownik”, „Czujka dymu pod każdą strzechą”

10.00-10.15

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Mroczko, Zakład Ocen Technicznych CNBOP-PIB

„Wyniki testowania rozwiązania w zakresie powiadamiania służb ratowniczych na przykładzie systemu LORA”

  Przykłady zastosowania rozwiązań i technologii na potrzeby ochrony przeciwpożarowej:

10.15-10.30

mgr inż. Grzegorz Sypek, Neuron

„Praktyczne zastosowania systemów łączności typu LORA”

10.30-10.45

Krzysztof Baranowski, Wiceprezes Digitex Sp. z o.o. Sp.k.

„Rozwój systemów powiadamiania i ostrzegania”

10.45-11.00

Marcin Karkut, Grupa GRAND Sp. z o.o.

„Nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa mienia użytkowników na przykładzie urządzenia GRAND VERTICAL PARKING"

11.00-11.15

Dariusz Stachlewski, INTERVENT Corp. Sp. z o. o.

„Wybrane metody gaszenia samochodów elektrycznych”

11.15-11.30

Dariusz Kot, Gras

„Systemy wczesnej detekcji i tłumienia pożarów pojazdów elektrycznych oraz magazynów energii, oparte na istniejącej infrastrukturze wodnej w garażach i domkach jednorodzinnych”

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.45

SESJA 2

Bezpieczeństwo pożarowe baterii elektrycznych – przyczyny awarii, zagrożenia, metody gaszenia

Wystąpienia wprowadzające w tematykę

Moderator: dr inż. Jarosław Tępiński, Dział Prac Studialnych i Projektów Naukowych CNBOP-PIB

12.00-12.15

dr inż. Jarosław Tępiński

„Zależności przyczynowo-skutkowe awarii baterii elektrycznych"

12.15-12.30

st. bryg. w st. sp.  Paweł Rochala

„Zagrożenia toksyczne przy pożarach akumulatorów”

12.30-12.45

inż. Piotr Mortka / mgr Tomasz Lutoborski, Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych CNBOP-PIB

„Metodyki gaszenia baterii w warunkach laboratoryjnych przy użyciu różnych środków gaśniczych”

12.45-13.00

Przerwa kawowa

13.00-13.45

SESJA 3

Bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii - zagrożenia, środki ochrony, eksploatacja

Moderator: dr inż. Tomasz Popielarczyk,

Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP-PIB

13.00-13.15

Krzysztof Strukowicz, Prezes Zarządu PIME

„Budowa, eksploatacja oraz stosowane zabezpieczenia w bateryjnych magazynach energii”

13.15-13.30

st. kpt. mgr inż. Kamil Wleciał – Komenda Główna PSP

„Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów energii elektrycznej – przegląd wybranych wymagań zagranicznych”

13.30-13.45

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa – Kierownik Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

„Możliwość zastosowania baterii z pojazdu elektrycznego na domowy magazyn energii – badania”

13.45-14.45

Lunch

Zwiedzanie stanowisk wystawowych, relacja z wystawy

14.45-16.15

PANEL DYSKUSYJNY

Baterie i magazyny energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa pożarowego

Moderator: dr inż. Jarosław Tępiński, Dział Prac Studialnych i Projektów Naukowych CNBOP-PIB

Uczestnicy:

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa, Kierownik Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

st. bryg. w st. sp. Paweł Rochala

inż. Piotr Mortka, Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych CNBOP-PIB

mgr Tomasz Lutoborski, Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych CNBOP-PIB

Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes zarządu PIME

Krzysztof Wincencik, Ekspert PIME

Krzysztof Bukała, Koordynator Zespołu PIME ds. bezpieczeństwa instalacji magazynowania energii

Grzegorz Kozioł, PV / BESS Solution Manager, Huawei Polska sp. z o.o.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Krzysztof Biskup, Przewodniczący European Fire Safety Alliance

Zakres tematyczny panelu:

– identyfikacja zagrożeń i ocena poziomu walidacji ryzyka powodowanego przez baterie elektryczne;

- przykłady zagrożeń, zdarzeń niebezpiecznych powodowanych przez baterie (materiały filmowe z komentarzem);

- zmiany w przepisach na poziomie europejskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej baterii;

- kluczowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania i przechowywania baterii elektrycznych;

- zabezpieczenia przeciwpożarowe, fizyczne i chemiczne na poziomie ogniw baterii;

- urządzenia, pojazdy elektryczne i instalacje OZE wyposażone w baterie elektryczne jako potencjalne zagrożenie pożarem;

- ocena bezpieczeństwa pożarowego modułów fotowoltaicznych (PV) i magazynów energii;

- wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych, w których znajdują się baterie, magazyny energii elektrycznej;

- prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem baterii elektrycznych oraz magazynów energii.

- magazyny energii jako ważny element infrastruktury krytycznej

- kierunki rozwoju zabezpieczeń przeciwpożarowych w instalacjach magazynowania energii, prosumenckich oraz wielkoskalowych

- badania naukowe w zakresie wykorzystania baterii elektrycznych, PV i magazynów energii, sposobów ich zabezpieczenia i prowadzenia działań ratowniczych w przypadku ich awarii i pożarów

16.15-16.30

Wystąpienia uczestników

Dyskusja

Formułowanie wniosków, propozycji i rekomendacji

 

PODSUMOWANIE

– wnioski i rekomendacje

Moderator: st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

16.30-16.45

Zakończenie

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

50 miejsc do uczestnictwa w formie stacjonarnej

70 miejsc do uczestnictwa w formie on-line

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA JAKO UCZESTNIK lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA JAKO WYSTAWCA, a następnie przesłać na adres koordynatora. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce