II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu

II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu
22 mar 2024

Komunikat nr 1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu,

która odbędzie się w dniu 12.06.2024 roku w siedzibie Instytutu.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów jest cyklicznym wydarzeniem stwarzającym okazję do prezentacji i upowszechniania aktualnych wyników badań, informacji, przeglądu wiedzy i rozwiązań, a także wymiany poglądów i doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym intensywnie rozwijających się nowych technologii, przede wszystkim w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. II Konferencja w zainicjowanym cyklu poświęcona zostanie tematyce szeroko pojętego zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego baterii elektrycznych, magazynów energii a także nowych rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję, która ma sprzyjać formułowaniu wniosków, identyfikowaniu potrzeb i zaproponowaniu działań mających na celu ograniczanie zagrożeń pożarowych powodowanych przez baterie elektryczne stosowane w urządzeniach, pojazdach elektrycznych i instalacjach odnawialnych źródeł energii. Podjęta będzie także tematyka magazynowania energii w kontekście bezpieczeństwa pożarowego, jak również wykorzystania nowych rozwiązań i technologii w ochronie przeciwpożarowej w tym w ratownictwie.  Szczegółowy zakres Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • identyfikacja i ocena zagrożeń powodowanych przez baterie elektryczne;
  • kluczowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania i przechowywania baterii elektrycznych;
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe, fizyczne i chemiczne na poziomie ogniw baterii;
  • systemy zarządzania bateriami (np. BMS, TMS);
  • urządzenia, pojazdy elektryczne i instalacje OZE wyposażone w baterie elektryczne jako potencjalne zagrożenie pożarem;
  • wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych, wyposażonych w instalacje OZE z magazynowaniem energii elektrycznej, przeznaczonych do parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych;
  • bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii;
  • nowe rozwiązania i technologie w ochronie przeciwpożarowej;
  • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem baterii elektrycznych, magazynów energii.

Konferencja adresowana jest do producentów, projektantów i instalatorów baterii elektrycznych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Postęp technologiczny oraz coraz ambitniejsze cele klimatyczne przyjmowane na poziomie europejskim i światowym wpływają na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności. Pojazdy elektryczne, a także coraz częściej odnawialne źródła energii, znacząco zależne od warunków pogodowych, wykorzystują do magazynowania energii baterie elektrochemiczne – tzw. baterie elektryczne. Bezpieczne użytkowanie baterii elektrycznych stosowanych w urządzeniach, pojazdach elektrycznych i instalacjach odnawialnych źródeł energii wymaga utrzymania ich ogniw w określonych przedziałach napięcia i temperatury. Utrata kontroli nad zwiększaniem się temperatury ogniwa może doprowadzić do efektu tzw. niestabilności (ucieczki) termicznej (ang. thermal runaway), procesu silnie egzotermicznego i samopodtrzymującego się, w wyniku którego dochodzi do reakcji łańcuchowej poprzez zainicjowanie wzrostu temperatury w kolejnych, często nieuszkodzonych ogniwach, co  w konsekwencji prowadzi do pożaru baterii i urządzenia, które ona zasila. Pożar baterii cechuje się duża dynamiką rozwoju oraz intensywnie wydzielanym dymem i gazem pożarowym. Tematyka konferencji wpisuje się w rynkową potrzebę przeprowadzenia szerszej dyskusji na temat identyfikacji potrzeb oraz poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej baterii elektrycznych, a także metod prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z ich udziałem.

W trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych, producenci, zaproszeni specjaliści i eksperci, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego baterii elektrycznych.

W październiku 2023 roku w siedzibie CNBOP-PIB odbyła się I konferencja z cyklu (zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi pod adresem: https://www.cnbop.pl/pl/konferencje-bnt).

TERMIN

12.06.2024 r. godz. 9.00–17.00

MIEJSCE

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, Józefów, sala C

KONTAKT

mgr Ilona Masna; tel. +48 22 76 93 304; e-mail: imasna@cnbop.pl

mgr Anna Gołąb; tel. +48 22 76 93 221; e-mail: agolab@cnbop.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA