I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 3

I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania,  rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 3
30 sie 2023

I KONFERENCJA NAUKOWA

CNBOP-PIB

pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania,
rozwiązań inteligentnego domu

Komunikat nr 3

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w I międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu, która odbędzie się 12 października 2023 r. w siedzibie Instytutu, a także będzie transmitowana online w językach polskim i angielskim. Konferencja ta inicjuje cykl planowanych przez Instytut przedsięwzięć, w tym kolejnych konferencji poświęconych tej tematyce.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów ma być cyklicznym miejscem prezentacji i upowszechniania wyników badań, aktualnej wiedzy, przeglądu wiedzy i rozwiązań. Służyć ma wymianie poglądów i doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym intensywnie rozwijających się technologii, takich jak  instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pojazdy elektryczne razem z punktami i stacjami ich ładowania oraz liczne inne, określane jako rozwiązania inteligentnego domu. Podczas konferencji odbędzie się również prezentacja nowych stanowisk badawczych i szkoleniowych w CNBOP-PIB, zbudowanych w celu doskonalenia ochrony przeciwpożarowej instalacji PV, magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Problematyka bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych w badaniach i pracach CNBOP-PIB nie jest zagadnieniem nowym. W 2021 r. Instytut opublikował w dostępie otwartym pozycje tematyczne, m.in.: Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych (wyd. 2021 r.), a także Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. W przygotowaniu natomiast jest kolejna publikacja z serii standardów CNBOP-PIB – dokumentacja projektowa PV (planowane wydanie w 2023 roku). W Centrum powstały także nowe stanowiska badawcze, pozwalające na potwierdzanie (badania) funkcjonalności wyrobów (elementów instalacji PV) istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa ekip ratowniczych, takich jak:

  • wykrywanie łuku elektrycznego i przerywanie zwarcia łukowego w obwodach DC instalacji PV oraz sygnalizacji alarmowej,
  • rozłączanie zasilania PV i sygnalizacja stanów pracy instalacji PV dla ekip ratowniczych.

Stanowiska te umożliwiają badania i testy funkcjonalne różnych konfiguracji instalacji PV w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Służą one także upowszechnianiu wiedzy, dydaktyce i szkoleniom, w tym wypracowaniu wzorcowej dokumentacji projektowej instalacji PV dla obiektów budowlanych, opracowaniu standardów technicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, takich jak: wytyczne, wymagania dla wyrobów, metody badań itp. Powstałe stanowiska badawcze i szkoleniowe, będące jednocześnie czynnymi instalacjami PV wyposażonymi w magazyn energii i punkt ładowania pojazdów elektrycznych, zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Dodatkowo omawiane będą zastosowane na tych stanowiskach techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych służące ochronie przeciwpożarowej tych instalacji. Zaprojektowane i wykonane instalacje przyczynią się ponadto do powstania rekomendacji rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które łączą funkcjonalności użytkowe, pokazowo-szkoleniowe i możliwości badawcze.

Niezależnie CNBOP-PIB prowadzi – samodzielnie, jak i z partnerami technologicznymi – liczne inne działania, badania i prace, których wyniki i uzyskane doświadczenia upoważniają do formułowania wniosków, definiowania zagrożeń, oceny ich ryzyka, określania potrzeb i wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ich upowszechniania. Prowadzone od kilku lat w Instytucie badania baterii pojazdów elektrycznych dostarczyły określonych doświadczeń, wiedzy i wyników badań różnych wyrobów. Badania te są w ostatnim czasie rozszerzane o techniczne systemy zabezpieczeń dedykowane detekcji i kontroli pożaru w punktach ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczych z udziałem pojazdów elektrycznych.

Badania i uzyskane doświadczenie w powiązaniu ze współpracą z PSP i partnerami technologicznymi dodatkowo przyczyniło się do opracowania w roku bieżącym poradnika dla ratowników pt. Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym oraz przygotowania i realizacji dedykowanego szkolenia w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z udziałem pojazdów elektrycznych.

Okolicznościami skłaniającymi do podjęcia przedmiotowego tematu bezpieczeństwa pożarowego są dotychczasowe doświadczenia, badania i ich wyniki, oferowane nowe rozwiązania techniczne i technologie, rosnąca liczba obiektów wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii i stacje ładowania, zmiany w organizacji i zasobach PSP, dane statystyczne zdarzeń z udziałem instalacji PV, magazynów energii, punktów ładowania i pojazdów elektrycznych, w tym wyzwania dla ochrony przeciwpożarowej związane z masowym ich stosowaniem. Dodatkowo do rozwoju tego obszaru przyczyniają się prowadzone badania i wykonywane prognozy, a także doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie w innych państwach.. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję uczestników konferencji, która ma sprzyjać formułowaniu wniosków, identyfikowaniu potrzeb i zaproponowaniu działań mających na celu doskonalenie ochrony przeciwpożarowej przedmiotowych instalacji. 

W trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych, producenci, zaproszeni specjaliści i eksperci, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia w zakresie wskazanym w poniższym programie konferencji.

PATRONAT:

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

PATRONAT MEDIALNY:

Przegląd Pożarniczy

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PZU LAB S.A.

European Fire Safety Alliance

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Professed Chamber of Fire Protection Czech Republic

Akademia Pożarnicza

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

PARTNERZY:

Koło SITP przy CNBOP-PIB

Neuron Sp. z o.o. Sp. k

Gras PPHU

Robert Bosch Sp. z o.o.

Huawei Digital Power – Partner Technologiczny

Bruk-Bet Sp. z o.o.

TechSterowniki Sp. z o.o.

Ambient System Sp. z o.o.

WYSTAWCY:

AMBIENT SYSTEM Sp. z o.o.

NEURON Sp. z o.o.

SOLARSTOP Sp. z o.o.

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.

HUAWEI DIGITAL POWER – PARTNER TECHNOLOGICZNY

SOLAREDGE TECHNOLOGIES (Poland) Sp. z o.o.

TECHSTEROWNIKI II Sp. z o.o.

BRUK-BET® Sp. z o.o.

Gras PPHU

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: st. bryg. dr hab. inż. Jacek ZBOINA

Członkowie:

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

dr hab. Maria ZIELECKA, prof. instytutu

prof. dr hab. Anna RABAJCZYK

prof. dr hab. Robert SOCHA, prof. AWSB

nadbryg. dr inż. Adam KONIECZNY

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. APoż

dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. Politechniki Warszawskiej

dr inż. Piotr Piórkowski, prof. Politechniki Warszawskiej

płk rez. dr hab. inż. Norbert GRZESIK, prof. WAT

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB

dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. AWSB

st. bryg. dr hab. inż. poż. Adam KRASUSKI, prof. ucz.

dr hab. inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI, prof. UTH Radom

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

dr inż. Dariusz GOŁĘBIEWSKI

ppłk dr inż. Michał JASZTAL

st. bryg. mgr inż. Jacek ZALECH

st. bryg. mgr inż. Ernest ZIĘBACZEWSKI

st. bryg. mgr inż. Rafał SZCZYPTA

st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

st. bryg. w st. spocz. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI

bryg. dr inż. Artur ANKOWSKI

dr inż. Michał CHMIEL

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

dr inż. Jarosław TĘPIŃSKI

mgr inż. Michał PIETRZAK

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr Ilona MASNA

Członkowie:

dr inż. Michał CHMIEL

mgr inż. Michał PIETRZAK

mgr inż. Ilona MAJKA

mgr inż. Piotr TRZEWIK

mgr inż. Damian BĄK

mgr Marcin TWARDOWSKI

mgr inż. Ewa SOBÓR

mgr inż. Anna BANULSKA

mgr Marta IWAŃSKA

Udział w konferencji, informacje organizacyjne, zgłoszenia

Przewidziano możliwość udziału w konferencji stacjonarnie i online. Ograniczenie dla udziału stacjonarnego stanowi dostępna liczba miejsc w sali w siedzibie Instytutu.  O możliwości stacjonarnego udziału decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Dla osób zainteresowanych udziałem online przewidujemy taką możliwość po zarejestrowaniu się i uiszczeniu opłaty. Szczegóły dotyczące warunków udziału w konferencji znajdziecie Państwo w karcie uczestnictwa.

Udział online – opłata 100,00 zł netto + 23% vat*

Udział stacjonarny  – opłata 500,00 zł netto + 23% vat*

*w ramach opłat zapewniamy odpowiednio, zob. karta uczestnictwa.

Już dziś zachęcamy zainteresowanych do rejestracji. Aby się zarejestrować, należy kliknąć w link „zgłoszenie”, wypełnić i przesłać „KARTĘ UCZESTNICTWA w konferencji naukowej”.

Wystawa podczas konferencji:

Organizator przewidział podczas konferencji wystawę. Oferujemy stanowiska wystawowe przy sali konferencyjnej i na zewnątrz budynku. Zapraszamy producentów, dostawców wyrobów i rozwiązań dedykowanych bezpieczeństwu pożarowemu do udziału i prezentacji swojej oferty, konsultacji z uczestnikami i dyskusji. Organizator – z uwagi na hybrydową formułę konferencji – przewiduje dla uczestników relację online z konferencji oraz wystawy.

Stoisko wystawowe w budynku C przy Sali wykładowej – opłata 1500,00 netto + 23 % vat*

Stoisko wystawowe na parkingu przy Sali wykładowej – opłata 1000,00 netto + 23 % vat*

*w ramach opłat zapewniamy odpowiednio, zob. karta uczestnictwa.

Zachęcamy zainteresowanych do rejestracji. Aby się zarejestrować, należy kliknąć w link „zgłoszenie” wypełnić i przesłać „KARTĘ UCZESTNICTWA w wystawie”.

TERMIN

12 października 2023 r. godz. 8.00–17.00

MIEJSCE

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, Józefów, sala C

KONTAKT

mgr  Ilona Masna; tel. +48 22 76 93 304; e-mail: imasna@cnbop.pl

mgr  Anna Gołąb; tel. +48 22 76 93 211; e-mail: agolab@cnbop.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

KONFERENCJA będzie prowadzona i transmitowana w językach: polskim i angielskim

Godzina

Program I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

8.00–9.00

Rejestracja, zwiedzanie stanowisk wystawowych

9.00–9.10

Otwarcie konferencji

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB

9.10–9.15

Wprowadzenie w tematykę konferencji

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

9.15–9.30

Wystąpienia współorganizatorów, partnerów, gości, wyróżnienia

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB, st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

9.30-10.15

SESJA 1

Nowe technologie instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, stacje ładowania i pojazdy elektryczne – dziś i jutro, perspektywy i zagrożenia

Wystąpienia wprowadzające w tematykę

Moderator: st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB

9.30-9.45

Rola instytucji UE w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pożarowego transformacji energetycznej

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Krzysztof Biskup, Przewodniczący European Fire Safety Alliance

9.45-10.05

Wnioski z badań akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych 

mgr Daniel Wierzbicki, CNBOP-PIB

10.05-10.15

Przegląd wyników badań dedykowanych ochronie przeciwpożarowej punktów ładowania pojazdów elektrycznych

mgr inż. Ilona Majka, CNBOP-PIB

10.15-10.45

Przerwa kawowa

Zwiedzanie stanowisk wystawowych, relacja z wystawy

10.45-12.15

PANEL DYSKUSYJNY

Nowe technologie instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, stacje ładowania i pojazdy elektryczne – dziś i jutro, perspektywy i zagrożenia

Moderator: st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

Uczestnicy:

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Krzysztof Biskup –  Przewodniczący European Fire Safety Alliance

dr inż. Dariusz Gołębiewski – Prezes PZU LAB SA

Maciej Mazur – Dyrektor Zarządzający PSPA

st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor CNBOP-PIB

st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta – Zastępca Dyrektora BPZ, KG PSP

st. bryg. dr hab. inż. poż. Adam Krasuski, prof. ucz., Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa APoż.

mgr inż. Jarosław Wiche – Prezes Zarządu Neuron Sp. z o.o. Sp. k

Główne dyskutowane tezy:

– perspektywy rozwoju instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych, rozwiązań inteligentnego domu

– zagrożenia związane ze stosowaniem instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania, eksploatacji pojazdów elektrycznych, rozwiązań inteligentnego domu

– ochrona przeciwpożarowa instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania, bezpieczna eksploatacja pojazdów elektrycznych i rozwiązań inteligentnego domu

– wyzwania dla bezpieczeństwa pożarowego

12.15–13.15

Lunch

Zwiedzanie stanowisk wystawowych, relacja z wystawy

13.15-14.20

SESJA 2

Prezentacja stanowisk badawczych, dydaktycznych i szkoleniowych CNBOP-PIB

Moderator: mgr Bartłomiej Połeć

13.15-13.30

Założenia i funkcjonalności badawcze, dydaktyczne i szkoleniowe

dr inż. Tomasz Popielarczyk, Z-ca Kierownika ZL BA, CNBOP-PIB

mgr inż. Paweł Gancarczyk, Kierownik Jednostki Certyfikującej Usługi, CNBOP-PIB

mgr inż. Paweł Stępień, Kierownik ZL BA, CNBOP-PIB

13.30-13.40

Producenci i dostawcy wyrobów i rozwiązań instalacji PV

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą IEC 63027, wykrywanie i przerywanie łuków DC

Marcin Kłomski – Solution Manager, Huawei Polska sp. z o.o.

13.40-13.50

Producenci i dostawcy wyrobów i rozwiązań instalacji PV

Neutralizacja zagrożeń pożarowych w instalacjach fotowoltaicznych

Przemysław Kozłowski, BRUK-BET® Sp. z o.o.

13.50-14.00

Producenci i dostawcy wyrobów i rozwiązań technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ochrona przeciwpożarowa garażu z punktami ładowania dla samochodów elektrycznych

mgr inż. Przemysław Grabowski, MBA, OSPZPiSR

14.00-14.10

Producenci i dostawcy wyrobów i rozwiązań technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Komfort i bezpieczeństwa w nowoczesnych budynkach, System Sinum Pro

 mgr inż. Grzegorz Sypek, Neuron Sp. z o.o. Sp. k

14.10-14.20

Producenci i dostawcy wyrobów i rozwiązań technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wideodetekcja dymu i ognia

Łukasz Omieljaniuk / Tomasz Kaczmarek, Robert Bosch Sp. z o.o.

14.20-14.50

Przerwa kawowa

 Zwiedzanie stanowisk wystawowych, relacja z wystawy

14.50-16.35

SESJA 3

Nowoczesne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane ochronie przeciwpożarowej i prowadzeniu działań ratowniczych

Wystąpienia wprowadzające w tematykę

14.50-15.05

Wyniki badań i testowania kocy, plandek gaśniczych

  inż. Piotr Mortka, CNBOP-PIB

bryg. mgr inż. Grzegorz Mroczko, CNBOP-PIB

15.05-15.15

Zagrożenia chemiczne i fizyczne strażaków podczas zwalczania pożarów baterii elektrycznych  

bryg. dr inż. Artur Ankowski, Akademia Pożarnicza

15.15-15.25

Poradnik i szkolenia dla ratowników w zakresie prowadzenia działań podczas zdarzeń z udziałem pojazdów elektrycznych

st. bryg. mgr inż. Jacek Zalech, Dyrektor Biura Planowania Operacyjnego, KG PSP

15.25-16.35

PANEL DYSKUSYJNY

Nowoczesne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane ochronie przeciwpożarowej i prowadzeniu działań ratowniczych

Moderator: dr inż. Michał Chmiel, Kierownik Jednostki Certyfikującej, CNBOP-PIB

Uczestnicy:

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, Rektor-Komendant APoż

st. bryg. mgr inż. Jacek Zalech, Dyrektor Biura Planowania Operacyjnego, KG PSP

kpt. Andrzej Gmerek, KW PSP Warszawa 

bryg. Michał Gigoła, Komendant Powiatowy PSP w Otwocku

inż. Piotr Mortka, CNBOP-PIB  

mgr inż. Przemysław Grabowski, OPSZPiSR

Główne dyskutowane tezy:

– nowoczesne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane do ochrony instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych

– wyzwania dla prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

– potrzeby dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

– sprzęt i wyposażenie straży pożarnej – rozwiązania, produkty i systemy do prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

16.35-16.45

Podsumowanie, wnioski końcowe i zakończenie

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB